Le g n'a pas d'exception, il reste invariable devant toutes les voyelles.

Cette page à été enrichie avec des expressions du bas alémanique du Nord (Bas-Rhinois).
Dia sitta esch verichert worra met Üssdreck vum Nordliga Neederàlamànischa (s'Unterländischa).

G 8.- (le) d'Àchtschtààta, d'Àchtschtààte.
gabardine.- (la) d' Gabardin, d'r Ragamàntel.
gabarit.- (le) d'Schàblona, d'Gresa.
gabegie.- (la) d' Schlàmparäi, d'Messwertschàft, d'Misswirtschàft.
gabelle.- (la) d' Sàlzschtira.
gachage.- (le) s'Jeps àmacha, s'Gips ànmàche.
gâcher.- àmàcha, verschlàmpra, verdärwa, verderbe.
gâchette.- (la) d'r Àbdrucker.
gachette.- (appuyer sur la) àbdrucka, àbdrucke.
gâcheur.- (le) d'r Verpfüscher.
gâchis.- (le) d'r Märtel, d' Verschwandung, d'Verschwändung.
gadget.- (le) s' Schpeelgscherr.
gadoue.- (la) d'Pàppeda, d'Pàtscha, d'r Schlàmm.
gaélique.- (le) s'Gàlischa, s'Gàlische.
gaffe.- (la) d'r Feschhooga, d'r Schnetzer, d'r Üssrutscher, d'Dummhait.
gaffe.- (faire une) a Bock schiassa, e Bock schiese.
gaffer.- sech a Schnetzer laischta, sisch e Schnitzer leischte.
gag.- (le) a wetziger ifàll.
gaga.- doddelig, kendisch, kindisch.
gage.- (le) s' Pfànd, d'r Lohn.
gager.- pfanda, pfande.
gageure.- (la) d'Verwogahait, unmeglikait, d'Unmeilischkeit.
gagné.- (c'est) dàss esch a Volltraffer, des isch e Vollträffer.
gagne-pain.- (le) d'r Lawesunterhàlt.
gagne-petit.-(le) d'r Grengverdianer, de Gringverdeener, d'r àrma Schlucker.
gagner.- gwenna, verdiana, verdeene.
gagner en trichant.- àbschàlückra, àbschàlückre.
gai.- luschtig, frelig, luschtisch, vergniagt.
gaiement.- (allons y) hoppla techtig drà.
gaieté.- d' Luschberkait, d'Frelikait, d'Frelischkeit, d'güata Lüna.
gaillard.- (le) d'r Bursch, d'r Karla.
gaillet.- (le) s'Läbkrüt, de Klebberi.
gain.- (le) d'r Gwenn.
gain.- (âpre au) galdgirig seh, Gäldgischisch sen.
gain de cause.- (obtenir) racht bikumma, rescht kreije.
gain de place.- (le) d'Ischpàrung.
gain de temps.- (le) s'Zittschpàrniss.
gaine.- (la) d' Bschetzhelscha, d'Schaida, d'Scheide, d'rHàlfter, s' Korsä.
gaine-culotte.- (la) s'Hoosakorsät, s'Mihderheesel.
gainer.- ischaida, inscheide.
gala.- (le) d' Faschtvorschtällung.
gala de bienfaisance.- (le) s'Wohltatikaitsfascht, s'Wohltätischkeitsfäscht.
galamment.- met züavorkummahait.
galant.- gàlànt, zuvorkummend, rucksechtig.
galante compagnie.- (en) en Härrabeglaitung.
galanterie.- (la) d'Ritterligkait.
galantine.- (la) d'r Prasskopf.
galaxie.- (la) d' Melchschtroos, d'r Schpiràlnawel.
galbe.- (le) d' Kärwerrundunga.
galbé.- gschwunga.
gale.- (la) d' Krätz, s' Rüdig seh, d'Rüde.
galère.- (la) d' Gàleera.
galérer.- schwàr durakumma, sech àbschtràmpla.
galerie.- (la) d'r gedäckta Durchgàng, d'r Schtolla.
galerie basse.- (la) s'Setzort, de Sitzort.
galerie d'aération.- (la) d'Luftschträcka, d'Luftschtrecke.
galerie d'écoulement. (la) d'r Ärbschtolla, de Erbschtolle.
galerie marchande.- (la) d'r Hàndeldurchgàng.
galerie principale.- (la) d'Hàuiptschträcka, d'Hoiptschtreck.
galet.- (le) d'r Keeselschtai, d'r Gwàgsüll, d' Làuifrolla.
galette.- d'r Flàchküacha, s'Pulver, d' Gläpperla.
galette alsacienne.- (la) s'Melchbroot, s'Melischbroot.
galette des rois.- (la) d'r Dräikenigsküacha, de Dreikönigskösche.
galette de pommes de terre.- (la) d' Hahrtäpfelkiachla, s'Grumbeerkeschel.
galeux.- krätzig, rüdig.
galipette.- (la) D'r Bertzelbàuim, de Berzelbaam, d'Kàbriola.
galipette.- (faire la) a Berzelbàuim schlàga, en Berzelbaam schlaawe.
galle.- (la) d'r Gàlläpfel.
galoche.- (la) d' Gàloscha, d'Bochala.
galon.- (le) d'r Grààd, d'Letza.
galoper.- ränna, gàloppiara.
galopin.- (le) d'r Schlengel, d'r Frachdàcks.
galurin.- (le) d'r Hüat, de Höt, d'r Gàlüri.
galvaniser.- verzenka, metrissa, begaischtra.
galvauder.- (se) sech belig verkàuifa.
gambader.- ummagumpa, hen un har bletza.
gamberger.- s' Hern verissa, s'Hern verbracha, greewla, greewle.
gamelle.- (la) s' Kannla, s' Asskannla, s'Esskessele.
gamette.- (la) d'Gschlachtszälla, d'Gschläschtzelle, d'Kihmzälla.
gamin.- (le) d'r Jung, d'r Knäkkes, de Knegges.
gaminerie.- (la) d'Kendaräija.
gamme.- (la) d' Toonlaitra, d'Toonleiter.
gammée.- (la croix) s' Hàkakritz.
ganache.- (la) d'r Doddel, d' Kehnbackla, d' Schokolàrühmfelleda.
gang.- (le) d' Verbracherbànda, d'Verbrescherbànd.
ganglions.- (les) d'Lempknooda.
gangrèné.- àbgfühlt, versöicht.
gangster.- (le) d'r Gàngschter.
gangue.- (la) d'Edelschtaihelscha.
ganse.- (la) d'Knopflochifàssung.
ganser.- ifàssa, infasse.
gant.- (le) d'r Hanschig, de Hàndschöh.
gant de chevreau glacé.- (les) d'Glassehanschig.
gant de toilette.- (le) d'r Waschlumpa, s'Waschlappla, s'Lavättla, s'Waschlimpel.
gant de boxe.- (le) d'r Boxhanschig.
gant de velours. (le) d'r Sàmethanschig.
gantier.- (le) d'r Hanschigmàcher.
gant sans doigts.- (les) d'Àmadisla, d'Schtrischele.
garage.- (le) d' Repàràtürwarkschtàtt, d'Otowarkschtàtt.
garance.- (la) d'r Krapp, d'r Rota Fàrbschtoff, d'Röt.
garant.- (le) d'r Berg.
garantie.- (la) d' Bergschàft, d' Gàrànti.
garantir.- schetza, d'Gàrànti gah.
garce.- (la) s' Diar, s'durchrewana Lüater, , s'Löders' Fràuijazemmer.
garçon.- (le) d'r Büa, de Böb, d'r Junggsäll, d'r Källner.
garçon.- (le petit) s'Biawala, s'Beewel.
garçon.- (le vieux) d'r Jungsäll.
garçon mal coiffé. (le) d'r Schtruwelpeter, de Schtrüwelpeter.
garçon d'honneur.- (le) d'r Ehrabüa, de Ehrebö.
garçonnière.- (la) d' Junggsällawohnung.
garde.- (la) bewàchung, d'r Wachter, de Wäschter.
garde.- (la vieille) d'àltagàrda.
garde.- (mettre en garde) wàrna, wàrne.
garde.- (monter la) wàchschteh, wàschtehn.
garde-à-vous.- (le) s'Schtràmmschteh.
garde-à-vue.- (la) d'Polizäigwàhrsàm.
garde-barrière.- (le) d'r Schrànkawachter, d'r Bàrriarwachter.
garde-boue.- (le) s'Schutzblach, s'Schutzblesch.
garde-champêtre.- (le) d'r Bàmmert.
garde-chasse.- (le) d'r Jagdwachter, d'r Weldhiater, d'r Jàchtuffsahner.
garde-chiourme.- (le) d'r Gfangnisswachter,de Gfägnisswäschter.
garde-côte.- (le) d'Wàsserschutzpolizäi.
garde d'enfants.- (la) d' Tàgesmüatter.
garde de nuit.- (le) d'r Nàchtwachtern de Nàchtwäschter.
garde d'honneur.- (la) d'Ehrawàch.
garde du corps.- (la) d'Libswàch.
garde-feu.- (le) (le) d'r Ofascherm.
garde-forestier.- 'le) d'r Färschter.
garde-fou.- (le) s' Glander.
garde-manger.- (le) s' Muckakanschterla.
garde-malade.- (la) d'Krànkaschwäschter.
garde-meuble.- (le) s'Mewellàger.
garde-pêche.- (le) d'r Feschwachter, de Fischwäschter.
garde-robe.- (la) d'r Klaiderkàschta.
garde-voie.- (le) d'r Schträckawarchter, de Schtreckewäschter.
garder.- b'hàlta, hiata, wàcha, wàche.
garder de.- (se) sech hiata drvor, sisch heete devon.
garder.- (s'en) sech àbhàta d'r vu.
garderie.- (la) d'r Kendergàrta.
gardien.- (le) d'r Portner.
gardien de la paix.- (le) d'r Gsätzhiater.
gardien de prison.- (le) d'r Gfangnisswachter.
gardiennage.- (la société de) d'Wàch un Schliassgsällschàft.
gardienne d'oie.- (la) s' Gansalisala, s'Gänselisel.
gardon.- (le) d' Rottla.
gare.- àchtung, pàss uff.
gare.- (la) d'r Bàhnhof.
gare de marchandise.- (la) d'r Giaterbàhnhof.
gare de triage.- (la) d'r Ràngschiarbàhnhof.
gare centrale.- (la d'r Hàuiptbàhnhof.
garenne.- (la) s'Hààsawaldala.
garer.- ischtälla, pàrkiara, parkeere.
gargariser.- gurkla.
gargariser.- (se) sech salbscht loowa.
gargarisme.- (le) s'Gurgelmettel.
gargote.- (la) d' Baiza, d'Beiz.
gargouille.- (la) d'r Wàsserschpäijer.
gargouillements.- (les) s' Mààgasurra, s' Nàwelsurra.
gargouillis.- (le) s'Gluttra.
garnement.- (le) d'r Schlengel, d'r Schtrolch, d'r Lüsbüa, d'r Wagges, d'r Bangel.
garni.- (le) d' Bilàga, d' Ziarung, bemewlung.
garnir.- ziara, verklaida, polschtra, üssschtàtta.
garnison.- (la) d'r Schtàndort.
garrot.- (le) s'Rescht, s'Àbbendverbànd.
garrotter.- àbbenda, àbklämma.
gars.- (les) s' Hoosaveh, d'r Kumpel.
gars de la potasse.- (les) d'Kàlikumpel.
gaspillage de temps.- (le) d'Zittverschwandung.
gaspillages.- (les) d'Verschwandunga, d'Verplàmperung, d' Vergöidunga.
gaspiller.- verdäifla.
gastrique.- (le suc) d' Mààgasira.
gastriques.- (les troubles) d'Mààgabeschwarda.
gastrite.- (la) d'Mààgahüttäntzendung.
gastroentérite.- (la) d'r Durchbruch, d'r Làuifer, d'r Schisser.
gastronome.- (le) d'r Finschmäcker.
gastronomie.- (la) d'Finschmäckerkochkunscht.
gâté.- verdorwa, verwehnt, verzoga.
gâteau.- d'r Küacha, de Küsche.
gâteau de Gênes.- (le) d'r Gsundhaitsküacha, de Gsundheitskösche.
gâteau de mariage.- (le) d'r Hochzitsküacha, de Hochzitskösche.
gâteau d'omelette.- (le) d'r Aijerküacha, de Eijerkösche, d'r Pfànnaküacha, de Pfànnekösche.
gâteau fôrèt-noire.- (le) d'r Schwàrtzwàlder, de Schwàrzwäldertàrt.
gâteau marbré.- (le) d'r Màrmorküacha, de Màmorkösche.
gâteau roulé aux fruits secs. (le) d'r Berawäcka, s'Schnitzbrot.
gâteau saupoudré.- (le) d'r Schtraiselküacha, de Schteuselkösche.
gâteaux.- (les petits) d'Bredala, d'Bredele.
gâter.- verwehna, verdärwa, verderwe.
gâteries.- (les) d' Siassikaita, s'Bättmempfala.
gâteux.- .zebrachlig, kendisch.
gatisme.- (le) d'Verkàlkung.
gauche.- lenks, hischt, unbehulfa, ungscheckt.
gauche.- (vers la gauche) lenksumma, linksnumm.
gaucher.- lenkshandig.
gauchir.- verdraija, grumm wara.
gaucherie.- (la) d' Unbschecklikait.
gaudriole.- d'r fühla Wetz.
gaufre.- (la) d' Wàffla.
gaufrier.- (le) s' Wàffelisa.
gaule.- (la) d' Rüada.
gauler.- d'Frucht bangla.
gauler.- (se faire) sech lo schnàppa.
gaulois.- (le) d'r Gàlliar.
gauloiseries.- (les) d' Soiwetz.
gaver.- schtupfa, schtupfe.
gaver.- (se) sech ewerfrassa.
gavroche.- (le) d'r Schtroosajung.
gay.- schwühl.
gaz.- (le) d'r Gàs.
gaz.- (avoir des) geblait seh, gebleit senn.
gaz d'échappement.- (les) d'Üsspufgàsa.
gaz hilarant.- (le) d'r Làchgàs.
gaz lacrymogène.- (le) d'r Traanagàs.
gaz moutarde.- (le) d'r Sanftgàs.
gaz naturel.- (le) d'r Ardgàs, de Erdgàs.
gaz rare.- (le) d'r Edelgàs.
gaz toxique.- (le) d'r Geftgàs.
gaze.- (la) s'Verbàndgàs.
gazelle.- (la) d'Gàzälla.
gazer.- pfurtza, schtencka, ain loh surra, vergàsa.
gazette du village.- (la) d'Dorfzittung, d'Dorfratsch.
gazier.- (le) d'r Gàsmànn.
gazinière.- (la) d'r Gàshard, de Gàsherd.
gazoduc.- (le) d'Farngàslaitung.
gazon.- (le) d'r Wàsa, s' Gràs, s' Mattla.
gazouillis.- (le) s' zwetschra, s'Gezwetscher.
geai.- (le) s' Hatzla, d'r Hàher, de Hahr.
géant.- (le) d'r Rees, de Ris.
geignard.- (le) d'r Jomri, d'r Grugsi, de Grex, d'r Neegsi, d'r Hili.
geindre.- schtöna, schtöne jommra.
gel.- (le) d'r Froscht, s'Gfriara, s'Gfeere.
gélatine.- (la) d'r Gàllri, d'Gàllrei.
gelé.- igfrora, gschtiff.
gelée.- (la) d'r Nàhrungsgàllri, d'r Froscht.
gelée blanche.- (la) d'r Riffa, de rife.
gelée nocturne.- (la) d'r Nàchtfroscht.
geler à pierre fendre.- Schtai un Bai zammagfriara.
gélinotte.- (la) s'Hàselhiahnla.
gélule.- (la) s'Kapsala.
gelure.- (la) d'Ärfriarung, d'Erfreerung.
Gémeaux.- (les) d'Zwillenga, d'Zwillinge.
gemellaire.- zwillengisch.
gémination.- (la) d'Pààrikait, d'Pààrischkeit, d'Selwaverdopplung.
gémination.- (la) d'Verdopplung, d'Pààrikait.
gémir.- jomra, jàmmere, sifzgna, hihla.
gémir sur son sort.- ewwer si Schiksàl jomra, iwwer sin Schiksàl jommere.
gémissement.- (le) s'Gwemmer, s'Gwimmer.
gemme.- (le) d'r Edelschtai, de Edelschtei, d'r Sàlzschtai.
gênant.- schterend, unàgnahm, un àgenehm, henderlig.
gencive.- (la) d'Belgra, d'Bilgere, s'Zàhnflaisch.
gendarme.- (le) d'r Làndjager, de Làndjäjer, d'r Schàndàrm.
gendre.- (le) d'r Schwegersuhn, de Schejersohn, d'r Tochtermànn.
gêné.- g'scheniart, g'hämmt, en verlagahait seh.
gêné.- (le silence) d'Verlagahait, d'Verleijeheit.
gène.- (la) d' Not, d'r Galdmàngel, d'Umschtanda.
gêne.- (le) d'r Gen.
gêne.- (sans) ungscheniart, unscheneert, rucksechtsloos.
gêne.- (être sans) kai Hämmunga hà.
gêne dans ses mouvements.- (être) en sinnra Bewegungsfräihait igschrankt seh.
gêner.- behendre, schtehra, hämma.
généalogie.- (la) d' Àbschtàmmungskunda, d'Àhnaforschung.
général.- (le) d'r Generàl.
général.- (en) em àllgmaina, ewerhàuipt, iwerhöipt.
général.- (le) d'r Generàl, d'r Befahlshàwer.
générale.- (la) d' Hàuiptprowa, d'Hoiptprob.
général en chef.- (le) d'r Faldhärr, d'r Owerbefahlshàwer.
généralement.- àllgmainlig, àlgmeinlisch.
généraliser.- veràllgmainra.
généralité.- (la) d'Àllgmainhait, d'À:llgmeinheit.
générateur.- (le) d'r Ärzöiger.
génération.- (la) d' Genràzion, d' Johrgangler.
générer.- ärzöiga.
généreux.- fräigawisch, groszegig, güatharzig, wittharzig.
générosité.- (la) d'Groszegikait, d'Fräigawikait, d'Hochharzikait.
générique.- (le) s' Filmvorschtälla, d'r Vorschpànn.
générique de fin.- (le) d'Nohschpànn.
génériques.- (les médicaments) d'Hailmettel vum äffentliga Gebiat, d'Heilmittel vom Äffentlische Gebeet.
gênez pas.- (ne vous) nur kai hämmunga.
genése.- (la) d' Äntschtehungsgschechta, d'Entschtehungsgschischt, s'Ärschta Büach Moses.
genêt.- (le) d'r Baasagenschter, de Ginschter.
généticien.- (le) d'r Verärbungsforscher.
gêneur.- (le) d'r Àmbatiarer, d'r Läschtiger.
genévrier.- (le) d'r Wàchholderbàuim.
génial.- grosàrtig.
génie.- (le) d'r güata Gaischt, d'r Üsserortenliga Mänsch.
genièvre.- (la baie de) s'Wàchholderbeerla, d'Wàchholderbeer.
génisse.- (la) s' Kàlb, d'Färsa.
génital.- (l'organe) s' Gschlachtstail.
géniteur.- (le) d'r Harschtäller, s'Zuchttiar.
génitif.- (le) d'r Wàsfàll.
génocide.- (le) d'r Ràssamord, d'r Välkermord.
génome.- (le) s'Ärbgüat, s'Ärbgöt.
genou.- (le) s' Knih, s'Knihn.
genouillère.- (la) d'r Knischohnerde Knihnschonner.
genre.- (le) d' Àrt, s' Gschlacht, d'Sorta, d'Gàttung.
genre.- (se donner) sech ainer gah, sisch ahner gänn.
genre.- (en tout) en jeder Àrt.
genre humain.- (le) d'Mänscha-n-Àrt.
genre de vie.- (le) D'Laweswis, d'Lawesàrt.
gens.- (les) d' Litt.
gens.- (les pauvres) d'Hungerlider, d'Àrmalitt.
gens comme nous.- (les) d'Litt wia mer, wia unsereins.
gens d'affaires (les) d'Gschaftslitt.
gens d'eglise.- (les) d'Gaischtlikait.
gens de la noce.- (les) d'Hochzittslitt.
gens de lettres. (les d'Literàta, d'Schreftschtäller.
gens de maison.- (les) d'Hüssàgschtälta.
gens honnêtes.- (les) d'Ehrligalitt, d'Ehrlische Litt.
gent éstudantine.- (la) d'Schtudiarenta, d'Schtudeerente.
gent féminine.- (la) d'Wibslitt, s'Wiwervolk.
gent masculine.- (la) d'Mànnslitt, s'Hosaveh.
gentiane.- (la) d'r Änziàn.
gentil.- liawenswerdig, liab, nat, nät, bràv.
gentillesse.- (la) d'Liawenswerdikait, d'Frendlikait, d'Frindlischkeit.
gentilhomme. (le) d'r Edelmànn.
génuflexion.- (la) d' Knihböigung.
géodésie.- (la) d' Làndesüssmassung.
géographie.- (la) d' Ardkunda.
geôle.- (la) d'r Kärker, s' Giggerla.
géologie.- (la) d' Diafgrundkunda.
géomètre.- (le) d'r Faldmasser, d'r Faldàbschtacher.
géométrie.- (la) d'Ardmaaskunda.
géométrie de l'espace.- (la) S'Ràuimardmaas.
géostationnaire.- (l'orbite) d'r Schtällungsfäschtawaldumläuif.
géranium.- (le) d'r Scherànium, d'r Gerània.
géranium sauvage.- (le) d'r Schtorkaschnàwel,de Schtorikeschnàwel.
gérance.- (la) d' Gschaftslaitung.
gerbe.- (la) d' Gàrwa, d'Garb, d'r Krànz.
gerbe du bonheur.- (la) s'Gleckhampfala.
gerber.- d' Gàrwa benda, kotza.
gerboise.- (la) d'Schprengmüs.
gercé.- schrundig uffgschprunga.
gerçure.- (la) d' Schrunda, d'Schrund, d'r Ress, d'r Schprung.
gérer.- verwàlta, laita, leite.
gérer la maison.- hüsa, hüse.
germanique.- gärmànisch.
germanophile.- ditschfrendlig.
germanophobe.- ditschfendlig.
germanophone.- ditschschprachig.
germandrée.- (la) d'r Gàmànder.
germe.- (le) d'r Kihma, de Kimme.
germe de pomme de terre.- (le) d'r Hardäpfelkihma, de Grummbeerkimme.
germination.- (la) s'Kihma, s'Triwa.
gérondif.- (le) d'r Gerundium.
gérontologie.- (la) d' Àlterskunda.
gésier.- (le) d'r Kàuimààga.
gestation.- (la) d' Schwàngerschàft, d' Trachtikait, d'Tràgperioda.
geste.- (le) d' Hàndbewegung.
geste.- (le petit) d'r Mückser.
geste de la main.- (le) d'Hàndbewegung.
gesticuler.- wadra, umafurtla, rumfurtle.
gestion.- (la) d' Fiarung, d' Verwàltung.
gewurztraminer.- (le) d'r Gwerztràminer, de Gewerztràminer.
gibecière.- (la) s' Jàgdmüssättla, d'Jägertàsch.
gibet.- (le) d'r Gàlga, de Gàlige.
gibier.- (le) s' Weld, s'Wild, s'Fräiweld.
gibbosité.- (atteint de) bucklig, bucklisch.
giboulée.- (la) d'r Kurtza Raaga, d'r Schutz, s'Àwrelawatter.
giboulé d'avril.- (la) d'Àwrellagrella, d'Àwrillegrille.
giboyeux.- weldrich.
gibus.- (le) d'r Klàppzelender.
gicler.- schpretza, schprenze.
gicleur.- (le) d' Vergàserdüsa.
gifle.- (la) d' Ohrfiga, d'Ohrfeij, d' Bàtsch, d'r Flàppa.
gigantesque.- reesig, risisch, ungehöirig.
gigogne.- (la table) d'r Schiabtesch, .
gigogne.- (le lit) s'Schtigbätt, s'Schteibett.
gigolo.- (le) d'r unterhàltana Liabschter.
gigot.- (le) d' Kàhla, d'r Schtotza, de Schtotze.
gigot d'agneau.- (le) d'r Làmmschtotza, d' Làmmkàhla.
gigot de mouton.- (le) d'r Hàmmelschtotza, de Hàmmelschtotze, d' Hàmmelkàhla.
gigoter.- schtràmpla, zàppla.
gigue.- (la) d' Rehkehla, d' Hopfaschtànga, d'Hopfeschtàng.
gilet.- (le) s' Schtreckjackla, s' Schilä, de Bruschti.
gilet de sauvetage.- (le ) s'Rättungsjackla, s'Schwimmschilet.
gilet pare-balle.- (le) s'Kugelschutzjackla, s'Köjelschutzschilet.
gingembre.- (le) d'r Ember, d'r Engwer, de Ingwer.
gingivite.- (la) d' Zàhnflaischäntzendung.
girafe.- (la) d'r Schiràff, d' Hopfaschtànga, d'Hopfeschtànge.
girandole.- (la) s' Fihrrààd.
giratoire.- (le sens) f'r Kraisverkehr.
girofle.- (le clou de) s' Nagala.
giroflée.- (la) d'r Guldlnagala.
girolle.- (la) d'r Pfifferleng, d'r Haiderleng, s'Gälschwämmle.
giron.- (le) d'Geera, d'Schoosd'Geere.
gironde.- schtänzig, güat zamma, mollig.
girouette.- (la) d'r Watterfàhna, s'Watterfahnel, d'r Wendgüggel.
gisant.- (le) d' Legschtàtüta.
gitan.- (le) d'r Ziginer.
gîte.- (le) d'r Unterkunft.
gîte rural.- (le) d'Làndunterkunft.
gîte d'étape.- (le) d'Wànderhetta.
giter.- uff a Sita hanga, a Schlàgsitta hà.
givre.- (le) d'r Riffa, de Riffe.
givré.- (être) aina hocka hà.
givrer.- verissa.
glabre.- ohna Bàrt.
glaçage.- (le) d'r Hochglànz, d'Glàsür.
glace.- (la) d'r Schpiagel, s'Iss.
glacer.- glàsiara, glànzgah, gfriara.
glaces flottantes.- (les) s'Tribiss.
glaciaire.- (la période) d' Isszitt.
glaciation.- (la) d'Verissung.
glacier.- (le) d'r Glatscher, s' Glassmannala s'Glassmännel, s'Glasshettla.
glacière.- (la) d'r Isskàschta.
glaçon.- (le) s' Isszapfla, s' Issbällala, s'Issklätzla, d'r Isswerfel.
gladiateur.- (le) d'r Àrenakampfer.
glaïeul.- (le) s' Glaijöl.
glaire.- (le) d' Schpäita, d'r Köder, de Kodder, d'r Schlihm.
glaise.- (la terre) d'r Laima.
glaive.- (le) s' Schwart.
gland.- (le) s' Aichala, s'Eischel, s' Doddala.
glande.- (la) d' Driasa, d'Drees.
glaner.- schtupfla, ritzle.
glander.- nix màcha, fühllanza, d'Zitt verdroddla.
glandouilleur.- (le) d'r Lungri, d'r Glungri.
glapir.- klaffa.
glas.- (le) d' Totaglocka, s'Scheidgläckel.
glaucome.- (le) d'r griana Schtààr.
glauque.- blàuigrian, schabig, grüsig.
glèbe.- (la) d'r Ardscholla.
glissade.- (la) d'Schlifferda, d'Schliff, d'Rutscheda.
glissant.- glàtt, rutschrig, glitschrig.
glissement de terrain.- (le) d'r Ardrutsch.
glisser.- üssrutscha, àbrutscha.
glisser dans.- (se) sech inaschlicha.
glisser dans la maison.- (se) sech en's Hüss inaschlicha.
glisser en bas.- àwarutscha.
glisser sur le verglas.- uff'm Glàttis üssrutscha.
glissière.- (la) d' Làidscheena.
glissière de sécurité.- (la) d'Sechechhaitslaitplànka.
global.- globàl, gsàmt.
globaliser.- zammafàssa.
globalement.- ensgsàmmta, insgsamte.
globalisation.- (la) d'Gsàmtiarung, d'Gsàmteerung.
globalité.- (la) d' Gsàmthait, d'Gsàmtheit.
globe.- (le) d' Kugla, d'Ardkugla, d'Ardkojel, d'r Globüs.
globulaire.- kugelformig, kujelformisch.
globule.- (la) s' Blüatkärwerla, s'Blötkerwerle.
globuleux.- klotzig, klotzisch, vorschtehend.
gloire.- (la) d'r Ruhm, d'r Glànz, d'Ehra.
gloire.- (en pleine) uff'm Glànzgepfel.-
glorifier.- verhärliga.
gloriole.- (la) d' Àgawaräi, d'Salbschtgfällikait.
glorieux.- ruhmrich, ruhmrisch.
gloser.- fühla bemärkunga màcha.
glotte.- (la) s' Hàlszapfla, s'Hàlszapfel.
glouglouter.- gluttra, gluckere.
glousser.- glucksa, gàckra.
glouteron.- (le) d' Klatta, d'Klatt.
glouton.- verfrassa, gihrig.
glouton.- (le) d'r Fillfràss, de Schlàbberi.
glouton.- (le) d'r Villfrass.
glu.- (la) d'r Vogellihm.
gluant.- klawrig, schlittrisch.
glucose.- (la) d'r Fruchtzucker.
glycémie.- (la) d'r Blüatzucker.
gnangnan.- negsig.
gneiss.- (le) d'r Mikaschtai.
gniole.- (la) d'r Schnàps.
gnome.- (le) d'r hassliga Gàrtazwarg.
gnon.- (le) d'r Schlàg.
gnose.- (la) d' Gätligakäntnissa.
gnou.- (le) d'r Gnu.
goal.- (le) s' Füassbàlltor.
gobelet.- (le) d'r Bacher, de Bäscher.
gober.- üssüga, schlurpfa, glàuiwa.
godasse.- (la) s'Bochala, s'Bochele.
godasse.- (la vieille) d'r Làtschi.
godelureau.- (le) d'r Junga-n-idruckschender.
godiche.- (la) d' Dummagàns.
godiller.- rüadra.
godillot.- (le) s' Bochala, d'r Waagladratter.
goéland.- (le) d'groosa Möwa.
goémon.- (le) d'r Seetàng.
goélette.- (la) d'r Schoner.
gogo.- (à) en Hella un Fella.
gogo.- (le) d'r Àllesglàuiwer, d'r Àlber.
goguenard.- schpättisch.
goinfre.- (le) d'r Frasser, d'r Frassàck.
goitre.- (le) d'r Gropf.
golfe.- (le) d'r Meeresüsschnett.
gomme.- (la) d'r Gummi.
gommer.- üssläscha.
gond.- (le) d'r Glowa, de Tiràngel.
gondole.- (la) d'r Lààdaschtànd, d'Gondola.
gondoler.- (se) wensch wara, sech buglig làcha.
gonflable.- uffbloosbàr.
gonfler.- uffpumpa, uffbloosa, uffblaihja, verzerna.
gonflette.- (la) s'Muschkel uffpfüsa.
gonfleur.' (le) d'Luftpumpa, d'Luftpump.
gonzesse.- (la) s' Üschala.
gore.- grüsig, grüsisch.
goret.- (le) s' Säijala, s'Färgala, s'Hützel.
gorge.- (la) d'r Hàls, d' Gurgla, d'Gurischel, d'r Üsschnett.
gorge.- (le mal de) s'Hàlsweh.
gorge-bleu.- (le) s'Blàuikehlala.
gorge déployée.- (à) üss voller Kehla, üss vollem Hàls.
gotgé d'eau.- Wàsserdurchtrankt.
gorgée.- (la) d'r Schluck.
gorgée.- (par) schluckwis.
gorger.- ewerfiatra, vollwässra, schtupfa.
gorge serrée.- (la) a Klotz em Hàls.
gorille.- (le) d'r Gorilla, d'r Libwachter.
gosier.- (le) d' Kehla.
gosier d'oiseau.- (le) d'Schlund.
gosse.- (le) d'r Knerps, de Knirps.
gothique.- gotisch.
gouache.- (la) d' Däckfàrb.
gouailleur.- (le) d' Groosschnurra.
goualante.- (la) s' Volksliad, s'Volksleed.
goualeuse.- (la) d' Schtroosasangra.
gouape.- (le) d'r Schtrolch.
goudron.- (le) d'r Gudro, d'r Àsfàlt, d'r Teer.
gouffre.- (le) d'r Àbgrund.
gouine.- (la) d' Schwüla.
goujat.- (le) d'r Unnkowelt, d'r Growiànd.
goujon.- (le) d'r Bolza, d'r Diwel, s'Grässala.
goujon.- (taquiner le) àngla, àngle.
gouleyant.- süffig, süffisch.
goulée.- (la) d'r groosa Schluck.
goulet.- (le) d' Hàfa-n-ifàhrt, d'r Angpàss.
goulot.- (le) d'r Flaschahàls.
goulument.- gihrig, gittig, griddig.
goupille.- (la) d'r Drohtschteft.
goupiller.- schpliasa, daicksla, schàuikla.
goupillon.- (le) d'r Flachaputzer, de Flascheputzer, d'r Wäibaasa.
gourbi.- (le) d' Schpàlunga.
gourde.- (la) s' Getterla, s'Gitterle, d' bleeda Gàns.
gourdin.- (le) d'r Höwwel, d'r Knettel.
gourmand.- (le) d'r Villfrasser, d'r Üsswàcks.
gourmander.- z'rachtschtälla, z'räschtschtelle.
gourmandise.- (la) d'r Lackerbessa, s' Bättmempfala.
gourmandise.- (la) d'Girsucht.
gourme.- (jetter sa) sech d'Härner àbschtosa, sech Gschlachtlig ämpuppa.
gourme du cheval.- (la) d'Rosshàlsäntzendung.
gourme du nouveau-né.- (la) d'Melchschorf.
gourmet.- (le) d'r Finschmäcker.
gourmette.- (la) s'Gleederàrmbandala.
gousse.- (la) d'r Zenka, d'Helsa, s'Schiläsäckla.
gousse d'ail.- (la) d'r Gnowligzencka, de Knewlikid.
gousse de vanille. (la) s'Wanilschtangla, s'Wanilschtängel.
gousset.- (le) s'Schiläsäckla, s'Schileesäckel.
goût.- (le) d'r Gschmàck, d'r Gschmàcksenn, d'r Gruchsenn.
goût.- (affaire de) gschmàcksàch.
goût.- (à mon) minner Mainung noh.
goût.- (avec) gschmàckvoll.
goût.- (avoir du) gschmàcksenn hà, gschmàcksinn hànn.
goût.- (chacun ses) en jedem si Gschmàck.
goût.- (sans) gschmàckloos.
goût d'avarié.- (le) s'Mackla ,s'Mackel.
goût de chèvre.- (le) sBäckelet, s'Beckelet, s'Gaiselet, s'Geiselet.
goût d'écrire.- (le) d'Luscht zum Schriwa.
goût de faisandé.- (le) s'Weldala, s'Wildele.
goût de fumée.- (le) s'Raijechla, s'Reijschle.
goût de luxe.- (le) d'Lüxüsflänz.
goût de vivre.- (le) d'Lawesluscht, d'Läwwesluscht.
goût d'entreprendre.- (le) d'Unternamungsluscht.
goût du jour.- (au) zittgmasig, zittmässisch, modisch.
goût du risque.- (le) d'Werwogahaitsberaitschàft.
goûter.- versüacha, versösche.
goûter.- (le) s' Zoowa-n-assa.
goutte.- (la) d'r Tropfa, d' Gecht, d'Gischt.
goutte à goutte.- tropfawis.
goutte au nez.- (la) s'Nàsatrorpfa, s'Nàsalàuifa.
goutte d'eau.- (la) d'r Wàssertropfa.
goutte d'eau dans la mer.- (la) a Tropfa uff a haissa Schtai.
goutte de pluie.- (la) d'r Raagatropfa, de Rejetropfe.
goutte de sueur.- (la) d'r Schwaisstropfa, de Schweisstropfe.
Goutte de Lait.- (la) d'Müattermelchsàmmelschtàzion.
gouttelette.- (la) s' Träpfala, s'Träpfel.
goutter.- tropfna.
goutteux.- gechtig, gischtisch.
gouttière.- (la) d'r Dàchkahnel, d'Dàchrenna, d'Dàchrenne.
gouvernable.- regiarbàr.
gouvernail.- (le) d'r Rüader, de Röder.
gouvernail.- (être au) àm Rüader se, àm Röder senn.
gouvernant.- (le) d'r Regiarenda, de Regeerende, d'r Äntschaidungstrager.
gouvernante.- (la) d'Hüsshaltera.
gouverne.- (pour ta) zu dinra Üsschaidung.
gouvernement.- (le) d' Regiarung, d'Regeerung.
GPL.- (le) d'r Otogàs.
GR.- (le) d'r groosa Wànderwaag.
grabat.- (le) d' Grepfa.
grabataire.- (être) d'r Bättkrànk, d'r Bättlagrig.
grabuge.- (le) d'Kràkeelaräi.
grabuge.- (faire du) Kràch schlàga, Kràch schlaawe.
grabuge.- (il y a du) s'Kràcht.
grâce.- (faire de bonne) beraitwellig seh, bereitwellisch senn.
grâce.- (faire de mauvaise) wederwellig seh, wider willisch senn.
grâce.- (faire) ärloh, erlohn, ärschpàra.
grâce.- (rendre) dànksàga, dànksawe.
grâce.- (la) d' Gnàd, d' Gunscht, d' Zartlikait.
grâce.- (crier) um Gnàda betta, um Gnàde bitte.
grâce.- (le coup de) d'r Gnàdaschtos, d'r Gnàdaschuss.
grâce.- (rendre) dànk sàga.
grâce.- (trouver) gnàda fenda, gnàde finde.
grâce à lui.- dànk sim igriffa.
grâce de dieu.- (à la) kummt wàss well, kommt wàs will.
gracier.- begnàdiga, befräija.
gracieusement.- koschtaloos, umasunscht.
gracieux.- schàrmànt, frendlig.
gracile.- fin, ämpfendlig, zerbrachlig.
gradation.- (la) d' Schtufafolga.
grade.- (le) d'r Gràd, d'r Ràng, d' Schtufa.
gradé.- (le) d'r Befàrdert, d'r Vorschtehenda.
grade.- (en prendre pour son) aina uff's Dàch verwetscha, ainer uff d'r Däckel biku, .
grade.- (monter en) befärdert seh.
gradins.- (les) d' Gschtàffelta Bank.
graduation.- (la) d'Grààdischtällung, d'Skala.
graduellement.- schtufawis, Schrett fer Schrett, Schritt fir Schritt.
grailler.- krächza, frassa.
graillon.- (le) s' Àlta fatt.
grain.- (le) s' Korn, d' Bohna, s' Beerla, d'r Wendschtoos, d'r Gràddel.
grain.- (avoir un) a Flacka hà, e Fläck hànn.
grain.- (veiller au) uff d'r Hiat seh.
grain de beauté.- (le) d'r Scheenhaitsflacka.
grain de blé.- (le) s'Waizakärnla, s'Korn.
grain de café.- (le) d'Kàfebohna, d'Kàfebohn.
grain de cassis.- (le) s'Johànnisbeerla, s'Johànnisberel.
grain de folie.- (le) d'r Schtech, de Schtisch, d'r Klàps.
grain de poivre.- (le) s'Pfafferkärnla, s'Pfäfferkernel.
grain de poussière.- (le) s'Schtàuibkärnla.
grain de raisin.- (le) s'Triwelbeerla.
grain de riz.- (le) s'Risskärnla, s'Riskärnel.
grain de sable.- (le) s'Sàndkärnla.
grain de sel.- (le) s'Sàlzkarnla.
grain de sel.- (mettre son) si Sanft d'r züa sätza.
graine.- (la) d'r Sohma.
graine.- (monté en) gschossa.
graine.- (la mauvaise) s'süfera Frechtla.
graine.- (en prendre de la) bischpeel namma.
graine de voyou.- (la) d'Täifelsbrüat, d'Teifelsbröt.
graines pour oiseaux.- (les) s'Vogelfüatter.
graineterie.- (la) d' Somahàndlung.
graisser.- schmeera, ifatta, àbschmälza.
graisser la patte.- schmeera, bschtacha.
graisse.- (la) s' Fatt.
graisse d'oie.- (la) s' Ganzafatt.
graisseur.- (le) s' Schmeerbecksla.
graisseux. fattig, schpackig.
graminés.- (les) d'Gràspflànza, d'Gràspflànz.
grammaire.- (la) d'Gramatik, d' Schprochlehr.
gramme.- (le) d'r Gràmm.
grand.- groos.
grand.- (voir) gsooszeegig Plàna, grooszischisch plàne.
grand.- (ouvrir tout) uffschpärra.
grand air.- (au) en d'r Fräija, en d'r Luft, duss, drüss.
grand âge.- (le) s'Hocha-n-àlter.
grand angle.- (le) d'r Wittwenkel.
grand blessé.- (le) d'r Schwarverlätzt.
grand blessé de guerre.- (le) d'r Kriagsschwarverlätzt, de Kreisschwärverletzt.
grand chose.- (pas) nix bsunders, net vihl.
grand cru.- (le) d'Üsslaasa, d'üssleese.
grandement.- sehr.-
grandement raison.- (avoir) fällig Racht hà, fellisch räscht hànn.
grandement.- (contribuer) a grooser Bitràg züalaischta e grosser bitraa zöleischte.
grandeur.- (la) d'Greesa, d'Grees.
grandeur d'âme.- (la) d'Seelagreesa,d'Seelgreese.
grandeur nature.- (la) d'Lawendsgreesa, d'Läwendsgreese.
Grand Dieu.- Grooser Gott.
grandiloquence.- (la) d'Hochgetràgana Üssdruckswis, d'Hochgetrawene Üssdruckswis.
grandiloquent.- schwulschtig, schwulschtisch.
grandiose.- grosàrtig, groosàrtisch.
grandir. groos warawàcksa, wàckse.
grandissant.- wacksend.
grandissime.- reesig, risisch.
grand dormeur. (le) d'Schloofkàppa, d'Schloofkàpp, d'r Schloofpälz.
grand duc.- (le) d'r Grooshärzog.
grand duc.- (le) d'r Uhu.
grand düché.- (le) s'Grooshärzogtum.
grand écran.- (le) d'Braitwànd, d'Breitwànd.
grand-faim.- (avoir) a grooser Hunger hà, e grosser Hunger hànn.
grand fond.- (le) s'Tiafmeer.
grand format.- (le) s'Groosformàt.
grand huit.- (le) d'Àchterbàhn.
grand jamais.- (au) nia un nemm, neh un nimm.
grand jour.- (au) àm haiter halla Tàg, àm heiter helle Taa.
grand matin.- (de) en àller Härgottsfriaija, in àller Herrgottsfreije.
grand magasin.- (le) s'Wààrahüss.
grand-mère.- (la) d' Groosmüatter, d'Grosmietter, d'Gràmàmà, d' Gràmi.
grand-messe.- (la) s'Hochàmt.
grand-oncle.- (le) d'r Groosunkel.
grand peine.- (à) met miaij un Not.
grand-père.- (le) d'r Groosvàtter, d'r Gràpàpà, d'r Gràpi.
grand-route. (la) d'Làndschtroos.
grand-rue.- (la) d'Hàuiptschtroos.
grand-tante.- (la) d' Groostànta, d'Groostànte.
grand temps.- (il est) s'esch d'herschta Zitt.
grand-voile.- (la) d'r Groosseegel, de Groosseijel.
grande entreprise.- (la) s'Groosunternamma.
grande marée.- (la) d'Schprengfluht, d'Schpingfluht.
grande valeur.- (de) wartvoll.
grandeur.- (la) d' Greesa, d' Wertikait.
grande ville.- (la) d'Groosschtàdt.
grandes écoles.- 'les) d'Elitahochschüala.
grandes phrases.- (faire des) groosa Reeda schwenga.
grands airs.- (prendre des) vornahm vorschpiagla.
grands-parents.- (les) d'Groosältra, d'Groseltre.
grands sentiments.- (les) d'Edlagsennung.
grange.- (la) d' Schira, d'Schir.
granit.- (le) d'r Grànit.
granulé.- (le) s'Kärnla, s'Kärnel.
granuleux.- kärnalig, kärnelisch.
graphie.- (la) d' Schribàrt.
graphique.- (le) s'Schàuibeld, s'Schàubild.
graphologie.- (la) D' Schreftwessaschàft, d'Hàndschreftàditung.
grappe.- (la) d' Tràuiwa, s'Zenserla, s'Zinzerle.
grappiller.- schtupfla, ritzle, uffschnàppa.
grappin.- (le) s'Ankerla.
grappin dessus.- (mettre le) nem üss da Klàuija loh.
gras.- (le) faist, schpackig.
gras.- (être) faist seh, fattig seh.
gras-double.- (le) d'Kuttla, d'Kuttel.
grasse-matinée.- (faire la) làng schloofa.
grassement.- richlig, rischlisch.
grassement.- (payer) richlig bezàhla, rischlisch bezàhle.
grassouillet.- molig, mollisch, bummlig, bummlisch.
grasseyer.- rahra.
gratifiant.- vergaltlig.
gratification.- (la) d' Züalàga, d'Zölawe.
gratifier.- verehra.
gratin.- (le) d' Bässralitt, d'Schikeria.
gratin.- (le) d'Ewerbàchung.
gratiner.- ewerbàcha.
gratiné.- (c'est) s'esch schtàrker Tüwàck.
gratis.- koschtaloos.
gratitude.- (la) d' Dànkbàrkait, d'DÀnkbàrkeit.
gratte.- (faire de la) schmü màcha, schmü màche.
gratter jusqu'au sang.- uffkràtza bis uff's Blüat, uffkràtze bis uff's Blöt.
gratte-ciel.- (le) d'r Wulkakràtzer.
gratte-cul.- (le) s' Àrschkràtzerla, d'r Hàgabutta.
gratte-papier.- (le) d'r Pàpirkràtzer.
gratter.- gràtza, àbkràtza, verkràtza.
gratter la terre. d'r Grund scharra, de Grund scharre.
grattoir.- (le) d'r Schàwer, d'Schàb.
gratuit.- ummasunscht, gratis, koschtafräi.
gratuité de l'enseignement. (la) d'Schüalgald fräihait, d'Schölgeldsfreiheit.
gratuité des soins médicaux.- (la) koschtafräija Versorgunga.
gravats.- (les) d'r Àbbruch, d'r Schutt.
grave.- arnscht, ärnscht, schlemm, schlimm, tiaf, teef.
graveleux.- sehr àschtosend.
gravement.- werdavoll, arnschthàft.
gravement malade.- schwarkrànk.
graver.- gràwiara, ätza, bränna, ipraga.
gravier.- (le) d'r Kees, de Kis.
gravillon.- (le) d' Schpletterschtainla.
gravir.- uffa geh, uffaschtiga, glaatra, gradle.
gravitation.- (la) d'Kraisung met Àziungskràft.
graviter.- kraisa.
gravure.- (la) d'r Schtech.
gravure sur bois.- (la) d'r Holzschnett.
gravure sur cuivre.- (la) d'r Kupferschtech.
gré.- (à votre) no äirem Wunsch.
grec.- (le) d'r Griach.
gredin.- (le) d'r Schlàwiner, d'r Beesawert.
gréement.- (le) D' Seegelàppàràtür.
greffe du coeur.- (la) d'Harzverpflànzung.
greffer.- pfropfa, aigla aijle; vereedla.
greffier.- (le) d'r Grechtsschriwer.
greffon.- (le) s' Propfrisla, s'Propfhisel.
grégaire.- hardasechtig, hardesischtisch.
grêle.- schmatterlig, fin.
grêle.- (la) d'r Hàgel, de Hawel.
grelot.- (le) s' Schallala, s'Hàgelkorn.
grelotter.- zettra, schlottra.
grelusche.- (la) s'Schnackla.
grémille.- (la) d'r Kütterbärschi.
grenade.- (la) d'r Grànàda-n-äpfel, d' Hàndgrànàda.
grenaille.- (la) d'r Schroot.
grener.- kärna.
grenier.- (le) d' Behna, d'Behn, d'r Ästrich, d'r Dàchbooda.
grenier à bois.- (le) d' Holzbehna, d'Holzbehn.
grenier à grains.- (le) d' Fruchtkàmmra.
grenouillage.- (le) d'Màchaschàfta.
grenouille.- (la) d'r Frosch, d'Fresch.
grenouille de bénitier.- (la) d' Battgluggra, d'Batthüschel.
grenouille rousse.- (la) d'r Wenterfrosch, de Winterfrosch,de Taufrosch.
grenouille verte.- (la) s'Làuibfräschla, s'Loibfreschel.
grenouillère.- (la) s' Schtràmpelheesla.
grenu.- kärnig, gnàrbt.
grès.- (le) d'r Sàndschtai, de Sàndschtaan.
grésil.- (le) d'r Issraaga, d'r gfohrana Raaga.
grésillement.- (le) s'Rüscha, s'Bruntzla, s'Zechla.
grève.- (la) d'r Schtrànd, d'r Schtraik.
grève de la faim. (la) d'r Hungerschtraick.
grever.- belàschta.
gréviste.- (le) d'r Schtraikenda.
gribouillage.- (le) d' Sudlaräi, s'Gekritzel.
grief.- (le) d' beschwarda, d' Vorwerf.
grièvement.- (blessé) schwar verlätzt.
griffe.- (la) d' Kràlla, d'Klàuija, d' Unterschreft.
griffe.- (faire ses) d'Kràlla wätza.
griffer.- krawla, verkràtza, verschràmma.
griffon (vautour fauve).- (le) d'r Gansagaijer.
griffon.- (le) d'r Griff.
griffonner.- àhnasudla, sudla, sudle.
griffure.- (la) d'Kràtzwunda.
grignoter.- knàppra, nààga, schnaiga, schneige.
grigou.- (le) d'r Verschwendler, d'r Gizkràga, de Gitzgrawe.
grill.- (le) d'r Roscht.
grillade.- gebroote's.
grillage.- (le) s' Drohtgatter, s'Màschadroht.
grille.- (la) s' Gatter.
grille de mots croisés.- (la) s'Krizwortsrätsel.
grille de protection.- (la) s'Schutzgatter.
grille-pain.- (le) d'r Brotreschter.
grillé.- greschta, gebrota.
grillé par le froid.- verbrännt, verbrannt.
grillée.- (l'ampoule) knàllt.
griller.- broota, reeschta.
grillon.- (le) s' Haigigerla, d'Grella, d'Grell.
grimace.- (la) D' Lanscha, d' Grimàssa, a Fràtzrissa.
grimage.- (le) d' Schmenkaräi.
grimoire.- (le) s' Zàuiwerbüach.
grimper.- uffagladra, uffaschtiga, nufschteje.
grimpette.- (la) s'Schtigerla, s'Schteijerle.
grincant.- bissig.
grincer.- ratza, gigsa.
grincer des dents.- d'Zehn màcha z'Ratza, ratze.
grincheux.- murrisch, brummig, griasgramig, murrwadelisch.
gringalet.- d'r màgra Knirps, de Krüps.
griotte.- (la) d'Sürkerscha, d'Vojelkirse.
grippe.- (la) d'Gripp, d' Inflüenza, d'Infülenzia.
grippe aviaire.- (la) d'Vogelgripp.
grippé,.- pfrangt, verkälta.
grippe intestinale.- (la) d'Dàrmgripp.
grippe-sou.- (le) d'r Pfännigschpàlter, d'r Gizhàls.
gris.- gràui.
gris-ardoise.- gràuiblàui, s'Graublau.
grisaille.- (la) d' Triabseelikait, d'Aiteenikait.
grisant.- beràuischend.
grisbi.- (le) d'Schtai, d'r Klotz, s-Moos, s'Pulver.
grisé.- gschràffiart.
griserie.- (la) d'r Ràuisch.
grisonner. gràui wara.-
grisoller.- drellra, tirilira.
grisonner.- gràui wara.
grisou.- (le) d'r Grüawagàs.
grive.- (la) d'Drossla, d'Drossel.
grivèlerie.- (la) d'Zackpràllaräi.
grivoiserie.- (la) d'drackiga Wetz, d'schlefriga Gschechtla.
grogne.- (la) d'Murraräi.
grogner.- murra, grunze.
grognon.- (le) d'r Sudri, d'r Mudri.
groin.- (le) d'r Schnuffel.
gronder.- schempfa, schimpfe, schalta, àbriala.
grondement.- (le) d'r Groll.
gros.- deck, gschwulla.
grosbec.- (le) d'r Obschtschtaikràcher.
gros bonnet.- (le) s'Hochatiar.
gros caractères.- (en) en groosa Büachschtàwa.
gros cul.- (le) d'r Làschter.
gros-dos.- (faire le) d'r Kàtzabuckel màcha.
gros-grain.- (le) s'Sidarapsbànd.
gros intestin.- (le) d'r Deckdàrm, de Dickdàrm.
groseille.- (la) s' Johànnisbeerla.
groseille à maquereau.- (la) s' Grüsala, s'Grüsele, s' Schtàchelbeerla.
gros malin.- (le) d'r Schlàuimaier.
gros mots.- (les) d'Schempfwärter, d'Schimpfwerter, d'r Kràftüssdruck.
gros rouge.- (le) d'r Bämmer.
gros oeuvre.- (le) d'r Ràuijboi.
gros plein de soupe.- (le) d'r Fattwàmscht.
gros poil en fonte.- (le) d'r Bummeroofa.
gros-porteur.- (le) s'Groosràuimflugzik.
gros temps.- (le) s'schlachta Watter, s'Soiwatter.
grossesse.- (la) d' Schwàngerschàft.
grossesse avancée.- (la) hochschwàngerschàft.
grossesse extra utérine.- (la) d'Büchheelaschwàngerschàft.
grosse voix.- (la) d'lütta Schtemma.
grosses mailles.- (à) grobmàschig, wittmàschig.
grosseur.- (la) d'Decka, d'Dicke, d'r Umfàng, d'r Gschwulscht.
grossier.- grob, gmain, unkowelt, growiàn.
grossièrement.- en growa Schtrech, in growe Schtrisch.
grossier personnage.- (le) d'r Growiàn, de Mulik.
grossiéreté.- (la) d'Ràuihait, d'Rojheit.
grossissement.- (le) d' Vergreeserung.
grossiste.- (le) d'r Grooshandler.
grosso moto.- em groosa gànza.
grotesque.- lacherlig, läscherlisch.
grotte.- (la) d' Hehla, d'Hehl.
grouillement.- (le) s'Gwemmel, s'Gwussels.
grouiller.- wemmla, vimmle.
grouiller.- (se) sech dummla, sisch dummle.
groupage.- (le) d' Sàmmelsandung.
groupe.- (le) d'Gruppa.
groupe de travail.- (le) d'Àrwetskollega.
groupe électrogène.- (le) d'r Schtrohmärzöiger.
groupe financier.- (le) s'Bànkkonzarn.
groupe industriel.- (le)s'Endüschtrikonzarn.
groupe parlementaire.- (le) d'Fràkzion.
groupé.- zammagschtält, igordnet.
groupement.- (le) d' Gnossaschàft.
groupement d'achat.- (le) d'Ikàuifsgnossaschàft.
groupement d'intérêt, économique.- (le) s'Wertschàftliga Entrassaverbànd.
groupe sanguin.- (le) d'Blüatgruppa, d'Blötgruppe.
groupuscule.- (le) d'Schplettergruppa.
gruau.- (le) s' Grias, d' Gretza, d'Grütze.
grue.- (la) d'r Kràn.
gruger.- üssböita.
grume.- (la) d'r gfällta Schtàmm.
grumeau.- (le) s' Knällala, s'Knellele.
grutier.- (le) d'r Krànfiarer.
gruyère.- (le) d'r Schwitzerkaas, d'r Gräijarzer.
guano.- (le) d'r Vogelschissada.
gué.- (le) d'r Flussdurchgàng, d'Furt.
guenille.- (la) d'r Fatza, d'Lempa, de Fatze.
guenon.- (la) d' Àffamüatter, d' wiaschta Fràui.
guêpe.- (la) d' Waschpa, d'Waschp.
guêpier.- (le) s' Waschpanascht.
guêpière.- (la) s'Schartällhàlter.
guère.- küm, fàscht nit.
guéret.- (le) s' Brochlànd.
guéridon.- (le) s'aibainiga Saloteschla, de Einbeinisch Tisch.
guérilla.- (la) d'r Pàrtisànakriag, d'r Klaikriag, de Klankreij.
guérilla du foulard.- (la) d'r Kopftüachgiggàges.
guérir.- haila, gsund wara.
guérir complètement.- üsshaila.
guérir en dormant. (se) sech gsund schloofa.
guérison.- (la) d' Hailung.
guérisseur.- (le) d'r Hailpràktiker.
guérite.- (la) s' Wàchhisla, s'Wàchhisel.
guerre.- (la) d'r Kriag, de Kreij, d'r Kràch.
guerre atomique.- (la) d'r Àtomkriag, de Àtomkreij.
guerre des tranchées.- (la) d'r Schtällungskriag, de Schtellungskreij.
guerre civile.- (la) d'r Bergerkriag, de Berjerkreij.
guerre éclair.- (la) d'r Bletzkriag.
guerre économique.- (la) d'r Wertschàftskriag.
guerre fratricide.- (la) d'r Brüaderkriag.
guet.- (le) d'Wàcha.
guet-apens.- (le) d' Fàlla, d'Fàll.
guêtres.- (les) d'Gàmàscha.
guêtre en lin.- (le) d'r Häckerschtrumpf.
guetter.- uffpàssa, ufflöicha.
gueulante.- (la) s' Gschrai, s' Gebrials.
gueulard.- (le) d'r Briali, d'r Schräihàls.
gueule.- (la) d' Schnurra, d' Fràtz, d' Gosch.
gueule de bois.- (la) d'r Kàtzajàmmer, s'Hoorweh, d'r Kàter.
gueule de loup.- (la) s' Hààsamilala.
gueule.- (la grande) d' Groosschnurra.
gueuler.- ummaschräija, gröla.
gueuleton.- (le) s'Faschtfrassa.
gueux.- (le) d'r Lüsig, de Lüsisch.
gui.- (le) s' Haxakrüt, s'Hexekrüt, d'r Meschtel.
guichet.- (le) d'r Schàlter.
guichet automatique.- (le) d'r Galdotomàt.
guichet de banque.- (le d'r Bànkschàlter.
guidage.- (le) d' Fiahrung.
guide.- (le) d'r Fiahrer.
guide touristique.- (le) d'r Raisafiahrer, d'r Främdafiahrer.
guide montagne.- 'd'r) d'r Bargfiahrer, de Barigfeerer.
guide touristique.- (le) d'r Raisarotgawer, de Reiseràtgäwer.
guider.- laita, leite.
guides.- (les) d'Zegel, d'Zeijel.
guidon.- (le) d' Lankschtànga, d'Lenkschtàng, d'r Gido.
guigne.- (la) s'Pach, s'Pesch.
guignard.- (le) d'r Pachvogel, de Peschvojel.
guignol.- (le) d'r Kaschperla, de Kàschper.
guillaume.- (le) d'r Semshowel, de Simshowwel.
guilledou.- (le coureur de) d'r Schertzlajager.
guillemets.- (les) d'Àfiarungszaicha, d'Gansafiassla, d'Gànsefeesel.
guillemot.- (le) d'Lumma.
guilleret.- munter, làwandig, làwändisch.
guillotine.- (la) s' Fàllbäil, s'Fàllbeil.
guillotiner.- käpfa.
guimauve.- (la) d'r Aibich, s'Bumbum.
Guimbarde.- (la) s'Mühltremmala.
guimbarde.- (la) d'r Grundhowel, d'r Gläpperkàschta.
guimpe.- (la) d'r Bruschtschläijer.
guincher.- s'Tànzbai schwenga.
guindé.- hochmiatig, gschtiff, verkenschtelt.
guindeau.- (le) d'Ànkerwenda.
guingois.- (de) schiaf, scheef, ewerzwark.
guinguette.- (la) s' Tànzsaalala.
guirlande.- (la) s'Ziarbànd.
guirlande lumineuse.- (la) d'Liachterkätta, d'Leschtkätt.
guitare.- (la) d' Gitàra, d' Zupfgiga, d'Zupfgeij.
guitune du portier.- (la) s'Portnerhisla.
gus.- (le) d'r Karla.
gustation.- (la) s' Versüacha, versösche.
guttural.- kehllütt.
gymnastique.- (la) s'Turna.
gynécologie.- (la) d'Fràuijahailkunda.
gynécologue.- (le) d'r Fràuijadokter.
gypse.- (le) d'r Jepsschtai, de Gipsschtein.
gypsophile.- (le) s'Jepskrittla.
gyrophare.- (le) s'Drailiacht, s'Dreileescht.