Le a se prononce de 3 façons :

a normal, comme le a
à comme an sans le n
ä comme le ai
Quelques exemples :

aigala = aigala.
àuiga = a(n)uiga.
äcka = aika

Cette page à été enrichie avec des expressions du bas alémanique du Nord (Bas-Rhinois).
Dia sitta esch verichert worra met Üssdreck vum Nordliga Neederàlamànischa (s'Unterländischa).

a.- (première lettre) s'écrit aussi à et se prononce comme an sans n, ä et se prononce comme ai.
à.- z' comme z'Mehlhüsa, ze Schtrosburi, z'füass, ze fös (à pied).
à quelle heure.- àm wäll Zitt, um wälli Zitt.
à grand-peine.- met grooser Miaj, mit grosser meij, met Miaj un Noot, mit meij und Not, met knàpper Not.
à la fraîche.- en d'r Morgafrescha, in de Morjafresche.
à la longue.- uff d'Dür.
à mes frais.- uff mina koschta.
abaissant.- ärnedrigend.
abaissement.- (l') s'àwasätza, s'Nundersätze, d'Ärmasigung, d'Sankung, d'Sänkung.
abaisser.- àwa loh, àbloh, üsswàhla, verbeligra, ärneedriga, dehmiatiga.
abandon.- (laisser à l') verkühmaloh.
abandon de famille.- (l') vernochlassigung vu d'r Unterhàltungspflecht.
abandonner.- verloh, verzechta, üsssätza, em schtech loh, vernochlasiga.
abandonner.- (s') sech loh geh, sesch lohn genn, si Hartz üsschetta, sin's Härz lare.
abasourdir.- betaiwa, verdutza, verblüffa, schpràchloos màcha.
abâtardir.- bàschtra, verdärwa, äntàrta.
abat-jour.- (l') d'r Làmpa-n-àbblandscherm, s'Dàchfanschterla.
abat-son.- (l') s'Glockaschàlbratt.
abattage.- (l') s'Schlàchtaräij, s'metza, s'Fälla, s'umhoije, d'r Àbboi.
abattage à domicile.- (l') s'Haimmätzgna, s'Hüsmetze.
abattage d'urgence.- (l') d'Notschlàchtung, s'Noodmetza.
abats.- (les) s'Ghank, s'Gwäih, s'Krös.
abattant.- (l') d'Teschklàppa, d'r Gabinäbrelladäckel.
abattement.- (l') d'Needergschlàgahait, d'Müatlosikait.
abattis.- (les) d'Knocha (Arm un Bai).
abattoir.- (l') s'Schlàchthüss, s'Schlàghüss.
abattre.- àbschlàchta, nederschlàje, fälla, umhoije, umleega, àbschiassa, àbleega (d'Kàrta) neederdrucke.
abattu.- needergschlàga, neddergschlawe, àbgschlàchta, àbgschossa.
abbaye.- (l') d'Àbtäi.
abbé.- (l') d'r Àbt, d'r Priaschter, de Preschter.
abcès.- (l') d' Aisa, d'Aiterbihla, s'Gschwar.
abcès pustuleux.- (l') s'Schühmläffelgschwar, s'Kochläffelgschwar.
abdication.- (l') d'Àbdànkung, d'Kàpitülàzion.
abdomen.- (l') d'r Unterlib, d'Büchheela.
abécédaire.- (l') s'ärschta illüschtriarta Wächterbüach, d'Fibel.
abeille.- (l') s'Emmala, d'Imm.
aberrant.- àbwagig, àbwägisch, errsennig, errsennisch.
abêtir.- verdumma, verbleeda.
abîme.- (l') d'r Àbgrund, d'Tiafa, d'Teefa.
abîmer.- bschadiga, verdärwa, kàpütt loh geh, versenka.
abject.- nedertrachtig, g'main, atschi.
abjurer.- äntschwera, àbschwera.
ablation.- (l') d'Orgàn Äntfärnung.
ablette.- (l') d'r Wissfesch, d'r Làuch.
abnégation.- (l') d'Opferberaitschàft, d'Uffopfrung.
aboi.- (être aux) gschtällt seh, en d'r Klämma seh, en ra verzihfelta Làga seh.
aboiement.- (l') s'Geball, s'Gebäll, s'Gebrials, s'Gebreel's.
abolir.- a Gsätz àbschàffa.
abominable.- àbschäilig, àbscheilisch, grüsig, äkelhàft.
abondance.- (l') d'r Ewerfluss, en Hülle un Fülle.
abondant.- häfftig, richlig, zemlig, zemlisch.
abonder dans mon sens.- gànz miner Mainung seh.
à bon droit.- met Fug un Racht, met Fug und Räscht.
abonné.- (l') d'r Àbonnant, d'r Zittvertràgsbeziager.
abonnement.- (l') Zittkàrta, d'r Vertràg.
abord.- (l') D'Umgawung, d'Umgäwung, d'r Àrànd, d'Züaganglikait.
abord.- (d') z'àrscht, vorhar.
abord.- (tout d') z'àllerärscht.
abordable.- züaganglig, belig.
abordage.- (l') d'r Scheffàgreff, d'Antrung.
aborder.- àschpracha, àreeda, en àgreff namma.
abortif.- àbtriwend.
aborigène.- (l') d'r Ihaimisch, d'r Ühriwohner.
aboucher.- zammasätza, zammaschwaissa, kontàkt uffnamma.
abouler.- Üssa rucka, rüss rucke, har d'r mett, här de mit.
aboulique.- wellaloos, willeloss.
aboutir.- zu schtànd brenga, àn s'and kumma, zu àbbis kumma.
aboutissement.- (l') d'Vollandung, s'Ärgabniss,d'r Andpunkt.
aboyer.- balla, kröla.
aboyeur.- (l') d'r Üssriafer.
abrasif.- àbschàwend, àbschmergelnd.
abrasif.- (l') d'r Schmergel, de Schmirschel, s'Schmergeltüach, s'Schmirscheltösch, s'Schmergelpàpir.
abréger.- àbkertza, zamma fàssa.
abreuver.- tranka, durscht läscha, ewerhiffa met Wärter.
abreuvoir.- (l') d'Tranka, d'r Trankschtai, de Trankschtteen.
abréviation.- (l') d'Àbkertzung.
abri.- (l') d'r Unterschlupf, d'Schàrme, s'Schutzdàch, d'r Unterschtànd, d'r Punker.
abri.- (mettre à l') en's truckana brenga, en druckene bringe.
abri de jardin.- (l') s'Gàrtahettla, de gàrte-n-ànlàje.
abriter.- bschetza, unterschtälla.
abrivent.- (l') Wendschutz.
abricot.- (l') s'Mällala, s'Mellele.
abroger.- üsser Kràft sätza, uffhewa.
abrupt.- schtail, schroff, gahr, jäh, àbfärtigent, schtumpfsennig.
abruti.- àbgschtumpft, dumm zum Schtràui frassa, schtumpfsennig, verbleedet, urwig.
abrutissement.- (l') d'Benumahait.
absence.- (l') d'Àbwasahait, s'Fahla, d'Unnuffmärksàmkait.
absentéisme.- (l') d' Schwäntzaräi.
abside.- (l') d'r Àbsetz, s'Gwälb.
absinthe.- (l') d'r Wermut.
absolu.- àbsolüt, üsschliaslig, rundüss.
absolument.- unbedengt, vollschtandig, durchüss, rundüss.
absolument rien.- gàr nix, àse nix.
absolument sûr.- totsecher, dodsischer.
absolution.- (l') d'Àbsolüzion, s'Vergabniss.
absorbant.- uffsügend, Gedànkavertiafend .
absorbé.- àwagschluckt, nundergschluckt.
absorbé (être) verdiaft se, verdeeft senn.
absorber.- àwa schlucka, zu sisch namma, züa sech namma, belig uffkàuifa.
absoudre.- d'Senda fräi gah, verzäija.
abstenir.- (s') sech änthàlta, sisch d'rvon änthàlta, sech net dri mescha.
abstentionniste.- (l') d'r Nettwähler.
abstinence.- (le jour d') d'r Fàschttàg, de Fàschtedàij.
abstinence.- (l') d'Änthàltsàhmkait, d'Àbschtinanz.
abstraction.- (l') d'r Àbschtràkta begreff, a gedàncka sàch, s'Herngschpenscht.
abstraction.- (faire) uff d'r Sitta loh, uf d'r Sitt lohn, üsser Àcht loh.
abstrus.- schwarverschtandlig, schwärverschtändlisch.
abstrait.- Àbschtràkt.
absurde.- unsennig, wefersennig.
absurdité.- (l') d'r Unsenn.
abus.- (l') d'r Messbrüch, s'Ewermas, d'Ewertriwung.
abuser.- töischa, messbrücha, missbrüscha, hentergeh, nägra.
abysse.- (l') d'r Meeresgrundgràwa.
acabit.- (du même) vum glicha Schlààg, vom glischa Schlàij.
acacia.- (l') d'r Àkàzia.
académie.- (l') Schüalbezirk.
académicien.- (l') d'r Àkademiker.
acajou.- (l') d'r Akaschu, d'r Mahagoni.
acanthe.- (l') d'r Barafüass, de Bärefös.
acariâtre.- versürt, verschtumpft.
acarien.- (l') d'Melba.
accabler.- beläschtiga.
accablant.- beläschtigent, nederdruckend, schwül.
accalmie.- (l') d'Otempàuisa, d'Schtellene.
accaparer.- hàmschtra, enghemse, ànn sech ziaga, àn sesch zeije.
accéder züagàng hà, zögàng hànn, züaschtemma, bewelliga.
accéder à un désir.- a Wunsch ärfella.
accélérateur.- (l') s'Gàspedal.
accélérer.- gàs gah, gàs gänn, schnaller wara.
accent.- (l') d'r Àkzant, d'Betonung.
accent aigu.- (l') d'r Akut.
accent grave.- (l') d'r Gravis
accent circonflexe.- (l') d'r Zirkumfläx.
accentuation.- (l') d'Züanàhm, d'Zönàhm, d'Àkzantsätzung.
accentuer.- verschtärka, verschtärike, sechtbàrer màcha, sischtbàrer màche, schtaigra, schtäigre.
accepter.- àhnama, ànnamme, güathaisa.
acceptons.- (nous) m'r namma-n-amol à.
acception.- (l') d'r Wortsenn, d'Beditung.
accès.- (l') d'r Züagàng, d'r Zögàng, d'r Igàng, d'r Üsbruch, d'r Àfàll.
accès de colère.- (l') d'r Wüatüssbruch, d'r Wüatàfàll, d'r Wötànnfàll, d'r Garzorn.
accessible.- züaganglig, zögänglisch, verschtandlig.
accession.- (l') d'r Bitrett, d'r Bintrett, d'Beschtigung, d'Iwisung.
accession au trône.- (l') d'Troonbeschtigung, d'Tronnbeschtijung.
accessit.- (l') d'Üsszaichnung.
accessoire.- (l') s'Nawasittliga, s'Näwasittlische, s'Züaghertail, s'Zögeherteil.
accessoire.- (c'est) s'esch untergordnet, s'esch nawessàch, s'esch unwasentlig.
accessoiriste.- (l') d'r Rekwizischt.
accident.- (l') d'r Unfàll, d'Unewana, d'Umschtantlikait.
accident d'avion.- (l') s'Fliagerungleck, s'Flejerungleck.
accident de chemin de fer.- (l') s'Isabàhnungleck.
accident de la route.- (l') d'r Schtroosa-n-unfàll.
accident de voiture.- (l') d'r Otounfàll, s'Àutounfàll.
accident du travail.- (l') d'r Àrwetsunfàll, De Àrweitsunfàll.
accidenté.- (l') d'r Verungleckt, s'Unfàllopfer.
accidenté.- unewa, unewwe hegelig, hegelisch.
acclamation.- (l') d'r Bifàll, d'r Àpplàuis, d'r Juwel.
acclimatation.- (l') d'Àpàssung.
acclimater.- (s') sech àpàssa, sisch ànpàsse, sech haimisch màcha, sisch inheime, sech inaschta.
accointances.- (avoir des) güata Bezihunga hà, göte Bezihunge hànn.
accolade.- (l') d'r Rittergrüass, de Rittergrös.
accolé.- àschtehend, drà, drànn.
accoler.- verbenda, ànanànder schtälla.
accommodant.- gfällig, gfällisch, umganglig, umgänglisch.
accomodement.- (l') d'Geltliga Ainigung.
accommoder.- (s') sech àpàssa, sisch ànnpàsse, d' Suppa-n-àrechta, d'Supp ànreschte.
accompagnateur.- (l') d'r Beglaiter, d'r Beglaitsmànn, de Begleitsmànn.
accompagner.- beglaita, metgeh, metmàcha, metschpeela.
accomplir.- verrechta, vollanda, durchfiahra, üsfiahra, laischta, verwerkliga, ärfella.
accord.- (l') d'Verainbàrung, s'Àbkumma, s'àbkumme, d'Ewerainsschtemmung, d'Ainigung, d'r Vertràg, d'Toonischtemmung.
accord.- (d') wagamer, Waja mir, meräntwaaga, mintweje.
accord de non belligérence.- (l') s'Gwàltverzechtungsàbkumma, Gewàltsverzeschtungsàbkumme.
accordéon.- (l') d'Hàrmani, d'Gnätsch, s'Hàndorgala.
accorder.- ischtemma, inschtemme, sech ainiga, sisch einige, ärlàuiwa, gunne.
accoster.- àreda, ànnreede, àn d'r Keschta-n-àleega, ànn d'r Kischt ànnleje.
accotement.- (l') d'r Schtroosarànd.
accouchée. (l') d'Wächnera, d'Kendbättra, d'Kindbettre.
accouchement.- (l') d'Äntbendung, d'Geburt.
accoucheur.- (l') d'r Geburtshalfer, de Geburtshelfer, d'Hebàm.
accouder.- (s') sech uflahna met da Ällabega, sisch ufflähne mit de Ällabeja.
accoudoir.- (l') d'Lahna, d'Lehne.
accouplement.- (l') d'Pààrung, d'Verbendung.
accourir.- z'ränna kumma.
accoutré.- àgmuschtert, àngemuschtert.
accoutumer.- (s') sech àgwehna; sisch àngewehne.
accréditer.- beglàuibwerdiga, glàuibwerdig ärschina loh.
accro.- sechtig, seschtisch.
accroc.- (l') d'r Schlantz, d'r Schlenz, d'r Ress, de Riss s'Henderniss.
accrochage.- (l') d'r Zammaschtoos, d'Üssanàndersätzung.
accroche-coeur.- (l') d'Schmàchtlocka.
accrocher.- uffhanga, uffhänga àhanga, ànhänga, fäschthàlta.
accrocher.- (s') sech àklàmmra, sech schtritta.
accrocheur.- uffdrenglig, üssdürend.
accroissement.- (l') d'Vermehrung, d'r Züawàcks, d'Schtaigerung.
accroître.- (s') Greeser wara, vermehrera, ärwittra.
accroupir.- (s') grüppa, grüppe.
accru.- verschtärkt, vermehrt.
accueil.- (l') d'r Ämpfàng, d'Begreesung, d'Ufnàhm.
accueillant.- züaganglig, zögänglisch, frendlig, frendlisch liawendswerdig, leewendswerdisch.
acculer.- en d'Anga triwa, iklämma.
accumulateur.- (l') d'r Sàmmler, d'r Schtrohmschpeischer.
accumuler.- ufhiffla, àhifla, àsàmmla, ànsàmmle.
accusateur.- (l') d'r Àklàger, de Ànwerfer, d'r Beschuldiger.
accusatif.- (l') d'r Wännfàll.
accusé.- (l') d'r Àgeklàkta, de Àngeklàjte.
accusé de réception.- (l') d' Ämpfàngsbeschtadigung.
accuser.- beschuldiga, verota, àklàga, verklawa.
ace.- (l') d'r Àss.
acerbe.- schàrf kritisch, net süfer àm Kettel.
acéré.- güat gschleffa, göt gschliffe, schàrf.
acétate d'aluminium.- (l') d'Ässigsüratoonarda.
acétylène.- (l')d'r Karbit.
achalandage.- (l') d'richa Üsswàhl, d'fäschta Kuntschàft.
acharnement.- (l') d'Hächtnäckikait, d' Versassahait, d'Verbessahait, d'Verfolgung.
achat.- (l') d'r Ikàuif, de Inköif, d'Bsorgung, d'Bsorigung.
ache de montagne.- (l') s'Maggikrüt, de Lobschtock, s'Liabschtäckla.
acheminer.- à trànsportiara, befärdra.
acheter.- beschtacha, kàuifa, àbnamma.
acheter à crédit.- uff d'r Bangel kàuifa, uff Bums köife, àbschtottra.
acheter aux enchè,res.- Schtaigra, schteije.
acheteur.- (l') d'r Ikaifer, de Iköifer.
achèvement.- (l') d'Färtigschtällung, d'Fertischtällung.
achever.- vollanda, beàbfärtiga, d'r Gnàdaschtoos gah, de Gnàdeschtoss gä:nn.
achillée mille-feuille.- (l') d'Schoofgàrwa, d'Schofgarwe.-
achoppement.- (la pierre d') d'r henderniss Schtai.
acide.- sür.
acide.- d' Sira, di Sirr.
acide chlorhydrique.- (l') d'Sàlzsira, di Sàlzsirr.
acide cilicique.- (l') d'Keeselsira, d'Kesselsirr.
acide gastrique.- (l') d'Mààgasira, di Mawasirr s'Hartzwàsser.
acide gras.- (l') d'Fattsira.
acide nitrique.- (l') d'Sàlpetersira.
acide prussique.- (l') d'Blàuisira, d'Blöisirr.
acide salicilique.- (l') d'Schpirsira.
acide tannique.- (l') Garbsira.
acidulé.- sirlig, sirlisch.
acier.- (l') s'Schtàhl, de schtahl.
aciérie.- (l') s'Schtàhlwark, s'Schtahlwarik.
acné.- (l') d'Büawabiwala, de Böwebiwele.
acolyte.- (l') d'r Halfershalfer.
acompte.- (l') d'r Vorschuss, d'Àzàhlung, d'Ànzàhlung.
aconit.- (l') d'r Isahüat.
acoquiner.- (s') sech loh ilocka en Schpetzbüawaräia.
à-côté.- d'rnawa, de näwe.
à-côtés.- (les) d'r Nawaverdianscht, de Näwesverdenscht.
à-coups.- (par) schtooswis.
acoustique.- d'Schàll Wessaschàft, d'Akustik.
acquérir.- àschàffa, ànschàffe.
acquérir le droit de cité.- s'Ibergerungsracht ärwarwa, s'Inberijerrungsräscht ärwerwe.
acquéreur.- (l') d'r Ärwarwer.
acquiescer.- züaschtemma, zöschtimme iwelliga.
acquis.- (les) d'Wessensärrungaschàfta, d'r Bsetzschtànd.
acquis d'avance.- (d') d'Vorärwarwung, de Heeb.
acquisitions.- (les) d'Àschàffunga, d'Ärrungaschàfta.
acquit.- (l') d'Kwetung, d'Kwittung, d'r pro forma.
acquit de conscience.- (par) zu Gwessensberiawigung.
acquitter.- fräischpracha, bezàhla, sech vu n'ra Schuld ärlediga.
âcre.- rüch, rüsch, better.
acre.- (l') d'r Àcker (52 Àhr).
acrimonie.- (l') d'Betterkait, d'Verdrossahait.
acrobate.- (l') d'r Àkrobàt.
acrophobie.- (l') d'Hecha-n-àngscht.
acte.- (l') d'Üssfärtigung, d'Urkunda, d'r Schin, d'Àbhàndlung.
acte constitutif.- (l') d'Grendungsürkunda.
acte d'adhésion.- (l') d'r Bitrettschin.
acte de baptême.- (l') d'r Daifschin.
acte de bravoure.- (l') d' Müattàt, d'Möttàt.
acte de charité.- (l') d'r Nachschtaliawabewis.
acte de décès.- (l') d'r Totaschin.
acte de mariage.- (l') d'r Tràuischin, d'r Hirotsvertràg.
acte de naissance.- (l') d'r Geburtsschin.
acte de présence.- (faire) sech kurz zaiga, sisch schnäll zäije.
acte de terrorisme.- (l') s'Tärrorunternamma.
acte de vandalisme.- (l') d'r Zärschterungswüat.
acte de violence.- (l') d'Gwàlttàt.
acte désespéré.- (l') d'Verziflungstàt.
acte d'état civil.- (d'r) d'r Schtàndesàmtregischterüsszug.
acte final.- (l') d'r Schlussàkt.
acte gratuit.- (l') d'Unbegrendeda Hàndlung.
acte héroïque.- (l') d'Häldatàt.
acte obsessionnel.- (l') d'Zwàngshàndlung.
acteur.- (l') d'r Schàuischpeeler, de Schoischpeller.
acteur principal.- (l') d'r Hàuiptdàrschtäller.
actif.- tatig, handelnd, ifrig.
actif.- (l') d'r Vermegenswart, de Vermejenswürt.
action.- (l') d'Hàndlung, d'r Àtailschin, de Ànteilschinn, d'r Isàtz.
action au porteur.- (l') d'r Ennhàweràtailsschin.
action judiciaire.- (l') s'Grechtsverfàhra.
action de grâce.- (l') d'Dànksàgung.
action de planter des pieux.- (l') s'Ipfohla, de Schtiket.
actionner.- àtriwa, àntriwe.
actionner le poussoir.- uffdrucka, uffdrucke.
action nominative.- (l') d'r Nàmensàtailschin.
action ordinaire.- (l') d'r Schtàmmàtailschin.
action syndicale.- (l') d'r Gwarkschàftskàmpf.
activer.- en bewegung sätza, en bewejung sätze, àmàcha, ànmàche.
activer.- (s') sech betatiga, sisch betätische.
activiste.- (l') d'r Hàndlungsfiahrer.
activité.- (l') d'Tatikait, d' Tätischkeit, d'Beschaftigung, d'r Betrib, d'Regsàhmkait.
activité hôtelière.- (l') d'Wertaräi, d'Wirtei.
activité intense.- (l') d'r Hochbetrib.
actuaire.- (l') d'r Versecherungsmàthemàtiker, de Versischerungsüssräschner.
actualiser.- vergegawartiga.
actualité.- (l') d'Gegawartsgschah.
actuel.- zittmasig, zittmässisch, gegawartig, gejewärtisch, hettig, hittisch.
actuel.- (l') d'r Bisharig, de Bishärrisch.
actuellement.- momentàn, dàto
acuité.- (l') d'Häftikait, d'Häftischkeit, d'Schärfa.
acuité cérébrale.- (l') d'Gaischtesschärfa.
acuité visuelle.- (l') s'Sahvermeega, s'Sähnvermeije.
adage.- (l') d' Laawesregla, d'Läwwesrejla, s'Schprechla, s'Schprischle.
adaptable.- àpàssbàr.
adaptateur.- (l') s'Àpàsschteckla.
addenda.- (l') d'r Züasàtz, de Zösàtz, d'r Nohtràg.
additif.- (l') d'r Züasàtz, de Zösàtz.
addition.- (l') d'Rachnung, d'Räschnung, d'Zach, d'Zäsch.
additionner.- zammarachna, zammeräschle, d'r züa sätza.
adduction.- züafiarung, züalaitung.
adduction d'eau.- (l') Wàsseràschluss.
adepte.- (l') d'r Àhanger, de Ànhänger.
adéquat.- Ewerainsschtemmend, kummlig, pàssend, àgmassa.
adhérence.- (l') d' Werwàcksung, s'bappvermeega, d'r Riwungswederschtànd.
adhérent.- (l') d'r Mettgleed.
adhésif.- (l') s'Häftpflàschter, s'Bäbbànd, s'Klaibbandala, s'Babbpàpir.
adieu.- (l') d'r Àbschid.
adieu.- àdie.
adipeux.- fattrich, fätrisch, faist.
adiposité.- (l') d'r Fattpolschter, de Fättpolschter, d'r Fattklumpa.
adjacent.- àlegend, ànlejend.
adjectif.- (l') s'Aigaschàftswort, s'Äijeschàtswort, s'Biwort.
adjoindre.- bischtälla, zöschtälle, bifiaga, biordna,.
adjoint.- (l') d'r Àdschüa, de Àdschö, d'r d'r Schtällvertrattenta, d'r Bossel.
adjudant.- (l') d'r Hàuiptfaldwawel.
adjudent-chef.- (l') d'r Owerfaldwawel.
adjudicataire.- (l') d'r Ärschtaigerer, de Ärschtäijer.
adjudication.- (l') d' Verschtaigerung, d'Verschtäijerung.
adjuger.- vergah, à-n-aigna.
adjurer.- haisschtens betta.
adjuvant.- (l') s'Züasàtzhelfsmettel, s'Zösàtzhelfsmittel.
admettant que.- (en) vorüsgsätzt àss.
admettre.- züahgah, zöhgänn, àhnamma, uffnamma, züaloh.
administrateur.- (l') d'r Gschaftsfiahrer, d'r Verwàlter.
administrateur fiduciaire.- (l') d'r Träihander.
administration.- (l') d'Schtààtsverwàltung, d'Beherda.
administrer.- verwàlta, bsorga, verpàssa.
admirable.- bewundernswart, prachtig, wunderbàr.
admirateur.- (l') d'r Verehrer.
admirer.- bschtühna, bewundre.
admis.- àgnumma, àngenumme, à-n-ärkännt, züagloh.
admissible.- züalossbàr.
admission.- (l') d'Uffnàhm, d' Ileferung.
admonestation.- (l') d'r Àbbutzer, d'r Àbschnàuitzer, d'r Soikewel.
adolescent.- (l') d'r Jengleng, d'r Hàlbwacksig.
adonide d'été.- (l') s'Blüatträpfla, s'Blöttrepfel.
adonner.- (s') sech wedma, sech lidaschàftlig har gah.
adopter.- ànahma, adoptiara.
adorable.- verehrungswerdig, àbattungswerdig.
adoration perpétuelle.- (l') d'Ewiga-n-Àbattung, di Ewischiànbetung.
adosser.- (s') sech àlahna, sisch ànlänna.
adouber.- zu Ritter bewàffna.
adoucir.- ärlichtra, Ärlischtre, lendra, ärtraglig màcha änthächta.
adoucisseur.- (l') Wàsseränthärtungsànlàga.
adresse.- (l') s'Wohnort, d'Àschreft, d'Gschecklikait.
adresse téléphonique.- (l') d'Farnschprachàschreft.
adresse du mail.- (l') d'Eläktronischaposchtàschreft.
adresser.- (s') sech àwanda, sisch ànwände.
adret.- d' Südsitta, d' Sunnasitta, d'Sunnsitt.
adroit.- gscheckt, gschickt, glankig, gelenkisch, ràffiniart, wetzig.
adroit personnage.- (l') d'r Schlàuimaier, de Fissigügges.
aduler.- vergättra, gliajend verehra.
adulateur.- (l') d'r Schmaichler, de Schmeischler, d'r Lobhüttler.
adulte.- (l') d'r Ärwàcksana, de Erwàchse, s'Mànnesàlter.
adultes.- (les) d'groosa Litt, d'grosse Litt.
adultère.- (l') d'r Ehabruch.
adulterer.- Verfälscha, verältra.
advenir.- vorkumma, vorkumme, gschah, äraigna.
adverbe.- (l') s'Umschtàndswort.
adversaire.- (l') d'r Gegner, de Geijner, d'r Konkürant, d'r Fend.
adversité.- (l') s' Ungleck, s'Unmüass, sUnmöss, s'Missgscheck.
advienne que pourra.- kummt wàss well.
aération.- (l') d'Äntleftung, d'Beleftung.
aérateur.- (l') d'Äntleftungsànlàga.
aérer.- üsslefta, üssdunschta.
aérien.- licht, lischt, ewererdisch, lichtsennig.
aérium.- (l') d'Luftferiakoloni.
aérodrome.- (l') d'r Flugplàtz, de Flugghàffe.
aérofrein.- (l') d'Luftdruckbramsa, d'Druckluftbrams.
aérogare.- (l') d'r Flughàfa, de Flughàffe.
aéroglisseur.- (l') s'Luftkessascheff.
aéromodélisme.- (l') d'r Modällfliagerboi, de Modellfleijerboi.
aéronaute.- (l') Luftscheffer.
aérophagie.- (l') d'Mààgaluft, d'Màjeluft, s'Luftschlucke.
aéroport.-(l') d'r Flughàfa, de Fleijerhàffe.
aéropostale.- (l') d'Luftposchtgsällschàft.
aérosol.- (l') d'r Ischnüfnohalfer, de Inschnüffnochhälfer.
aérospatiale.- (l') d' Ràuimfàhrtendüschtri.
aérospatiale.- (la recherche) d'Waltràuimforschung.
aérotrain.- (l') d'r Luftkessazug.
affabilité.- (l') d'Frendlikait, d'Freundlischkait, d'Littseelikait.
affabulation.- (l') d'Phàntàschtaräjia, s'Lügemärschen.
affadir.- gschmàcklos màcha, verwässra, entkräften.
affaiblir.- àbschwächa, àbschwäscha.
affaire.- (l') d'Àglagahait, de Màssemàte, d'Sàch, s'Gschaft
affaire.- (la bonne) d'Glagahait, d'Glaijeheit.
affaire.- (la sale) d'Kaiwasàch, s'Keiwedings.
affairé.- bschaftigt, beschäftischt.
affaire de goût.- (c'est une) s'esch a gschmàcksàch.
affaire privée.- (l') d'Privàtàglagahait.
affaires d'hommes.- (les ) d'Mànnersàch.
affaires d'honneur.- (les ) d'Ehrasàch.
affaires étrangères.- (les) d'Üsserpolitik, dÜsswartiga Àglagahaita.
affairiste.- (l') d'r Gschaftlamàcher.
affaissement.- (l') d'Sankung, d'r Ischturz
affaler.- (s') sech lo plotscha, sisch lonn plotsche.
affamé.- hungrig, hungrisch, üssghungert.
affectation.- (l') d'Zwackbschtemmung, d' Züatailung, d'Versätzung.
affecté.- mettgnumma, hüchlig, sech d'r Schingah, gschpraitzt.
affection.- (l') d'Züanaigung, d'Vorliawa.
affection cardiaque.- (l') s'Harzlida, s'Härzlidde.
affection cutanée.- (l') d'Hüttkrànket.
affectionner bevorziaga, bevorzeije, a Vorliawa hà.
afférent.- äntschprachend, d'r züakerend.
affermer.- verpàchta.
affermir.- verschtärka, verschtärike, vergschtiffra.
affichage.- (l') d'Àschlàgtàfla, d'Plàkàtsüla.
afficher.- àschlàga, ànschlawe.
afficheur.- (l') d'r Plàkàtababber.
affilée.- (d') ànn aim Schteck furt, ununterbrocha.
affiler.- schliffa, schärfa, àbziaga.
affiliation.- (l') d'Àgleederung, d'Metglederschàft.
affinage.- (l') d'Àblàgerung, verfinerrung.
affinité (l') d'Gfühlsanlikait.
affirmatif.- (être) bschtemmt seh, secher seh.
affirmation.- (l') d'Behàuiptung, behöiptung, d'Bschtatigung.
affleurement.- (l') d'Ewanahecha, d'Sechtbàrkait, d'Sischtbàrkeit.
affliction.- (l') s'Betriabniss, d'r Kummer.
affligé.- betriabt, triebselig.
affligé.- (je suis) as düat m'r laid.
affligeant.- (c'est) s'esch zum uff d'r Soi furtgeh, s'esch zum kotza.
affliger.- (s') sech kräma.
affluence.- (l') d'r Àdrang, d'r Züalàuif, d'r Schturm.
affluence.- (l'heure d') d'Schtooszitt, d'r Hochbetrib.
affluent.- (l') d'r Nawafluss, de Näwafluss, d'r Züafluss, de zöfluss.
affluer.- züaschtrehma, ànschtremme.
afflux.- (l') d'r Züaschtrohm, d'r Àschturm.
affolant. vergälschternt, verschräckend.
affolé.- häcktisch, kopfloos.
affolement.- (l') D'Häcktik.
affoler.- (s') üsser sech brenga, verruckt màcha, d'r Verschtànd verliara.
affoler un animal.- vergälschtra, vergelschtere.
affranchir.- befräia (a Sklàv), uff'm làuifenda hàlta (fam.).
affres.- (les) d'Kwàla.
affréter.- schàrtra, miata (Scheff odder Büs).
affreux.- àbschäilig, grüsig, schitlisch, fucherbàr, färchterlig.
affriolant.- verfiahrerisch, verfeererisch, raizend, ärregend.
affront.- (l') d'Belaidigung.
affrontement.- (l') d'r Kàmpf, d'Schlegaräi.
affronter.- gega-n-ewerschteh, geje-n-ewerschtehn, bekampfa.
affubler.- (s') sech àmuschtra, sisch ànmuschtere, sech verklaida.
affût.- (l') àm àschtànd schteh, uff'm Hochsetz seh, uffschpànifa.
affût.- (à l') uff d'r Làuijer se.
affûter.- schliffa, schpetza, schärfa.
afin.- àss, d'rmet, um dàss.
agacer.- uff reega, uff reije, schtrappliziere, näcka, ärgra, d'schi... màcha.
agaceries.- (les) d'Ärregunga, d'Raitzaraija.
agapes.- (les) a schmutzig assa, de Schmàuis, s'Faschtassa.
agasse.- (l') s'Atzla, de Ätzel, d'Ägerscht.
à gauche.- (aller/mettre) Lenks umma, uff d'Sitta schàffa, uff d'Sitt schàfe.
âge.- (l') s'Àlter.
âge.- (a pris de l') verältert, verulmert.
âgé.- àlt, ulmerisch.
âge canonique.- (l') s'Schwowa-n-àlter.
âge critique.- (l') d'Wackseljohra, d'Wäckseljohre.
age de charrue.- (l') d'r Pflüagbàuim, de Grindel, d'r Pflüagbàlka.
âge de fer.- (l') d'Isazitt.
âge de glace.- (l') d'Isszitt.
âge de marcher à quatre pattes.- (l') s'Krowelàlter.
âge de pierre.- (l') d'Schtaizitt, s' Schtaijàlter.
âge ingrat.- (l') d'Flegeljohra, d' Bangeljohra, d'Bängeljohre.
âge limite.- (l') d'Àltersgranza, d'Àltersgränz.
âge scolaire.- (l') schüalpflechtig, schölpflechtisch.
agence.- (l') d'Vertratungsschtälla, d'Agentür.
agence matrimoniale.- (l') d'Hirotvermettlungsagentür.
agencement.- (l') d'Irechtung, d'Üsschtàttung.
agence nationale pour l'emploi.- (l') s'Àrwetsàmt.
agence de publicité.- (l') d'Warwungsàgentür.
agence de mariage.- (l') D'Hirotvermettlungsàgentür.
agence de voyage.- (l') s'Raisabüro.
agenda.- (l') s'Notizbiachla, s'Notitzbeeschel, d'r Sàckkàlander.
agenouiller.- (s') sech àhnaknäija, sisch nunterkneije.
agenouilloire.- (l') D'r Knihschamel, s'Waschkäschtel.
agent.- (l') d'r Vertratter, d'Werkendakràft.
agent commercial.- (l') d'r Hàndelsvertratter.
agent d'administration publique.- (l') d'r Beherda-n-àgschtällta.
agent d'assurance.- (l') d'r Versecherungsvertratter.
agent de change.- (l') d'r Effaktahandler.
agent de Police.- (l') d'r Polizischt, d'r Schutzmànn, d'r Pamsel, d'r Schugger.
agent de maîtrise.- (d'r) d'r Maischter, d'r Warkmaischter, d'r Poliar.
agent des douanes.- (l') d'r Granzbeàmter.
agent immobilier.- (l')d'r Hisermàkler, d'r Grundschteckmàkler.
agent patogène.- (l') d'r Krànketärreger.
agent secret.- (l') d'r Kaimschucker.
agglomération.- (l') d'Ortschàft, d'Sidlung, d'r Bàllungsràuim.
agglutiner.- (s') sech zammaprassa, sech àssàmmla.
aggravation.- (l') d'Verschlemmerung, d'Verschlachterung.
agile.- flenk, flinck, beweglig, beweijlisch, gscheckt.
agio.- (l') d'r Ewerziagunszenz, ewerzeijungszins.
agir.- werka, werike, hàndla, benamma.
agissant.- (s') betraffend.
agissements.- màchaschàfta, d'Triwaräija.
agit.- (il s') as hàndelt sech, es hàndelt sisch.
agitateur.- (l') d'r Uffschtupfer, d'r Unrüaijschtefter.
agité.- ärregt, ärreijt, zàpplig, wuschplig.
agiter.- schettla, schittle.
agiter avant l'emploi.- schettla vor gebrüch.
agiter l'éventail.- fachla, fäschle.
agiter.- (s') sech beunriawiga, sesch wirrelate, umma jaschta.
agiter la queue.- wadla, waddle.
agneau.- (l') s'Làmmla, s'Lämml, s'Scheefla.
agneau pascal.- (l') s'Oschterlammla, s'Oschterlämml.
agonie.- (l') d'r Todeskàmpf, s'Àbschtarwa.
agoraphobie.- (l') d'Plàtzàngscht.
agrafe.- (l') s'Hafftla, s'Haftel.
agrafe de bureau.- (l') s'Häftklammerla.
agrafer.- zammahäfta, zammepfatze, ihäfta, àhäfta.
agrafeuse.- (l') s'Häftmàschenla.
agraire.- (la terre) pflanzbàrer Àcker.
agrandir.- vergreesra.
agrandissement.- (l') d'Vergreeserung.
agrandisseur.- (l') d'r Vergreeserungsàpparàt.
agréable.- àgnahm, àngenam, liawenswerdig, gfällig, umganglig.
agrégat.- (l') d'r Züaschlàgschtoff, de Zöschlawschtoff, s'Konglomeràt.
agrégation.- (l') d'Igleederung.
agréé.- züagloh, zöglonn.
agréer.- güathaisa, götheise, äntgeganamma, schtàtt gah, gnamiga.
agrément.- (l') d'Züaschtemmung, d'Iwelligung.
agrémenter.- verziara, verscheenera.
agrès.- (l') Turngrad.
agresser.- ewerfàlla, beläschtiga.
agressif. àgriffend, raizbàr.
agricole.- Làndwertschàftlig.
agriculteur.- (le) d'r Bür, d'r Làndwert, de Àckermànn.
agricultrice.- (l') d'Birana, d'Birene.
agriculture.- (l') Làndwertschàft, d'Büraräi.
agripper.- fäschtklàmmra.
agroalimentaire.- (l') d'Làndwertschàftliga Närung.
agronome.- (l') d'r Diplomlàndwert.
agronomie.- (l') d'Àgràrwessaschàft.
agrume.- (l') d'Zitrüsfrucht.
aguerri.- àbghärta, àgwehnt.
aguesie.- (l') d'r Gschmàckverluscht.
aguets.- (être aux) lüschtra, uffpàssa, ufflüra.
aguichant.- verfiahrerisch, uffraizend.
aguicheuse.- (l') s'Lüader, s'Löder.
ah.- àh, ä ammel,.
ahaner.- kichera, kische.
ah bon.- àh so.
ahuri.- schpràchlos, baddewaddi.
aide.- (l') d'Unterschtetzung, d'Helf, d'r Bischtànd.
aide.- (l') d'r Halfer, de Ferderer.
aideau.- (l') d' Haischtetza, de Wessbaam.
aide de.- (avec l') met d'r Helf vu.
aide financière.- (l') d'Finànziälla-n-unterschtezung, d'r Züaschuss, d'r Zöschuss.
Aide-marcaire.- (l') d'r Malkerknacht, de Käsbö.
aide maternelle.- (l') d'Tàgesmüatter, d'Tàjesmiedder.
aide-mémoire.- (l') d'r Gedachtnissmethelf.
aide-ménagère.- (l') d'Hüsshàltsnohhalfra.
aide sociale. (l') d'r Soziàbischtànd.
aider.- halfa, ferdere. bischteh.
aïe.- ai.
aïeux.- (les) d'Vorvatter, d'Vorfàhra, d'Àhna.
aigle.- (l') d'r Àdler.
aiglefin.- (l') d'r Schällfesch.
aiglon.- (l') d'r junga-n-Àdler, s'Adlerla.
aigre.- sür, schàrf.
aigre.- (devenir) sür wara, versüre.
aigrelet.- sirlig.
aigre-doux.- sür un sias.
aigrefin.- (l') s' Schwendler, d'r Hochschtàpler.
aigrement.- uff a bissiga Àrt.
aigrette.- (l') d'r Selveraijer, d'r Sida-n-aijer, d'Faderbeschala, s'Faderkrenla.
aigreur.- (l') d'Sira, de Bick.
aigri.- verbettert, verdrossa.
aigu.- hoch, schtachend, hoch schtäschend, schpetz, schpetzig, schärf.
aiguillage.- (l') d'Waicha, d'Weische.
aiguille.- (l') d'Nodla, d'Noddel, d'r Zaiger, de Zäijer.
aiguille à coudre.- (l') d' Naijnoodla, d'Näinoddel, .
aiguille à repriser.- (l') d'Schtupfnoodla, d'Schtopfnoddel.
aiguille à tricoter.- (l') d'Schtrecknoodla, d'Schtricknoddel.
aiguille de pin.- (l') d'Kiafernoodla, d'Forlenoddel.
aiguillée.- (l') a Idgfadelta, d'ingfädelte, d'r Adleng, de Ädling.
aiguillette.- (l') s'Bruschtflaischschiwla, s'Bürehietel.
aiguilleur.- (l') d'r Waichaschtäller, de Weischemànn.
aiguilleur du ciel.- (l') d'r Fluglotza, de Flejlotze.
aiguillon.- (l') d'r Schtàchel, d'r Àschporn.
aiguillonner.- zechta, fitze, àtriwa, àschporna.
aiguiser.- schliffa, wätza, schärfa.
ail.- (l') d'r Knowlig, d'r Knewli.
aile.- (l') d'r Flegel, de Kotflejel, d'r Fattig.
aileron.- (l') d'Flossa, d'Reckaflossa, d'Kwerrüadra.
ailette- (l') s'Flegala, s'Flejele.
ailier droit.- (l') d'r Rachtsüsserscht, de Reschtsüsse.
ailier gauche.- (l') d'r Lenksüsserscht, de Linksüsse.
ailleurs.- a naimet's ànderscht, ergendsunscht.
ailleurs.- (d') ewrigens.
ailleurs.- (par) üsserdam, üsserdäm.
aimable.- liawenswerdig, leewendswertisch, buschperlig, frendlig.
aimant.- (l') s'Màgneet.
aimé.- beliabt, beleebt, gärn, garn.
aimer.- (ne pas) net känna lida.
aimer bien.- meega, meje, lida.
aimer tendrement.- vu harza garn hà.
aine.- (l') d'Lischta, d'Lischt.
aîné.- (l') d'r Ärschtgebora, d'r Älscht.
aingrain.- (l') d'Ràuifàsertàpeeta.
ainsi.- so, uff dia Àrt.
ainsi dire.- (pour) sozusàga, sozesawa.
ainsi dit.- sogsait.
air.- (l') d'Luft, d'Ària, s'Volksliad, d'Wisa.
air.- (en plein) en d'r Fräija.
air.- (avoir l') üssah.
air chaud.- (l') d'Wàrmluft.
air frais.- (l') d'frescha Luft.
air marin.- (l') d'Meeresluft.
aire.- (l') d'Flächa, s'Ràuibvogelnascht, d'r Horscht, s'Gebiat.
aire de battage.- (l') d'Tänna, d'Tennpritsch.
aire de repos.- (l') d'r Rüaijplàtz, de Röijplàtz.
aire d'influence.- (l') s'Iflussberaich.
airelle.- (l') s'Haidelbeerla, s'Preiselbeer.
airelle rouge.- (l') s'Priselbeerla, s'Preiselbeer.
aisance.- (l') d'Lichtikait, behäbischkeit, d'Ungezwungahait, d'r Wohlschtànd, d'güata Lawesverhältnissa.
aise.- (mal à l') unbekwam, ungemietli.
aisément.- ohna miaj, ohne meij, behäbig, schpeelend.
aisselle.- (l') d'Àckselhehla.
ajonc.- (l') d'r Schtachgenschter, de Scht&àschelginschter.
ajour.- (l') d'r Müraduchbruch.
ajourner.- vertàgung, d'Verleijung, verschiawa, zruckschtälla.
ajout.- (l') d'r Züasàtz, de Zösàtz.
ajouter.- d'rzüa màcha, d'rzüa zehla.
ajustement.- (l') d'r Üssglich.
ajustement de salaire.- (l') d'r Lohnüssglich.
ajuster.- àpàssa, üssglicha.
ajusteur.- (l') d'r Finschlosser.
ajusteur-mécanicien.- d'r Màschenaschlosser.
alambic.- (l') d'r Brännkässel de Brennkessel.
alambiqué.- kumpliziart, komplizert, verkenschtelt, schpetzfendig.
alangui.- Schlàpp, dösend.
alarmant.- beunriawigend, beängschtigent.
alarmer.- wàrna, d'r Àlàrm üssleesa.
alarmiste.- (l') d'r Àngschthààs.
albâtre.- (l') d'r Àlabàschter.
album.- (l') s'Belderbüach, s'Bilderbösch.
albumine.- (l') s'Aiwiss, s'Eiwiss.
alchémille.- (l') s'Fràuijamantala, s'Frawemantele.
alcali.- (l') d'r Sàlmiàkgaischt.
alchimiste.- d'r Esoterikemiker.
alcool.- (l') s'Àlkohol, d'r Bränngaischt, s'Bàbbelwàsser.
alcool de marc.- (l') d'Tràwra, de Tresch.
alcool du raisin pressé.- (l') d'r Trüasa, d' Tröse.
alcoolique.- (l') d'r Àlkooliker, d'r Süffer, d'r Gschtiffsüffer.
alcôve.- (l') d'r Alkuf.
alea.- (l') d'r Züafàll, de Zöfàll, d'r Risiko.
alémanique.- Àlamànisch.
alène.- (l') d'r Rengladrucker, de Ringledrucker.
alêne.- (l') d'r Àhl, d'Ahl, d'Schüamàchernodla.
alentour.- (l') s'Rengsumma, drumerum, d'Umgawung.
alerte.- (l') d'r Àlàrm, d'Gfohrbekàntgawung.
alerte.- Àlärt, ,rischtig, nüafer, fresch un munter.
alésage.- (l') d'Zylinderdurchmasserborung.
alèse.- (l') d'r Màtràtzaschoner, d'Bättunterlàg, d'Unterlàuij.
alevin.- (l') d'r Feschlaich, de Läisch, d'r Feschsohma, d'Brokalamolli.
aleviner.- Laich isätza.
algarade.- (l') d'Üssanàndersätzung.
algèbre.- (l') s'Algebra.
algue.- (l') d'Àlga, d'r Kot.
alibi.- (l') d'Üssreed, d'r Ortsbewis.
aliénable.- ewertràgbàr.
aliénation.- (l') d'Ewernàhm., d'Ànaignung.
aliénation mentale.- (l') d'Gaischtesschterung.
aliéné.- (l') d'r Gaischtesgschteert.
alignement.- (l') d'Fluchtlinia, d'Boiflucht, d'Eweràbschtemmung, d'Üssrechtung.
aliment.- (les) d' Nàrungsmettel, d' Lawesmettel.
aliments naturels.- (les) d'Nàtürkoscht.
alinéa.- (l') d'r Àbsàtz.
alisier.- (l') s'Mahlbeerla, s'Mehlbeerle, s'Ruhrbeerla.
alité.- (être) em Bätt leega, im Bett leije.
allaiter.- schtella, schtille.
allant.- (l') d'r Unternamungsgaischt, d'r Schwung, uff droht seh.
allèchant.- lockend, lockerend, luschtgawend, verfiarerisch.
allécher.- àlocka, ànlocke.
allée.- (l') d'r Durchgàng, de Durischgàng.
allées et venues.- (les) s'Hen un Har.
allégation.- (l') d' Behàuiptung, d'Unterschtällung.
allégé.- fattàrm, ärlirchtert.
allégement.- (l') d'Ärlichterung.
allégorie.- (l') s'Sennbeld.
allègre.- munter.
allégresse.- (l') d'r Juwel, d'Fraid.
alléguer.- behàuipta.
allemand.- (l') s'Ditscha, d'r Ditsch, d'r Norber.
allemand d'église.- (l') s'Pfàrrerditsch, s'Pfarrerdeitsch.
aller.- geh, gehn, s'àhna geh.
aller à la maison.- haimgeh, haamgehn.
aller à l'échec.- uff d'r Hund geh, z'Gügges geh, z'Blaida geh.
aller à pied.- z'Füass geh, ze Fösgehn.
aller au lit.- z'Bätt geh, ze Bettgehn.
aller chercher.- geh hohla, gehn holle.
aller de l'avant.- vorwartz schtrawa, vorwärtz schträwe.
allez donc.- wàss dänn.
aller en justice.- vor Grecht geh, vor Gerescht gehn.
aller ensemble.- zunànder pàssa, metnànder geh.
aller et venir.- hen un har làuifa, hin un heer gehn.
aller faire ses besoins.- geh sina Notderftikait verrechta.
aller loin.- witt kumma.
aller retour.- (l') s'àhna un zruck.
aller vers.- äntgega geh, äntgeija gehn.
aller vers la ruine.- z'Flöitageh, z'Gügges geh, a Buckel màcha.
aller voir.- geh lüga, gehn löije.
allergie.- (l') d'Ewerämpfendlikait.
allez hop.- alle hoplagais.
alliage.- (l') d'Metàlmeschung, d'r Zammaguss.
alliance.- (l') d'Verainigung, s'Verbendniss, d'r Ehreng.
alliance.- (faire) sech zammaschliasa, zammageh.
allié.- (l') d'r Frend.
alligator.- (l') d'r Alligator.
allocation .- (l') d'Unterschtezung; d'Züatailung, d'Bihelf.
allocation de chômage.- (l') d'Àrwertslosa-n-unterschtetzung.
allocation de formation professionnelle.- (l') d'Üssbeldungsbihelf.
allocation familiale.- (l') d'Fàmeliabihelf.
allocation pour frais de représentation.- (l') d'Uffwàndsäntschadigung.
allocation de vieillesse.- (l') d'Àltersunterschtetzung.
allocution.- (l') d'kurza Reed, d'Ànschproch, d'Àschproch.
allonge.- (l') d'r Flaischhooga, d'Üsschpànung.
allonger.- verlängra, üsschträcka, àhnablättra.
allouer.- beweliga, bewelische.
allumage.- (l') d'Zendung.
allume-feu.- (l') d'r Fihràzender, s'Àfihrholz.
allume-gaz.- (l') d'r Gàsàzender.
allume-pipe.- (l') d'r Fidibüs.
allumette.- (l') s'Gretzer, de Repser, s'Gretzerhälzla, s'Schwawelhältzel.
allumeuse.- (l') d'Fihrla-n-àzendra, s'Lüeder.
allure.- (l') s'Tämpo, d'Gschwendikait, s'Üssah, s'üssähn, d'Hàltung.
allusion.- (l') d'Àditung.
allusion désobligeante.- (l') d'Àzeglikait, de Schlotter.
alluvions.- (les) d' Àschwämunga.
almanach.- (l') d'r Bürakàlander, d'r Hundertjahrig, s'Johresbüach.
aloès.- (l') d'r Aloe.
aloi.- (de bon) gedega, acht, vorbeldig.
alors.- en dam fàll, en dam Àuigableck, un jetz ?.
alors.- (et) un d'r noh, nohdert.
alors que.- dodrbi, dodebie.
alose.- (l') d'r Maifesch, de Meifisch.
aloyau.- (l') d'r Lummel, d'r Lendabrota.
alouette.- (l') d'Lärcha, d'Lerisch.
alourdir.- beschwara, belàschta.
alpage.- (l') d'Bargbüraräi, d'Firscht, d'Àlmwertschàftaräi, d'Hochwaid.
alpinisme.- (l') d'r Bargschport, de Barischport.
alpiniste.- (l') d'r Bargschtiger, de Barischteijer.
alphabet.- (l') s'Abetse, d'r Fibel.
Alsace.- (l') s'Elsàss.
Alsace bossue.- (l') s'Krumma-n-Elsàss, s'Buckliga-n-Elsàss.
alsacianisation.- (l') d'Verälsasserung.
alsacianisme.- (l') d'liawa zum Elsàss.
alsacien.- Elsassisch, Elsässisch.
alsacien.- (l') d'r Elsasser.
alphabétisation.- (l') s'Laasa un s'Schriwa bibrenga.
altéré.- Durschtig, verandert.
altercation.- (l') d'Üssanàndersätzung, d'r Kibes, d'r Wortwacksel.
alternance.- (l') s'Àbleesa, d'r Wacksel, aimol dü aimol ech.
altermondialiste.- (l') d'r Globàlisiarugsgegner.
alternance.- (l') d'Àbwackslung.
alternateur.- (l') d'r Wackselschtrohmgeneràter.
alternative.- (l') d'Wàhl.
altesse.- (l') d'Hochhait, d'Hochheit.
altier.- Schtoltz, hochmiatig, hochmeetisch.
altimètre. (l') d'r Hechamasser.
altitude.- (l') d'Barghecha, d'Barihesch.
alto.- (l') d'Àltgiga, d'Bratscha, D' Tiafschta Fràuijaschtemma.
alto-cumulus.- (l') d'Mettelhocha Hüffawulka.
alto-stratus.- (l') d'Hochaschechtwulka.
altruisme.- (l) d'Unaiganezikait, d'Nachschtaliawa,.
alumine.- (l') d'Toonarda.
aluminium.- (l') s'Àlaminium.
alunissage.- (l') D'Mondlàndung.
alvéole.- (l') d'Gwabzälla.
amabilité.- (l') d'Liawenswerdigkait, d'Frendligkait, d'Zuforkummahait.
amadou.- (l') d'r Zender, de Zundel.
amadouer.- waich brenga, zähma.
amaigrissement.- (l') d'Àbmàgerung, d'Àbmàuijerung, d'Äntfattungskür.
amalgame.- (l') d'r Verglich, d'Vermeschung, d'r Plumpa, de Plump.
amandier.- (l') d'r Màndelbàuim.
amanite.- (l') d'r Wulschtleng.
amanite phaloïde.- (l') d'r Knollablätterpelz.
amant.- (l') d'r Gschlachtspàrtner, d'r Gliabt, de Gleebt.
amarrer.- s'Scheff fäscht benda.
amas.- (l') d'r Hüffa.
amasser.- uffhiffla, a Vorrot àleega, zamma schüfla, zammelabbere.
amateur.- (l') d'r Àbnammer, d'r Dilättànt.
amende.- (l') s'Büasgald, s'Bösgäld.
ambages.- (sans) ohna firlafantz, kai Bratt vor s'Mühl namma.
ambassade.- (l') d'Botschàft.
ambiance.- (l') d'Schtemmung, d'r Klima.
ambiant.- (l'air) d'umgawenta Luft.
ambidextre.- (être) baidhandig seh.
ambiguïté.- (l') d'Unklàrhait, d'Zwaiditikait, d'Villdittigkait.
ambitieux.- (l') d'r Ehrgitzig, vorwartsschtrawend.
ambre.- (l') d'r Baraschtai, de de Bärschtei, d'r Hàrzschtai.
ambulance.- (l') d'r Krànkawàga, de Krànkawaawa.
ambulancier.- (l') d'r Sanitetler.
ambulant.- mobil, d'z Füas.
âme.- (l') d'Seela, d' Seel, s'Lawawasa, d'r Kärn.
âme qui vive.- (pas) kai Mänsch un kai Seel, kai Schwantz.
amélioration.- (l') d'Bässerung, d'Verbässerung.
amen.- so sotz seh, kummt wàss well.
aménagement.- (l') d'Gschtàltung, d'Irechtung, d'Üsschtàttung, d'Umschtällung.
aménagement du territoire.- (l') d'Ràuimordnung.
amende.- (l') d'Galdschtroof.
amendement.- (l') s'Gsätzàbandrung, d'Boodaverbässerung.
amener.- àhna brenga.
aménité.- (l') d'Liawenswerdigkait.
amenuiser.- (s') sech verrengra, sisch vernittige, sech vermendra, ischrumpfa, zammaschrumpfa.
amer.- better, schmartzlig.
amertume.- (l') d'Betterkait, de Nid, d'Verbetterung.
américain.- (l') d'r Àmerikàner.
amerrissage.- (l') d'Wàsserlàndung.
ameublement.- (l') s'Mobiliàr, s'Menaasch.
ameublir.- uffhàcka, lefta.
ameuter.- zammatrummla.
ami.- (l') d'r Frend, de Frind.
amiante.- (l') d'r Àsbäscht.
amie.- (l') s'Frendinnla.
amiable.- (a l') fräihandig verkàuifa.
amicalement.- frendschàftsmasig.
amidon.- (l') d'Schtärka.
amidonnier.- (l') d'r Emmer.
amincir.- verfinra, schlànker wara.
amino-acide.- (l') d'Aminosira.
amiral.- (l') d'r Àdmiràl.
amitié.- (l') d'Frendschàft.
ammène.- har d'rmett.
ammoniac.- (l') d'r Sàlmiàkgaischt.
ammoniaque.- (l') d'Sàlmiàklesung.
amnésie.- (l') d'r Gedachtnisschwund.
amnistie.- (l') d'Schtrofärläschung.
amocher.- versoija, verwiaschtra, verweschtre.
amoindrir.- vermendra, verrengra, àbschwächa.
amollir.- uffwaicha, inweische.
amonceler.- uffhiffla, àhiffla, uffschtàppla.
amont.- (l') d'r Schtromuffwarts, nufzüs, vorhar.
amoral.- unsittlig.
amorce.- (l') d'r Zender, s'Amorsla, d'r Äntwurf.
amorce d'atterrissge.- (l') d'r Làndàflug.
amorcer un virage.- en a Kurva geh.
amorphe.- enärgiloos, schlàpp.
amorti.- (l') d'r Kurzschlàg.
amortir.- dampfa, merb màcha.
amortissement.- (l') d'Àbzàhlung.
amortisseur.- (l') d'r Schtoosdampfer, de Schtossdämpfer, d' Fadrung.
amour.- (l') d'Liawa, d'Lieb.
amouracher.- (s') sech vernàrra, sech vergàffa.
amour de jeunesse.- (l') d'Jugendliawa.
amour du prochain.- (l') d'Nachschtaliawa, d'Nächschtelieb.
amour maternel.- (l') d' Müatterliawa, d'Möderlieb.
amourette.- (l') d'Liawaläi.
amourette.- (l') s'Schlàngaholz, s'Zettergrààs, s'Maijagläckla.
amourettes.- (les) d'Munischalla.
amoureux.- verliebt, vernàgelt, vernawelt.
amour fou.- (l') d'Versassahait, d'Verknàltheit.
amour-propre.- (l') d'Aigaliawa, d' Äijelieb, d'Salbschtàchtung.
amovible.- üsswakselbàr,umschtällbàr.
ampère.- (l') l'Àmpär.
amphibie.- Wàsserdecht, Wàsserfàhrbàr.
amphithéâtre.- (l') s'Oditorium, d'r Hersààl.
ample.- witt, umfangrich.
amples renseignements.- (d') d' Wittera-d'nehera Üsskunfta.
ampliation.- (l') d'bewesana Àbschreft.
amplificateur.- (l') d'r Verschtärker.
amplitude.- (l') d'Üssdehnung, d'Üssbraitung, d'Üsschwàngung.
ampoule.- (l') d'Eläktribeera, d'Bir, d'Bloodra.
amputer.- àbschnida, äntgleedra.
amulette.- (l') s'bsagenda Medaila, s'Hexemennele.
amusant.- luschtig, witzig.
amuse-gueule.- (l') d'r Mààgaverschwendler.
amuser.- (s') sech beluschtiga, sech güat verwihla.
amusette.- (l') d'r Zittvertrib.
amuseur.- (l') d'r Gschpàssmàcher, d'r Wetzknüppa.
amygdale.- (l') d'Hàlsmàndla.
amygdalite.- (l') d'Hàlsmàndla-n-äntzendung.
an.- (l') s'Johr.
an dernier.- (l') s'Lätschtajohr, s'värdriga Johr.
anabaptiste.- (l') d'r Wedertaifer, de Wiedertoifer.
anabolisant.- (l') d'r Verdàuijungstriwer, d'r Muschkelverschtärker.
anachronisme.- (l') d'Zittverwackslung.
anagramme.- (l') d'Büachschtàwaverschtällung.
analgésique.- schmarzschtellend.
analogue.- ahnlig, ähnlisch, entschprachend.
analphabète.- ungabelda, ungschüalt.
analyse.- (l') d'Untersüachung, d'Untersöschung.
analyse de tendance.- (l') d'Naigungsuntersüachung.
anarchie.- (l') d'Gsätzlosikait, d'Unordnung.
anarchiste.- (l') d'r Gsätzverwaigerer, d'r Unrüaischteffter.
anatomie.- (l') d'r Kärwerboi.
ancestral.- àltzittlig.
ancêtre.- (l') d'r Vorfahra, d'Àhna, s'Àltertum.
anchois.- (l') d'Àschovis, d'Sardäla.
ancien.- ehamàlig, vu friajer, von freijer.
ancien.- (l') d'r Àlt, d'r Älscht, s' Dianschtàlter.
ancien combattant.- (l') d'r Àlta Fruntkampfer.
ancienneté.- (l') s'Àlter, d'r Àltertum.
ancien testament.- (l') s'Àlta Täschtamant.
ancolie.- (l') d'r Àkeläi.
andain.- (l') s'Schaarla, d'r Walm, d'Hiffelta.
andaineuse.- (l') d'r Hiffler, de Schäälr.
ancrage.- (l') d'Verànkerung, d'Iwurzlung.
andouille.- (l') d'r Schlàckwurscht, d'àndülie, d'r Kàldàuinawurscht, d'r Tschoba.
androgyne.- (l') d'r Zweck.
anéantir.- vernechta, üssrotta.
anecdote.- (l') d'Unwertiga-n-ainzelhait.
anémique.- blüatàrm, blötàrm.
âne.- d'r Eesel, de Essel, d'r Dummkopf.
âne de bât.- (l') d'r Bàschteesel, d'r d'r Pàckeesel, d'r Làschteesel.
anémone.- (l') d'Hàselblüama, (des bois) s'Buschwendresla, (de mer) d'Seeroosa.
ânerie.- (l') d'Dummhait, d'r Saich.
anesthésier.- betaiwa, ischleefra.
aneth.- (l') d'r Dill.
anfractuosité.- (l') d'Kluft, d'r Schpàlt.
ange.- (l') d'r Angel, de Engel.
ange gardien.- (l') d'r Schutzangel, de Schutzengel.
angelique.- angelhàft, hemmlig.
angélique.- (l') d' Angelwurzla.
angélus.- d'Battzitt (sonnerie de l') d'r Battzittsgläcklaglockaglàng.
angine.- (l') d'Hàlsmàndla-n-änzendung.
angine de poitrine.- (l') d' Lunga-n-àrteria verangerung.
anglais.- (l') d'r Anglander.
anglicane.- (l'église) d'Anglischa Hochkerch.
angoisse.- (l') d'Àngscht, s'Bànga, d'r Moores.
angle.- (l') d'r Wenkel, d'r Äcka, d'Kànta.
angle.- (le grand) d'r Wittwenkel.
angle aigu.- (l') d'r Schpetzwenkel.
angle de tir.- (l') d'r Schiasswenckel.
angle de vue.- (l') d'r Bleckwenckel.
angle d'incidence.- (l') d'r Ifàllswenkel.
angle mort.- (l') d'r tota Bleckwenkel.
anglophone.- (l') d'r Anglischschprachend.
anguille.- (l') d'r Ool, de Ààl.
anguille fumée.- (l') d'r graijerchta Ool de gereijechte Ààl.
angulaire.- äckig, kàntig, wenklig.
angulaire.- (la pierre) d'r Äckschtai.
anguleux.- verkànta.
anicroche.- (l') d'r Hooga, de Hoje, d'Schwerikait, d'r Zweschafàll.
animal.- (l') s'Tiar, s'Teer.
animal domestique.- (l') s'Hüsstiar, sHüssteer
animalerie.- d'Tiarhàndlung.
animateur.- (d'r) d'r Unterhàltungsmànn, d'r Kunferanzefiahrer.
animation.- (l') d'r Betrib, d'Bewegung.
animation culturelle.- (l') D'Fräizitsgschtàltung.
animaux de basse-cour.- (les) s'Klaiveh.
animisme.- (l') d'Seelawessaschàft.
animosité.- (l') d'Fendselikait, d'Ärbetterung.
ankylosé.- gschtiff, d'Gleeder vu schlofa.
annales.- (l') D'Johresgschah.
anneau.- (l') d'r Reng, s'Kättagleed.
anneau de dentition.- (l') d'r Bissreng.
année.- (l') s'Johr, d'r Johrgàng.
année à l'autre. (d'une) vu aim Johr zum àndra, vu Johr zu Johr.
année bissextile.- (l') s'Schàltjohr.
année civile.- (l') s'Kàlanderjohr.
année dernière.- (l') s'Lätschtjohr, farn (Sundgau).
année fiscale.- (l') s'Schtirrachnungsjohr.
année lumière.- (l') s'Liachtjohr.
année passée.- (l') s'Färdrigajohr, s'Färdische Johr.
année prochaine.- (l') s'Nachschtajohr, s'Nägschtejohr.
année scolaire.- (l') s'Schüaljohr, s'Schöljorr.
années vingt.- (les) d'Zwànzigerjohra.
annexe.- (l') s'Nawagebäi, d'Bilàg.
annexer.- àgleedra, àngleddre, iliwa.
annexion.- (l') d'r Àschluss, de Ànschluss.
annihilation.- (l') d'Vernechtung, d'Nötràlisiarung.
anniversaire.- (l') d'r Geburtstàg, de Geburtsdàij, d'r Gedanktàg, de Gedänkdàij.
annoblissement.- (l') d'Vereedlung.
annonce.- (l') Àkendigung, d'Ànsawa, s'Inseràt, d'Bekàntmàchung.
annonce de naissance.- (l') d'Geburtsàkendigung,s'Geburtsàzaiga.
annonce de mariage.- (l') d' Hirotsbekànntmàchung.
annonce de décès.- (l') s'Todesàzaiga.
annoncer.- bekànntgah, bekàntgänn, àsàga, mettaila, üsschalla.
annoncer.- àmalda, uffabàhra.
annoncer.- (s') sech malda, sisch mälde.
annoncer avec les cloches.- ilütta, zammalütta.
annonciation.- (l') d'Mariasverkendigung, d'Mariaverkindigung.
annoter.- àmärka,ànmärika, àkritzla.
annuaire.- (l') s'Johresbüach, s'Johresbösch, s'Telefonbüach, s'Telofoonbösch.
annuel.- jahrlig, Järlisch.
annulaire.- (l') d'r Rengfenger.
annuler.- annüliara, ruckgangig màcha.
anoblir.- d'r Àdelschtànd ärwerdiga, veràdliga.
anodin.- unbeditend, hàrmloos.
anomalie.- (l') d'Unregelmasikait, d'Unregelmäsischkeit, d'Ungwenlikait.
ânon.- (l') s'Eeselfellala, s'Eesala.
ânoner.- uff aim Ton uffsàga, nohschwàuidra.
anorexie.- (l') d'Mààgersucht, d'Maawersucht, .
anonyme.- unpärsenlig.
anormal.- àbnormisch, àbnormàl.
anse.- (l') d'r Hankel, d'Bucht.
antagoniste.- (l') d'r Gegner, d'r Wederreeder.
antalgique.- schmarzschtellend.
antan.- (d') friaijer, annosallamols.
antarctique.- (l') d'r Südpola.
antécédent.- (l') s'Vorgschahniss, d'Vorgschechta.
antédiluvien.- vorsentfluhtlig.
antenne.- (l') d'Àntänna, d'Schtàzion.
antenne collective.- (l') d'Gmainschàftsàntänna.
antenne de télévision.- (l') d'r Farnracha.
antérieur.- vorhargehend.
anthologie.- (l') d' Gedechter un liader Sàmmlung.
anthrax.- (l') s'Schümläffelgschwar, s'Sihbeckegschwär.
anthropoïde.- (l') d'r Mänscha-n-àff, Mäncha-n-anlig.
anthropophage.- (l') d'r Mänschafrasser.
anti.- gega.
antibrouillard.- (l') d'r Nawelschinwarfer, de Näwwelschinwärfer.
antichambre.- (l') s'Vorzemmer, s'Naweszemmer, s'Näwweszemmer.
anticyclone.- (l') s'Hochdruckgebiat.
anticipation.- (l') d'Vorüsnàhm.
anticonformisme.- (l') d'Ewerleferungswedrikait.
anticonceptionnel.- ämpfangnissverhiatent.
anticonstitutionnel.- verfàssungswedrig.
anticorps.- (les) d'Gegakärwerla.
antidéflagrant.- schlàgwattersecher, schlàuiwättersischer.
antidote.- (l') d'r Gegageft, de Gejagift.
antigel.- (l') d'r Froschtschutzmettel.
antihalo.- (l') d'r Liachthoffbschetzer.
antimite.- (l') s'Schàwapulver, s'Schàwabällala
antimontelait. (l') d'r Kläpri.
antiparasitage.- (l') d'r Äntschterungsmettel.
antipathique.- unsempàtisch, unfrendlig.
antipelliculaire.- (l'eau) s'Schiawawàsser.
antipode.- (l') d'àndra sitta vu d'r Walt.
antipodes.- (aux) witt awag därt wu d'r Pfaffer wàckst.
antipollution.- (l') d'r Umwaltschutz.
antiquaire.- (l') d'r Àlthandler, d'r Àntiquitetahandler.
antique.- üràlt.
antiquité.- (l') s'Àltertum, d'Vorzitt.
antirides.- (l') s'Rumpflaschutzmettel.
antirouille.- (l') d'r Ruschtschutz.
anti-sèche.- (l') s'Schpeckzetala, de Schpickzettel.
antisémite. (l') d'r Judafend.
antiseptique.- (l') s' Mikrowaschutzmettel.
antispam.- (l') d'r Spamschutz.
antispasmodique.- (l') d'r Kràmpfleeser.
antivirus.- (l') D'r Främdkärwerschutz.
antonyme.- (l') s'Gegawort, s'Gejawort.
anus.- (l') d'r Àfter.
anxieté.- (l') s'Bànga, d'Unnrüaij, d' Unröij, d'Ennerliga-n-àngscht.
aorte.- (l') d'Hàuiptoodra.
août.- d'r Àuigscht,de Oigscht, d'r Arntmonet, de Ärntmonnet.
aoûtat.- (l') d'r Härbschtkafer.
apaisant.- beriawigend, befredend.
apaiser.- beriawiga, bschiesse, meldra, lendra, lindere, läscha, schtella.
apaiser la douleur.- d'r Schmartzlendra.
apaiser la faim.- d'r Hungerschtella.
apaiser la soif.- d'r Durscht läscha.
apaiser les sens.- d'Sennbefrediga.
apanage.- (l') s'Vorracht, s'Vorräscht.
aparté.- (l') s'Sittagschprach.
apathie.- (l') d'Glichgeltikait.
apatride.- (l') d'r Schtààtaloos.
apercevoir.- bemärka, bemärike, ärblecka, ärleckra.
aperçu.- (l') d'r kurza-n-Ewerbleck.
apéritif.- (l') d'r Àppatitàreger.
apesanteur.- (l') d' Schwaralosikait.
à-peu-près.- ungfahr.
apeuré.- verängschtligt, vergälschtert.
aphasie.- (l') d'Schprochunveschtandlikait.
aphone.- tonlos, ohna Schtemma.
aphrodisiaque.- (l') d'r Libidoäreger.
aphte.- (l') d'Blesa, d'Schlimhüttbiwala.
aphteuse.- (la fièvre) d'Mühl un Glauijasicha.
apiculteur.- (l') d'r Emazechter, de Immezischter.
apitoiement.- (l') s'Mettlaid, s'Ärbàrma.
aplanir.- ewamàcha, üssglicha, iewa.
aplatir.- àbflächa, flàchschlàga.
aplomb.- (d') sankracht, d'r Tupe, de Dübbe, d'Salbschtsecherhait, d'Frachhait.
apnée.- (l') d'Otemunterbrachung.
apocalypse.- (l') d'Uffabàrung vu Johànnes.
apocryphe.- (l') d'fàlscha Schrefta.
apogée.- (l') d'r Hechschtpunkt, d'r Gepfelpunkt.
apologie.- (l') d'verhärligung.
apophonie.- (l') d'r Àblütt.
apophyse.- (l') d'r Knüppa, d'r Üsswàcks.
apoplexie.- (l') d'r Hernschlàg, de Hirnschlàui, d'r Schlàgàfàll.
apostat.- d'Àbànkent, àbtrengig, üss d'r Kutta gumba.
a posteriori.- nohtraglig, Nochträglisch, hentadri.
apostolat.- (l') d'Berüafung.
apostolique.- Pàpschtlig, Papschtlisch.
apostrophe.- (l') s'Üslossungszaicha.
apostropher.- àschnàuiza, àsàwla, àrànza.
apothéose.- (l') d'r Hehapunkt, d'Krenung.
apôtre.- (l') d'r Àposchtel.
apparaître.- ärschina, ärschinne, zum vorschin kumma, s'düat sech üssa schtälla.
apparat.- (l') d'Uffmàchung, d'r Prunk.
appareil.- (l') d'r Àpparàt, s'Grät, d'Zammasätzung.
appareil administratif.- (l') d'r Verwàltungsàpparàt.
appareil à sous.- (l') d'r Schpeelotomàt.
appareil digestif.- (l') d'r Verdàuijungsàpparàt.
appareil d'enregistrement.- (l') s'Uffnàhmsgrat.
appareillage.- (l') d'Vorrechtung, s'Gebess.
appareiller.- d'r Ànker lepfa, klàrmàcha, s'Gebess àbfärtiga.
apparemment.- worschinzig, schinbàr.
apparence.- (l') s'Üssah, s'Üssähnn, s'Üssra, d'r Schin, d'r Àbleck.
apparent.- sechtbàr, sischtbàr.
apparenté.- verwàndt, verschwegert.
apparenter.- (s') innahirota, ninhirote, sech glichschtälla.
appariteur.- (l') d'r Bàmmert, d'r Waiwel, de Weibel, d'r Üsschaller de Bott.
apparition.- (l') d'Ärschinung, sech zaiga em dura geh, s'Erzeige.
appartement.- (l') d'Wohnung.
appartement de vacances.- (l') d'Feriawohnung.
appartement témoin.- (l') d'Muschterwohnung.
appartenance.- (l') d'Züakerikait, d' Metglederschàft.
appartenir.- g'hera, g'heere, d'r züaghera.
appât.- (l') d'Fàlla, de Köder, d'Verlockung, d'r Lockvogel.
appatride.- haimetsloos.
appauvrir.- veràrma, wässra.
appel.- (l') d'r Rüaf, d'Berüafung, d'Uffrüafung.
appel à témoin.- (l') d'r Ziga-n-uffrüaf.
appel de détresse.- (l') d'r Notrüaf.
appel d'offre.- (l') d'Àgebotsüsschriwung.
appel du regard.- (l') d'r Bleckzüawenck.
appel d'urgence.- (l') d'r drengenda Notrüaf.
appelé.- (l') d'r Igezogana, s'Lappala.
appeler.- riafa, röfe.
appeler.- (s') haissa, heisse.
appeler au secours.- um Helf schräija, um helf riafa.
appellation.- (l') d'Harkunftbezaichnung.
appendice.- (l') d'r Blenddàrm, d'r Àhàng.
appendicite. (l') d'Blendàrmäntzedung.
appesantir.- verschwarfaltiga.
appétissant.- àppatitlig, àbedidli, assig, fraasig.
appétit.- (l') d'r Àppadit, de Àbedid.
appétit.- (bon) a güater, e göter.
appétit du pouvoir.- (l') Màchtgluschtig.
appétit du savoir.- (l') d'r Wessensdurscht.
applaudir.- klatscha, züaschtemma, bifällschpanda.
applaudissement.- (l') d'r Àpplàuis, de Àpplois.
applicable.- verwandbàr, àwandbàr, geltig.
appliqué.- flissig, flissisch, uffmärksàhm, sorgfaltig, sorigfältisch.
applique.- (l') S'Wàndlampala.
appliquer.- àlahna, uffbappa.
appoint.- (l') d'r Züasàtz, de Zösàtz.
appointements.- (les) d'r Ghàlt, d'Vergiatung, d'Äntlohnung.
appontage.- (l') D'Schefflàndungsbrucka, d'Schefflàndung.
apport.- (l') d'r Àtailsbitràg, d'Mettgeft.
apporter.- brenga, mettbrenga, àbleefra.
apporter ici.- do àhna brenga.
apposer.- àschlàga, ànschlawe, àbappa.
apposer des scellés.- bappa, klawe.
appréciable.- beàchtlig, schätzungswart.
apprécier.- schätza, beurtaila.
appréhender.- wohrnamma, fächta, ärgriffa.
appréhension- (l')s' Bsorgnis.
apprendre.- lehra, ährfàhra.
apprendre par coeur.- üssawandig lehra, ischtudiara.
apprenti.- (l') d'r Lehrleng, d'r Lehrfissel, d'r Lehrfatza, d'r Schteft.
apprentissage.- (l') d'Lehrzitt.
apprêt.- (l') d' Grundiarung, de Grundeerung.
apprêter.- grundiara, grundeere.
apprêter.- (s') sech reschta, sisch rischte, sech üssreschta, sech uffputza.
apprivoiser.- Zähma, umganglig màcha.
approbation.- (l') d'Gnamigung, s'Iverschtandnis, d'Züaschtemmung.
approchant.- ahnlig, ähnlisch, verglichbàr.
approche.- (l') d'r Àflug.
approcher.- (s') nehrer kumma, àhnakumma.
approfondir.- vertiafra, grendliger betràchta.
approprié.- gaignet, gherig, geherisch, äntschprachend, pàssend.
approprier.- (s') sech äbbis à-n-aigna.
approuvé.- iverschtanda, gnahmigt, gebeligt.
approvisionner.- leefra, leffre, versorga, versah, idäcka.
approximativement.- schätzungsmasig, schätzungswis, ungfahr.
appui.- (l') d'Schtetza, d'r Heeb, d'Lahna, d'Unterschtetzung.
appui-tête.- (l') d'r Kopfheewer, d'Kopfschtetza.
appui de fenêtre.- (l') d'r Fanschterbànk.
âpre.- ràuih, schàrf, härb, schtrang.
après.- d'r no, nohar, henterhar.
après-coup.- nochtraglig, dernodert.
après-demain.- ewermorna.
après-guerre.- noh-n-em Kriag, s'Nohkreeg.
après-midi.- nohmettàg.
après moi.- (d') minra Mainung noh, minere Mänung noch.
après quoi.- nohar, nodert.
après tout.- wänn schu, wann schon.
après-rasage.- (l') s'Ràsiarwàsser.
après-saison.- (l') d'Schpotjohrszitt.
après-vente.- (l') d'r Kundadianscht.
a priori.- s'Vohràhna.
à-propos.- (l') d'Schlàgfächtigkait.
apte.- emschtànd, fäig, gaigent.
aptitude.- (l') d'Fähikait, d'Begàwung.
aquarelle.- (l') d'Wàsserfàrbgmahlta.
aquarium.- (l') d'r Feschwàsserbäcka.
aquatique.- em Wàsser lawend.
aqueduc.- (l') (d'Wàsserbrucka.
aquilin.- (le nez) d'Àdlernàsa.
arabe.- (l') d'r Àràwer.
arabesque.- (l') d'r Schnärkel.
arable.- pflànzbàr.
arachide.- (l') s'Schpànischanessla, s'Ardnessla.
araignée.- (l') D'Schpenna, d'Schpinn.
arbalète.- (l') d'Àrmbruscht.
arbalétrier.- (l') d'r Bendschpàrra, d' Àrmbruschtschetza.
arbitraire.- wellkürlig.
arbitre.- (l') d'r Schetzrechter, de Schiedses, d'r Vermettler.
arbitre de touche.- (l') d'r Liniarechter, de Linierischter.
arborer.- zaiga, zäija, zur Schàui schtälla, met Baim bepflànza.
arbre.- (d'r) d'r Bàuim, de Baam, d'Walla.
arbre à cames.- (l') d'Kurwelwalla, d'Nockawalla.
arbre en espalier.- (l') d'r Schpàliarbàuim, de Schpàlerbaam.
arbre fruitier.- (l') d'r Obschtbàuim, de Obschtbaam.
arbre généalogique. (l') d'r Schtàmbàuim, s'Schtàmmbild.
arbre de noël.- (l') d'r Wianachtsbàuim, de Winachtsbaam.
arbre de transmission.- (l') d'Kàrdànwalla.
arbrisseau.- (l') s'Baimla.
arbuste.- (l') d'r Busch, s'Gebesch, d'r Schtrüss.
arc.- (l') d'r Schiasbooga, d'r Booga, de Boje.
arc-bouter.- (s') sech gega schtämma, sech walba, sisch schtibbre.
arc de portail.- (l') d'r Toorbooga, de Torboje.
arc-en-ciel.- (l') d'r Raagabooga, de Räjeboje.
arc en plein cintre.- (l') d'r Rundbooga.
arc ogival.- (l') d'r Schpetzbooga.
arcade.- (l') d'r Läuibgàng.
arcade sourcilière.- (l') d'r Àuigsbràuijabooga.
archaïque.- àltertemlig.
archange.- (d'r) d'r Arzangel.
arche de Noé.- (l') d'Taiwa, d'Arisch.
archet.- (l') d'r Gigabooga, de Fiselboje, d'r Fidel.
archétype.- (l') s' Ürbeld.
archevêque.- (l') d'r Arzbischof.
archicomble.- gschtupftvoll.
archi connu.- àltbekànnt.
archiduc.- (l') d'r Arzhärzog.
archipel.- (l') d'Enselgruppa.
architecte.- (l') d'r Boiplànzaichner.
architecture.- (l') d'Boikunscht.
archives.- (les) d'Urregischter, d'Urkundasàmmlung.
arçon.- (l') d'r Sàttelbooga.
arctique.- (l') d'r Nord Pola.
ardent.- brännend, gliajig, firig.
ardeur.- (l') d'Lidaschàft, d'r Ifer, d'Hetz.
ardillon.- (l') s'Schnàlladärnla, d'r Àngelhooga.
ardoise.- (l') d'r Scheefer, de Schiefer, s'Scheefertafala, d'Zach.
ardu.- schwerig, miajsàhm.
are.- (l') s'Àhr.
arène.- (l') d'Arena, s'Mànesch.
arête.- (l') d'r Grad, d'Grane, d'Kànta, d'r Kàmm.
argent.- (l') s'Gald, s'Glüwes, s'Mummes, s'Selver.
argent comptant.- (l') s'Bàrgald.
argent de poche.- (l') s'Sàckgald.
argenté.- verselwert.
argenterie.- (l') s'Selwergscherr, s'Teschselwer.
argentier.- (l') d'r Keniglicha Finànzminischter.
argent liquide.- (l') s'Bàrgald.
argile.- (l') d'r Laima, de Leem, d'r Toon.
argot.- (l') d'Schtrosaschproch, d'Gàsseschproch.
argousier.- (l') d'r Sànddorn.
arguer.- bschliasa, màcha z'glàuiwa.
argument.- (l') s'Bewismettel, s'Àrgümant.
argus.- (l') d'Gebrüchtwààgalischta.
argus bleu.- (l') d'r Blàuijleng, de Blöijling.
argyronète.- (l') d'Wàsserschpenna, d'Wàsserschpinne.
aride.- unbefruchtbàr, trucka, pfurztrucka, raga-n-àrm, gaischteslaar.
aristocrate.- d'r Nowel, d'r Àdlig.
aristoloche.- (l') D'Pfiffablüama, d'Oschterluzei.
arithmétique.- (l') s'Rachna, s'Räschne.
arlequin.- (l') d'r Hànswurscht.
armada.- (l') d' Heer, d'Bànda.
armateur.- (l') d'r Reeder.
armature.- (l') (s'Gschtäll, s'Grescht, d'Reschtung.
arme.- (l') d'Wàffa, d'Wàff.
arme atomique.- (l') d'Karnwàffa, d'Kärnwàff.
arme de destruction massive.- (l') d'Màssavernechtungswàffa.
armée.- (l') d'Heer, s'Militär.
armée de l'air.- (l') d'Luftwàffa.
armée de libération.- (l') d'Befräijungstruppa.
armée du salut.- (l') d'Hailsàrmee.
armement.- (l') d'Üssreschtung,d'Bewàffnung.
armer.- lààda, bewàffna.
armes.- (sans) unbewàffnet.
armistice.- (l') d'r Wàffaschtellschtànd, de Wàffeschtilschtànd.
armoire.- (l') d'r Kàschta, d'r Schrànk.
armoire frigorifique.- (l') d'r Isskàschta, d'r Kialschrànk.
armoire à glace.- (l') d'r Schpiagelkàschta, de Schpielelschrànk.
armoire à linge.- (l') d'r Klaiderkàschta, de Kleiderschrànk.
armoire à pharmacie.- (l') s'Àpathekerkaschtla d'Hüssàpoteek.
armoire de cuisine.- (l') s'Kuchakanschterla, de Kescheschrànk.
armoire à glace.- (l') d'r Schpiagelkàschta.
armoiries.- (les) d'Wàppa, de Wàpp.
armoise.- (l') d'r Baifüas, d'r Beibes.
armure.- (l') d'Gapàntzerta Üssreschtung.
armurier.- (l') d'r Wàffaschmett, de Woweschmitt.
arnaque.- (l'); d'Schwendlaräi, d'r Betrug, d'r Bürafàng.
arnaquer.- verschwendla, versäckla.
arnica.- (l') s'Arnika.
arobase. (l') d'r Hoga-n-a, de Hoje-n-a.
aromate.- (l') s'Gwertz.
aromacologie.- (l') d'Gschmackforschung, d'Duftkunscht.
arôme.- (l') d'r gschmàck, d'r Duft, de Deft.
arpège.- (faire un) d'Toonlaitra nota fer nota schpeela.
arpenter.- üssmassa, àbmätra.
arpette.- (l') s'Schniderlehrmaidla.
arqué.- geboga, gwälbt.
arrache-clou.- (l') d'r Gaisafüas, d' Nàgelzànga.
arrachement.- (l') d'r Àbschidsschmarz.
arrache-pied.- (d') unärmiadlig.
arracher.- àbrissa, üssrissa, zieje, awagrissa.
arracher les cheveux.- (s') sech d'Hoor üssrissa.
arracher un oeil.- (plutôt s') ender sech a-n-Àuig üssrissa.
arraisonnement.- (l') d' Scheffdurchsüachung.
arrangement.- (l') d' Gfälikait, d'Blüama-n-ànordnung, s'Àbkumma.
arranger.- z'rachtmàcha, zuräschtmàche; harrechta.
arrangeant.- äntgegakummend, gfällig.
arrérages.- (les) d'Rantazenza.
arrestation.- (l') d' Verhàftung, d'Fäschtnàhm.
arrêt.- (l') d' Pàuisa; d'r Uffenthàlt, de Schtillschtànd, d'r Urtail.
arrêt.- (sans) àn aim Schteck furt, ununterbrocha.
arrêt cardiaque.- (l') d'r Harzschlàg, de Härzschlaa.
arrèt de bus.- (l') d'Bushàltaschtälla.
arrêt de travail.- (être en) krànkgschrewa seh.
arrêté.- (l') d'r Beschluss.
arrêté d'expulsion.- (l') d'Üsswisungsverfiagung, d'r Rühmungsbefahl.
arrêter.- uffheera, àheewa, ànheewe, verhàfta.
arrèts. (aux) en àrrascht, en hàft.
arrèts de rigueur.- (aux) en kwàrtiarhàft.
arrhes.- (les) d'Àzàhlung, s'Drufgeld.
arrière.- (en) hentersi, hentri, ruckwarts, .
arrière.- (l') d'Rucksitta, s'Hentertail.
arriéré.- (l') d'Zàhlungsruckschtand, d'r Zruckgeblewana.
arrière-cour.- (l') d'r Henterhoff.
arrière-goût. (l') d'r Nohgschmàck.
arrière-grands-parents.- (les) d'Ührgrosältra.
arrière-pays.- (l') s'Henterlànd.
arrière-pensée. (l') d'r Hentergedànka.
arrière-plan.- (l') d'r Hentergrund.
arrière-saison.- (l') d'r Schpothärbscht, s'Schpotjohr.
arrière train.- (l') s'hentera Tail.
arrimer.- fäschtbenda, reidle, kuppla .
arrivage.- (l') d'r Wàra-n-igàng, d' Leferung, d'Àbleferung.
arrivé. (c'est) s'esch gschah, s'esch vorkumma, s'esch pàssiart.
arrivée.- (l') s'Àkumma, d'Ànkunft, d' Ifàhrt.
arrivé à bout.- (j'en suis) ech hànn's gmegt.
arriver.- àkumma, si Waag màcha, zu àbbis brenga.
arriver à - chez.- itraffa.
arriver à échéance.- fällig wara.
arrive que.- (il) s'kännt seh dàss.
arriviste.- (l') d'r Ehrgitzigaschtrawer.
arroche.- (l') d'Gàrtamelda, d'Schissmelde.
arrogance.- (l') d'Hochmiatikait, d'Bissikait.
arrogant.- (être) vu hoch gnumma, grafetetisch.
arroger.- (s') sech s'wederrachtlig züa aigna.
arrondi.- abgrunda, uffgrunda, rund.
arrondir les angles.- d' Wenkel àbrunda, s'Zammalawa àbrunda.
arrondir vers le bas.- àbrunda.
arrondir vers le haut.- uffrunda.
arrondissement.- (l') d'r Bezirk, s'Reviar.
arroser.- schprätza, schpritzemet Bschtachungsgalder begiasa, durchfliasa.
arroser son entrée.- d'r Ischtànd zàhla.
arrosoir.- (l') d'Schprätzkànna, d'Schpritzkànn.
arsenal.- (l') d'Scheffrepàràtürwarkschtàtt.
arsenal d'incendie.- (l') s'Schpretzahüss, s'Spritzehüss.
arsenic.- (l') d'r Arsenik.
art.- (l') d'Kunscht.
art populaire.- (l') d'Volkskunscht.
art de vivre.- (l') d'Laweskunscht.
artère.- (l') d'Odra, d'Oder, d'Verkehrsverbendung.
artère carotide.- (l') d'Hàlsschlàgoodra.
artériosclérose.- (l') d'Àrteriaverkàlkung.
artérite.- (l') d'Àrteria-n-änzendung.
arthrite.- (l') d'Glankänzendung.
arthrose.- (l') d'Glankvergnurwlung.
artichaut.- (l') d'r Artischock.
article.- (l') d'r Verkàuifsàrtekel, de Verkaafsààrtikel, d'r Zittungsàtekel, s'Gschlachtswort.
article de la mort.- (à l') Todskrànk.
articulation.- (l') s'Glank, s'Gelank, s'Glaich, s'Gleisch.
articuler.- üsschpracha, üsschräsche, en bewegung brenga.
artifices.- (les) d'r Trück, de Trick, d'r Lescht, de Lischt.
artificiel.- kenschtlig.
artificier.- (l') d'r Fihrwarker.
artillerie.- (l') d'Gschetzer.
artimon.- (l') d'r Besànmàscht.
artisan.- (l') d'r Hàndwarker, de Hàndwäriker.
artiste.- (l') d'r Àtescht, d'r Kenschtler.
artiste-peintre. (l') d'r Kunschtmohler.
artistique.- kenschtlerisch.
arum.- (l') d'r Aronschtàb, de Zehrwurscht.
aryen.- (l') d'r Àrier.
as.- (l') d'r Àss, Ains.
asaret.- (l') d'Hàselwurz.
ascaris.- (l') d'r Schpüalwurm.
ascendance.- (l') d'Ufschtigenda Verwàndtschàft.
ascendant.- (l') d'r Uffgàngspunkt, d'Nohkumma, d'r Ifluss.
ascenseur.- (l') d'r Lift, d'r Fàhrschtüal.
Ascension.- (l') Chreschtihemmelfàhrt.
ascension.- (l') d'r Uffschtig, s'Klaatra, s'Krappsa.
ascensionnel.- ufschtigend.
ascèse.- (l') d'Lawesàrt, s'Gaischtesvorwartsschtraawa.
aseptique.- mikrowafräi.
asexué.- gschlachtsloos.
asiatique.- (l') d'r Àsiàt.
asile.- (l') s'Züafluchtsort, s'Nàrrahüss, s'Àltershaim.
asocial.- ungsällig, gmainschàftsungfähig.
asparagus.- (l') d'r Schpenner, s' Schpinnerle.
aspect.- (l') s'Üssah, d'r Àbleck, d'Ànsischt.
asperge.- (l') d'Schpàrkla, d'Schpàrischel.
asperger.- àschprätza.
aspérité.- (l') d'Rüchhait.
asperseur.- (l') d'r Schprätzer.
aspersion.- (l') d'Wiwàsserbeschprätzung, d'Wäijung.
asphalte.- (l') d'r Àsphàlt, s'Pflàschter, de Tràss.
asphyxiant.- ärschteckend.
asphyxier.- verschtecka, abwurksa, zugrundrechta.
aspic.- (l') d' Sulza, d'r Schwinskopf, d'Geftschlànga.
aspirant.- (l') d'r Fàhnajunker, d'r Seekàdätt.
aspirateur.- (l') d'r Schtàuibsüger.
aspirer.- uffsüga, isüga.
aspirer la poussière.- schtàuibsügra, de Schtaublüxe.
aspirer bruyamment.- schlurpfa, schlutze.
aspirine.- (l') s'Aspirin, s'Kopfwehpelferla.
assagir.- vernemftiga, kluger màcha.
assaillir.- àgriffa, ewerfàlla, ewerschterza.
assainir.- gsundhaitlig verbässra, äntwässra, àbdichle.
assainissement.- (l') d'Sàniarung, d'Sàneerung.
assaisonnement.- (l') s'Àmàchgwertz, s'Ànmàchgewertz.
assassin.- (l') d'r Märder.
assassiner.- morda, ärmorda.
assaut.- (l') d'r Schturmàgreff.
assèchement.- (l') d'Truckalegung, d'Üsträcknung.
assècher.- (s') iträckna.
assemblage.- (l') d'Zammasätzung.
assemblée.- (l') d'Versàmmlung, d'Gsällschàft.
assemblée générale.- (l') d'Generàlversàmmlung.
assemblée nationale.- (l') d'Nàzionàlversàmmlung.
assemblée plénière.- (l') d'Vollversàmmlung, d'r Plenum.
assener.- a Schlàg versätza, a Schlàujversetza, ainer àwa jatta, s'Mühlschtupfa.
assentiment.- (l') d'Züaweligung, d'Züaschtemmung, d'Iwelligung.
asseoir.- (s') àna setza, plàtz namma, sech neederloh.
assermenté.- veraidigt, vereidigt.
assertion.- (l') d'Behàuiptung, behaptung.
asservir.- unterwarfa, àbhangig màcha.
assesseur.- (l') d'r Bisetzer, de Binsetzer.
assez.- genüag, genög.
assez bien.- geniagend, geniejend.
assez grand.- groos genüag, gross genög.
assidu.- gwessahàft, ifrig, flissig, fleisisch.
assiéger.- bsätza, belàgra, belawere.
assiette.- (l') d'r Taller, de Täller, d'r Setz, de Sitz, s'Glichgwecht, s'Glischgewescht.
assiette anglaise.- (l') d'r Uffschnettaller, de Uffschnittdäller.
assiette à dessert.- (l') s'Desärtalerla, s'Dallerle.
assiette creuse.- (l') d'r Suppataller.
assignation.- (l') d'Vorlàdung, d'Ànordnung.
assimilable.- verdàuilig, verschtandlig.
assimiler.- verglicha, verdàuija, igledra.
assise.- (l') d'r Setz, de Sitz, s'Fundamant, d'Unterlààga, d'Tàgung, d'r Kungrass.
assistance.- (l') d'Züahererschàft, d'Züaschàuier.
assistance.- (l') d'Helfslaischtung.
assister.- d'rbi seh, debi se, unterschtetza, tailnamma.
association.- (l') d'Verainigung, d'Verbendung.
association de petits joueurs.- (l') s'Kachalaklüb, s'Klebberlesverein.
association d'idées.- (l') d'Gedànkaverbendung.
association d'intérèts.- (l') d'Entrassagmainschàft.
association d'utilité publique.- (l') s'Gmainnetzligaverain.
associé.- (l') d'r Tailhàwer.
assoiffé.- durschtig.
assoiffé de plaisir.- vergniagungssechtig.
assoiffé de sang.- blüatdurschtig.
assoiffé de vengeance.- ràchsechtig.
assombrir.- verdunkla, dunckle, verfenschtra, triabsennig màcha.
assommant.- lànwilig, làngwillisch, läschtig, betaiwend, narvatedend.
assommer.- piniga, nederschlàga.
assommoir.- (l') d'r Todschläger.
Assomption.- (l') d'Mària Hemmelfàhrt, d'r Müettergottestàg.
assonance.- (l') d'r Glichglàng, s'Kurtzrimla.
assorti.- äntschprachend, pàssend.
assortiment. (l') d'Üsswàhl, d'Àbschtemmung.
assoupir.- (s') ischlefla, indösle, inickra, a Nickerla màcha.
assouplir.- gschmaidig màcha, verleckra.
assouplissant.- (l') d'r Waichschwancker, d'r Waichschpialer.
assouplissement.- (l') d'Ufflockerung.
assourdir.- àbdampfa.
assourdissant.- betàuiwend, tàuibmàchend.
assouvir.- befrediga, d'r Hunger schtella.
assujetti.- bepflechtigt, gebunda.
assujettir.- unterschteh, unterleega, àbhangig màcha.
assumer.- hàlta, veràntworta, uff sech namma.
assumer son passé.- sina Vergàngahait bewaltiga.
assurance.- (l') d'Versecherung, d'Versischerung, d'r Salbschtverdroija, d'Salbschtsecherhait, d'Sälbschtsischerheit.
assurance-dépendance.- (l') d'Pflagaversecherung, d'Pfläijeversescherung.
assurance-incendie.- (l') d'Fihrversecherung.
assurance maladie.- (l') d'Krànkaversercherung.
assurance obligatoire.- (l') d'Pflechtsversecherung.
assurance tous risques.- (l') d'Vollkaskoversecherung.
assurance-vie.- (l') d'Laawesversecherung.
assurance-vieillesse. (l') d'Àltersversecherung.
assurément.- bschtemmt, gànz secher, àllerdigs.
assurer.- versechera, àbsechera.
assurer de.- sech züasechera, sech vergwessra, sisch vergwissere.
assureur.- (l') d'r Versecherungsmànn, de Assüràsler.
aster.- (l') d'r Hemmelschtarn, d'Klai Àschtra.
astérisque.- (l') s'Schtarnala.
asthénie.- (l') d'Kràftlosikait, d'Schwächa.
asthmatique.- kurtzohtmig.
asticot.- (l') d'Flaischmàda.
asticoter.- schikàniara, ärgra.
astiquer.- fummla, grendlig putza, wecksa, Afon màcha, glanzig riwa.
astragale.- (l') d'r Tràgànt, s'Schprungbai.
astrakan.- (l') d'r Pärsiàner.
astre.- (l') d'r Hemmelskärwer.
astreignant.- àschtrangend, ànschträngend, miaijseelig.
astreinte.- (l') d'Bezwengung, d'Unterziagung, uff Schtällung seh.
astringent.- (l') d'Zugsälwa.
astrologue.- (l') d'r Schtarnagücker.
astronef.- (l') s'Ràuimscheff.
astronome.- (l) d'r Schtarnawessaschàftler.
astuce.- (l') d'r ràfiniarta-n-Ifàll.
asymétrique.- unglich.
atchoum.- hatschi.
atelier.- (l') s'Àtlie, d'Warkschtàtt, d'Warischtàtt.
atermoyer.- uff d'lànga Bàhn ziaga, Zitt gwenna.
athée.- (l') d'r Fräidanker, d'r Unglàuibig; d'r Gottloos.
athlète.- (l') d'r Wättkampfer.
atlantique.- (l') d'r Àtlàntik.
atlas.- (l') d'Làndkàrtasàmmlung.
atmosphère.- (l') d'Luftkugla, d'Luftköile.
atoll.- (l') d'Koràla-n-Ensla.
atome.- (l') d'r Àtom, d'Karnenärgi.
atomiser.- zerschtaiwa.
atone.- schlàpp, àbgschpànna.
atours.- (les) d'r Gschtààda.
atout.- ('l) d'r Trumpf.
atoxique.- ungeftig, ungiftisch.
âtre.- (l') s'uffana Kàmi, d'Firschtälla.
atrium.- (l') d'r Mettlera Ämpfàngshof.
atroce.- fuchtbààr, àbschäilig, äntsätzlig, gràuijahàft.
atrophie.- (l') d'Àbschwächung, d'Verkummerung.
attabler.- (s') sech àn d'r Tesch sätza.
attachant.- àhangisch, ànhängisch.
attaché.- àghangt, àbrännt, ànbranzelt.
attachement.- (l') d'Àhanglikait, d'Àbhangikait.
attacher.- àbenda, àbränna, fässla.
atteindre.- traffa.
attaquable.- àgriffbàr, àngriffbàr.
attaquant.- (l') d'r Schtermer.
attaque.- (l') d'r Schlàg, de Schlàui, d'r Àfàll, d'r Àgreff, de Àngriff.
attaque éclair.- (l') d'r Schturmàgreff.
attardé.- verschpeeta, ewerholt, z'ruckblewa.
atteindre.- ihola, traffa, schàda, beschadiga.
attelage.- (l') s' Gschpànn s'Füahrwark, s'Förwarik.
attelé- àgschpànnt, igschpànnt.
attelle.- (l') d'Scheena.
atteller.- àschpànna, ischpànna, inschpànne.
attenant.- àgranzent, nawa drà.
attendant.- (en) ainschtwilla, einschtwille, enzwescha.
attendre.- àbwàrta, wàrta.
attendre à.- (s') sech gfàsst màcha.
attendre impatiemment.- blànga.
attendrir.- waich màcha, merb màcha, ärwaicha, riahra.
attendrisseur.- (l') d'r Flaischklopfer.
attentat.- (l') d'r Àgreff, d'r Mordàschlàg.
attentat à la pudeur.- (l') d'Unzechtliga Hàndlung, s'Sittlikaitsvergeh.
attentat terroriste.- (l') d'r Tärroràschlàg.
attente.- (l') d'Ärwàrtung, d'Wàrtazitt, s'Blànga, s'Bànga.
attentif.- märksàhm, uffmärksàhm.
attention.- (l') d'Uffmärksàhmkait.
attentionné.- rucksechtsvoll.
atténuation.- (l') d'Melderung, d'Lenderung.
atterer.- ewerwaltiga, beschterza, àn d'r Booda schmattra.
atterissage.- (l') d'Làndung.
atterissage forcé.- (l') d' Notlàndung.
attestation.- (l') d'Bschinigung, d'Bschtadigung, d'r Bewis.
attiédir.- àbkiala, laij màcha.
attifer.- àmuschtra.
attique.- (l') d'r Doppelschtock.
attirail.- (l') d'Üssreschtung, s'Drumm un Dràh, s'Zigs.
attirant.- àziagend, ànzeijend.
attiser.- s'Fihr unterhàlta, schüre.
attitré.- bschtandig (le client) d'r Schtàmmgàscht.
attitude.- (l') d'Hàltung, s'Verhàlta.
attouchements.- (les) verbotana Beriarunga, s'Grifferlis.
attractif.- verfiarerisch, net dir.
attraction.- (l') d' Àziehungskràft, a Unterhàltung.
attraits.- (les) s'Gfàlla, d'r Raitz.
attrapade.- (l') d'r Reffel, d'r Àbschnàuitzer, d'Fàlla, sech lo verwetscha.
attrape-mouche.- (l') d'r Muckafanger.
attrape-nigaud.- (l') d'r Bürafanger.
attraper.- fànga, verwetscha, schnàppa, versäckla.
atrayant.- raizvoll, àziagend.
attribut.- (l') d'Aigaschàft, d'Äiejeschàft.
attribution.- (l') d'Züatailung, d'Zàuml;teilung.
attrister.- Trürig màcha.
attroupement.- (l') d'r Zammalàuif, d'r Ufflàuif.
atypique.- untypisch, muschterloos.
aubade.- (l') s'Morgaschtandla, s'Morjeschtändel.
aubaine.- (l') d'r unerwartana Vortail.
aube.- (l') d'Morgadämmerung, s'Morgagràuija.
aubépine.- (l') d'r Wissdorn.
auberge.- (l') s'Wertshüss, d'Wertschàft, de Oschpes.
aubergine.- (l') d'r Melanzani.
aubergiste.- (l') d'r Wert.
aubier.- (l') d'r Schplend, de Splind.
auburn.- käschtanabrün, s'Kàscht`niebrünn.
aucun.- niama, neeme, kainer, ke.
aucun cas.- (en) en kaim fàll.
aucune importance.- s'legt m'r net à.
aucunement.- kaineswaags.
audace.- (l') d'Fuchtlosikait.
audacieux.- druffgagerisch, frach, g'wooga, kack.
au.- àm.
au-dedans.- ennerhàlb, den, din, drenn, drinn.
au-dehors.- usseràlb, duss, düss, druss, drüss.
au-delà.- uff d'r àndra sitta, henter'm Schpiagel, henterem Schpeijel.
au-dessous.- unterhàlb, unter, untadrunter, drunter.
au-dessus.- owerhàlb owa, owadruff, zewerscht.
au-dessus de.- owadràh, owedrànn.
au-devant.- färderhàlb, vornadrà, versi vu.
audible.- herbààr.
audience.- (l') d'Setzung, d'Grechtsverhàndlung.
audimat.- (l') d'r Heererprozant.
audionaute.- (l') d'r Müsiklàder.
audio-visuel.- heer un sechtbààr.
audit.- (l') d'Werwàltungsewerwàchung, de Öijeschin.
auditeur.- (l') d'r Züaheerer, d'Werwàltungswàch.
auditionner.- àbheera.
auditorium.- (l') d'r Uffnàhmasààl.
auge.- (l') d'Müalda, de Tröij, d'r Soidroog, d'r Frasskewel, d'r Wàsserràdbacher.
augmentation.- (l') d'Schtaigerung, d'Schteijerung, d'Vermehrung, d'Ärhehung, .
augmentation de la taxe sur le tabac.- (l') d'Tüwàkschtira-n-ärhehung.
augmentation des impôts.- (l') d'Schtira-n-ärhehung.
augure.- (l') s'Vorzaicha.
aujourd'hui.- Het, hit, hetzutàgs.
aulne.- (l') d'Ärla, d'Erle.
au mieux.- em bäschta fàll.
aumône.- (l') s'Àlmosa, d'Àlmües.
aumônier.- (l') d'r Schpitàlgaichtlig, d'r Gfangnisspriachter, de Seelsorjer.
aune.- (l') d'Älla, d'Ella.
auparavant.- vorhar, enderscht.
auprès.- fäscht dernawa, bi, em verglich zu.
aura.- (l') d'r Hailigaschin, d'r Gloriaschin, d'r Nimbus.
auréoler.- verhailiga, met ma Schin umgah.
au revoir.- orwar, àdje, uff wederlüaga, uff wedersah.
auriculaire.- (l') d'r klai Fenger, s'Fengerle.
aurifère.- guldhàltig.
aurochs.- (l') d'r Àuijerocks.
aurore.- (l') s'Morgarot, s'Morjerot.
auscultation.- (l') d'Untersüachung, s'Àbhorische.
auspices.- (les) d'Umschtanda.
aussi.- oi, àu, glichfàlls, drumm.
aussitôt.- sofort, sobol.
austérité.- (l') d'härta Lawesàrt.
austère.- schtrang, schtreng, schmuckloos.
austral.- südlig.
autant.- glichvill, ewasovill, sovill.
autant mieux.- (d') um so bässer.
autant que possible.- sovill àss meglig.
autant que rien.- sovill àss nit.
autant plus.- (d') um so mer.
autarcie.- (l') d'Salbschtversorgung.
autel.- (l') d'r Àltàr.
auteur.- (l') d'r Verfàsser, d'r Verursàcher.
auteur compositeur interprète.- (l') d'r Liadermàcher, de Leedermàcher.
authentique.- acht, escht, glàuibwerdig.
authentifier.- beglàuiwiga, fer acht beglàuiwiga.
autisme.- (l') d'r Verbendungsmàngel.
auto.- (l') s'Oto.
auto lente.- (l') d'r Rutscher, s'Ritscherle.
autoallumage.- (l') d' Salbschtzendung, d'Aijezendung.
autocensure.- (l') s'Salbschtmesstroija.
autochtone.- (l') d'r Igaborana, de Ingeborene, d'r Ihaimisch, d'r Ortsaasig.
autoclave.- (l') d'r Dàmpfkocher.
autocollant.- (l') d'r Salbschtklaiwer, de Uffkläwer, d'r Uffklaiwer.
autocratie.- (l') d'r Allaihärschàft, d'Alaanherschàft.
auto-école.- (l') d'Fàhrschüala, d'Fàhrschöl.
autographe.- (l') s'Aigahandigagschriwes.
auto mitrailleuse.- (l') d'r Schtrosapàntzerwààga.
automnal.- härbschtlig.
automne.- (l') s' Schpotjohr.
autonome.- salbschtandig, sälbschtändisch, aigaschtandig, unhàbhangig.
autopsie.- (l') s'Laichabschàuia.
autorail.- (l') d'r Scheenabus.
autorisation.- (l') s'Ärlàuibnis, d'Gnamigung, d'Iwelligung.
autorisation spéciale.- (l') d'Sundergnamigung.
autorisé.- ärlàuibt.
autorisé.- (non) unärlàuibt, unbefugt.
autoritaire.- aigawelig.
autoritarisme.- (l') d'Härschsechtigkait.
autorité.- (l') d'Owrikait, d'Màcht, d'Härrschàft.
autosatisfaction.- (l') d'Salbschtzfreedahait, d'Sälbschtzefredeheit.
autostoppeur.- (l') d'r Àhàlter.
autour.- drum.
autour de.- drum umma.
autour des palombes.- (l') d'r Hianerdiab, de Schtossvogel.
autre.- (l') d'r Ànder.
autrechose.- äbbis ànderschts.
autrefois.- friahjer, salamols, zalemols.
autrefois.- (une) a-n-àndermol.
autrement.- ànderscht.
autruche.- (l') d'r Schtrüss, de Schtrüssvojel.
autrui.- (le bien d') s'Främd Güat, em ànder si Güat.
auvent.- (l') s'Vordachla, s'Vordachel.
auvant fermé.- (l') s'Vorhisla, s'Vorhissel.
auxiliaire.- (l') d'r Helf, s'Helfszitwort.
avachir.- Wellalos màcha, Schlàpp màcha.
aval.- (l') s'Thàlàbwarts, s'Flussàbwarts, d'Wackselbergschàft.
aval.- (en) schtrohmàbwarts.
avaliser.- güathaisa, belliga.
avalanche.- (l') d'Làwina, d' Làwin.
avaler.- àwaschlucka, nàbschlucke, schlucka, glàuiwa.
avaler de travers.- sech verschlucka, sisch verschluke, en d'r latza Hàls bikumma, en d'r Suntigshàls geh.
avance.- (l') d'r Vorschprung, d'r Vorschuss.
avance.- (être en) vorschprung hà.
avancée.- (l') d'r Vorboi, s' Vorschteh.
avancée de toit.- (l') s'Watterdàch, s'Watterdäschel.
avancement.- (l') s'Vorwatskumma, d'Befärderung.
avancer.- vorgeh, fire gehn, vorwartsgeh, vorschträcka, behàuipta, s'Witterbrenga.
avancer la montre.- d'Ühra vorrucka, d'Ührrucke.
avance sur salaire.- (l') d'r Lohnvorschuss.
avanie.- (l') d'Demiatigung, d'Äffentligabelaidigung.
avant.- vorhar, bevor, vorüs.
avant.- (en) fera ferschi.
avant.- (l') s'Färdertail.
avantage.- (l') d'Vergenschtigung, d'r Vortail, d'r Vorschprung.
avantageux.- vortailhàft, genschtig, koschtgenschtig.
avant-bras.- (l') d'r Färderàrm.
avant-dernier.- (l') d'r Vorlätscht.
avant-garde.- (l') d'Vorwàch.
avant-goût.- (l') d'r Vorgschmàck.
avant-guerre.- (l') d'Vorkriagszitt.
avant-hier.- vorgäschtert.
avant-printemps.- (l') d'Vogelzitt, d'Vojelzitt.
avant-propos.- (l') s'Vorwort.
avant que.- vor àss, ebb.
avant-schnaps.- (l') d'r Drüassavorlàuif, d'r Vorlàuif.
avant toute chose.- z'àllerärscht, vor àllem.
avare.- (l') d'r Gitzhàls, d'r Gitzkràga, d'r Sàntimschpàlter.
avarié.- verdorwa, bschadigt.
avarié.- (sentir) mackla.
avatar.- (l') d'Verwàndlung, d'Schwerikaita, d'Schwerischkait.
a-vau-l'eau.- schtromàbwarts, fahlschlàger, bargàb.
avec.- met, mit.
aveline.- (l') d'Làmberthàselnuss.
avenant.- z'vorkummend, ordlig, d'r Züasàtzvertràg.
avènement.- (l') d'Ärschinung, d'r Àfang vun'ra Ärwàrtung.
avenir.- (à l') züakenftig, zökenftisch, kenftig.
avenir.- (l') d'Züakunft, d'Zökunft.
avent.- (l') d'Àdvant.
aventure.- (l') s'Ärlabnis.
aventurer.- (s') en's unsechera geh, en's schpeel sätza, sech wooga.
aventurier.- (l') d'r Lawamänsch, de Abentöirer.
avenu.- (non) unrechtig, ungaigent.
avéré.- (c'est) sech üssagschtält, s'esch beweesa.
avers.- (l') d'Värdersitta.
averse.- (l') d'Wascheta, de Wäscher, d'r Pflàtschraaga, d'r Plàtzraaga, d'r Schutz, d'Schetteta.
averse orageuse.- (l') d'r Gwetterraaga.
aversion.- (l') d'r Wederwella, d'r Àbschöi, d'Àbnaigung.
averti.- benorechtigt, gwitzigt, gfàsst, uf'm làuifenda seh.
avertissement.- (l') d'Wàrnung, d'r Wenk.
avertisseur.- (l') d'Happa, d'Wàrnànlàga.
aveu.- (l') s'Gschtandniss, s'Schuldbekänntniss.
aveuglant.- blandend, gräll.
aveugle.- blend, blind.
aveugler.- verblanda, blende, blend màcha.
aveuglette.- (à l') blendlengs, en d'r fenschtra umma dàppa.
aveulissement.- (l') d'Energilosikait, d'Wellalosikait.
aviateur.- (l') d'r Fliager, de Fleejer.
aviation.- (l') d'Fliagaräi.
aviculture.- (l') d' Flegelzechtaräi, d'Vogelzurcht.
avide.- gihrig.
avilir.- äntwarta, ärnedriga.
avilissement.- (l') d'Äntwerdigung.
aviné.- àgsoffa, betrunka.
avion.- (l') s'Flugzig.
avion à hélice.- (l') s'Probällerflugzig.
avion à réaction.- (l') d'r Düsajager, de Düsejäjer.
avion de chasse.- (l') s'Jàchtflugzig.
aviron.- (l') d'Rüadra, d'Rödre.
avis.- (l') d'Mainung, d'Àsecht, d'Uffàssung.
avis de tempête.- (l') d'Schturmàkendigung.
avisé.- klug, vorsechtig.
aviser.- benochrechtiga.
avitaminose.- (l') d'r Witaminmàngel.
aviver.- belawa, beläwe, ärfrescha.
avocat.- (l') d'r Àdvokàt, d'r Rachtsànwàlt, d'r Ferreeder.
avocat commis d'office.- (l') d'r Pflechtsvertaidiger, dePflischtzverteidiger.
avoine.- (l') d'r Hàwer.
avoir.- hà, bsetza.
avoir.- (l') d'r Hàb un Güat, s' Güathàwa.
avoir assez.- (en) d'r Ewerdruss hà.
avoir marre.- (en) sàtt hà.
avoisinant.- benorbert, àgranzent.
avortement.- (l') d'Àbtriwung, d'Schwàngerschàftsunterbrachung.
avorton.- (l') d'r Missgeburt, d'r Greppel, de Grüpfel, d'r Kemmerleng.
avoué.- (l') d'r Ànwàlt.
avouer.- igschteh, sech schuldig bekänna.
à vous.- äich, eisch.
avoyeur.- (l') d'r Saagarechter, de Säijerischter.
avril.- Àwrel.
axe.- (l') d'Àcksa.
axe ferroviaire.- (l') d' Zugverkehrsschträcka, d'Isabàhnschträcka.
axe routier.- (l') d' Verkehrsoodra.
axe terrestre.- (l') d'Ardàxa.
axer.- üssrechta.
axiome.- (l') d'r Grundsàtz.
ayant droit.- (l') d'r Bezugsberachtigta, d'r Àschpruchsberatigt.
azimut.- (les) d'Sitta.
azote.- (l') d'r Schteckschtoff.
azur.- (l') d'r Hemmel, s'Hemmelblàui.
azyme.- (pain) d'Màtza, s'Hoschtiabrot.