Le e est invariablement lu comme le é. Exemples :

éléphant = elefànt.
Intéressant = entresànt.

Cette page à été enrichie avec des expressions du bas alémanique du Nord (Bas-Rhinois).
Dia sitta esch verichert worra met Üssdreck vum Nordliga Neederàlamànischa (s'Unterländischa).

eau.- (l') s' Wàsser, d'r Gansaschnàps, d'r Glànz.
eau baptismale.- (l') s'Taifwàsser, s'Teifwàsser.
eau bénite.- (l') s'Wihwàsser, s'Weiwàsser.
eau courante.- (l') s'làuifenda Wàsser, s' fliasenda Wàsser.
eau d'arrosage.- (l') s'Schprätzwàsser.
eau de Cologne.- (l') s'Kehlnerwàsser.
eau de fonte.- (l') s'Schmälzwàsser.
eau de Javel.- (l') s' Schawelwàsser.
eau de la fontaine.- (l') s' Brunnawàsser.
eau de mélisse.- (') s' Melissawàsser, d'r Melissagaischt.
eau de pluie.- (l') s' Ragawàsser, s'Rajewàsser.
eau de rose.- (à l') schmàlzig.
eau de source.- (l') s' Kwallawàsser.
eau de vaisselle.- (l') s' Gscherrwaschwàsser.
eau de vaisselle pour les cochons.- (l') d'Soiwascheta.
eau-de-vie.- (l') d'r Schnàps, d'r Bràndwi.
eau de vie de cerise.- (l') s'Kerschwasserla, s'Kirschewàsser.
eau de vie de quetches.- (l') s'Zwatschgawàsser, s'Kwätschewàsser.
eau des Carmes.- (l') d'r Kàrmelitagaischt, de Karmelitegeischt.
eau du robinet.- (l') s'Hahnlawàsser, s'Laitungswàsser.
eau minérale.- (l') s' Mineràlwàsser, s'Teschwàsser, s'Tischwàsser.
eau-forte.- (l') s'Ätzwàsser, d'Sira.
eau oxigénée.- (l') d'r Wàsserschtoffpäroxid.
eau potable.- (l') s' Trenkwàsser, s'Trinkwàsser.
eau souterraine.- (l') s' Grundwàsser.
eaux.- (les) d'Gwässer.
ébahi.- verblüft, ärschtünt.
ébats sexuels.- (les) s'Gschlachtsdoowa, s'Gschläschtsdoowe.
ébattre.- (s') üsschlàga, üssdoowa.
ébauche.- (l') d'r Äntwurf, d' Skizza.
ébène.- (l') s' Ewaholtz, s'Eweholz.
ébéniste.- (l') d'r Mewelschriner, d'r Kunschtschriner, d'r Teschler, de Tischler.
éberlué.- verdutzt.
éblouir.- verblanda, idruck schenda.
éblouissant.- gräll, verblandent.
éblouissement.- (l') d'Verblandung, d' Verwunderung, s' Schwendelgfühl, s'Äuigaflemmra.
ébonite.- (l') d'r Härtgummi.
éborgner.- äntaigla.
éboueur.- (l') d'r Drackaimermànn, de Dreckmànn.
ébouillanter.- (s') sech verbriaija, sisch verbreje.
éboulement.- (l') d'r Ischturtz, de Inschturtz, d'r Zammabruch, d'r Ardrutsch.
éboulis.- (l') s'Groll.
ébouriffé.- schtruwlig, schtruwlisch, kützig, kützisch.
ébouriffer.- verkütza, verschtruwla.
ébrancher.- üssnäschta.
ébranler.- ärschettra, ärschittre, kräftig en bewegung sätza.
ébréché.- met schteckla àb, àkaitert, schartig.
ébriété.- (l') d' Getrunkahait, d'Getrunkeheit.
ébrouer.- (s') s' Wàsser àbschettla, sech üsschettla.
ébruiter.- bekànnt ga, bekànnt gänn, üssakwàtscha, ummagaitscha.
ébulition. (l') s'Kocha, s'Gwàttla.
écaille.- (l') d' Schuppa, d'Schuppe.
écale.- (l') d' Nuss, d'Màndla, odder Käschtanaschàla.
écarlate.- schàrlàchrot.
écarquiller les yeux.- d' Àuiga uffschpärra, d'Auje uff schperre, groosa Àuiga màcha.
écart.- (l') d'r Àbschtànt, d'r Unterschid.
écarteler.- Arm un Bai üssrissa.
écarter.- üssnànder màcha, schpraiza, schpreize.
ecchymose.- (l') a Blàuier, d'r Unterguss.
ecclésiastique.- kecherlig, kerischlisch, gaischtlig, geischtlisch.
ecclésiastique.- (l') d'r Gaischtlig, de Geischtlisch.
écervelé.- (l') d'r Kopfloos, d'r Unbsunnana, d'r Nàrrabämbes.
échafaud.- (l') s' Schàfott.
échafaudage.- (l') s' Grescht, s'Grischt.
échafauder.- Plàna, plàne, uffboia.
échalas.- (l') d'r Raabschtacka, de Raabschtock, d'r Schlànkgänggri.
échalote.- (l') d' Schàlotta, d'Schàlotte.
échancrure.- (l') d'r Üsschnett, d' Bucht.
échandole.- (l') d'r Dàchschendel, d'Scheudel.
échange.- (l') d'r Üsstüsch, d'r Wacksel, d'Gegalaischtung.
échangeur.- (l') d'r Schtrosavertailer.
échangisme.- (l') d'r Pàrtnerüsstüsch.
échantillon.- (l') s' Muschter, s' Prowaschteck, s'Proveschtück.
échantillon gratuit.- (l') s'Gratismuschter.
échappatoire.- (l') d'r Üsswaag, de Üssweih, d' fühla Üssreed, d'Vorwànd, s'Henderteerla.
échappement.- (l') d'r Üsspuff, d'Àbgàsa.
échapper.- (s') üssrissa, üssrisse, flechta, àbsäckla, äntkumma, äntwescha.
écharde.- (l') d'r Schprissa, d'r Schpletter.
écharpe.- (l') s' Hàlstüach, s'Hàlstösch, d'Àckselbenda, d'Schlenga.
écharper en krizafatzarissa.
échasses.- (les) d' Schtälza, d'Schtelz.
échassier.- (l') d'r Schtälzvogel, de Schtälzvojel.
échauder.- (s') sech briaija, sesch breije, sech d' Fenger verbränna.
échauffement.- (l') d' Ewerhetzung, d'Iwerhitzung.
échauffourré.- (l') d'Schlägaräi, d'Schlawarei, d'r Kràwàll.
échauguette.- (l') d'r Schiassärker, de Scheesärjer.
échéance.- (l') d'r Tärmin, d'r Verfàll.
échéancier.- (l') d'r Tärminverzaichner, de Terminverzeischner.
échec.- (l') s' Messklenga, s'Missklinge, d'r Messärfolg, de Misserfolig.
échec.- (le jeu) s'Schàchschpeel, s'Schàchschpihl.
échec et mat.- schàchmàtt.
échelle.- (l') d' Laitra, d'Leiter, s'Màsschtààb, d' Skala.
échelle à corde.- (l') d'Schtrecklaitra, d'Schtrickleiter.
échelle de poules.- (l') s'Hianerlaiterla.
échelle de pompier.- (l') d'Fihrlaitra, d'Pumpielaitra, d'Pumpieeleiter.
échelle tonique.- (l') d'Toonlaitra, d'Toonleiter.
échelles.- (couper en) Schtaffala schnida, Schtaffele schnide.
échelon.- (l') d'Laiterschprossa, , d'Leiterschprosse, d'Schtufa, d'Schtàffla, d'r Dianschtgràd.
échelonnement.- (l') d'Schtàffelung.
échelonner.- àbschtottra, àbschtottre.
écheveau.- (l') s' Gàrn, d'Schträhne, s' Schtrangla.
échevelé.- kützig, kützisch.
échevin.- (l') d'r Gmainsschriwer, de Gmeinsschriwwer.
échine.- (l') s'Reckgrot, s'Rickrot.
échiquier.- (l') s' Schàchbratt, s'Schàchbrättel.
écho.- (l') d'r Wederhàll, de Widerhàll.
échographie.- (l') d'Ültraschàlluntersüachung.
échu.- verfàlla, verfàlle, üssgloffa, àbgloffa.
échoppe.- (l') s'Bumbumladala, s'Bumbumladel, d'r Schopf.
échouer.- durakäija, , verhopse, fahlschlàga, fahlschlawe.
écimer.- käppfa, , käpfe, d'r Schpetz àbhàuija.
éclabousser.- verschprätza, verschprätze.
éclair.- (l') d'r Bletz, de Blitz.
éclair de chaleur.- (l') d'Watterlöichta, de Brenner.
éclair de colère.-(l') d'r Wüatàfàll, de Wötànfàll.
éclair de génie.- (l') d'r Gaischtesbletz, de Geischtesblitz.
éclairage.- (l') d' Belöichtung.
éclairage public.- (l') d'Schtroosabelöichtung.
éclairagiste. (l') d'r Belöichter.
éclaircie.- verewergehenda Uffhaiterung.
éclaircir- uffhalla.
éclairé.- uffgeklärt, belöichta.
éclairé par les étoiles.- schtarnahaiter
éclat.- (l') d'r Schpletter, d'r Knàll, d'r Glànz.
éclat de verre.- (l') d'r Glàsschpletter, d'Scharwa, d'Scharb.
éclater.- plàtza, plàtze, verplàtza, knàlla, kràcha, üssanàndergeh.
éclater au grand jour.- àn's Tààgesliacht kumma.
éclipse.- (l') s' Sunna odder Mondfenschterniss.
éclipser.- (s') unnmärkbààr verschwenda, sech üss'm Schtàuib màcha.
éclopé.- gàngbehendert.
éclore.- üssschlupfa, uffbliaja, uffbleije, uffbracha.
écluse.- (l') d' Schliasa, d'Schleese.
écluser.- gluttra, àwaschwanka.
éclusier.- (l') d'r Schliasawachter, de Schleesewäschter.
écoeurant.- äkelhàft, eckelhàft, wederlig, wederlisch, àbschtosend.
écoeuré.- kotzrig, kotzerisch, àgägelt, àngeegelt.
école.- (l') d'Schüala, d'Schöl, s'Schüalhüss, s'Schölhüss.
école d'art et d'industrie. (l') d'Kunscht un Gwarbschüala.
école de commerce.- (l') d'Hàndelsschüala, d'Hàndelschöl.
école de danse.- (l') d'Tànzschüala, d'Tànzschöl.
école des beaux-arts.- (l') d'Kunschtakademi.
école hôtelière.- (l') d'Hotälfàchschüala, d'Hotelfàchschöl.
école koranique.- (l') d'Korànschüala, d'Korànschöl.
école libre. (l') d'Privàtschüala, d'Privàtschöl.
école maternelle.- (l') d'r Kendergàrta, d'Puppitànz, d'Bubbeleschöl.
école plein-air.- (l') d'Fräiluftschüala, d'Freiluftschöl.
école primaire.- (l') d'Grundschüala, d'Grundschöl, d'Primärschüala.
école supérieure des arts et métiers.- (l') d'Technischa Hochschüala, d'Teschnischehochschöl.
écologie.- (l') d'Ökologi, d'r Umwaldschutz.
écologiste.- (l') d'r Umwaltschetzer, d'r Nàtürfrend.
écomusée.- (l') s'Fräiliachtmüse, s'Freilischtmüse.
éconduire.- àbwisa, àbwise, heflig üssaschpediara.
économat.- (l') s' Werwàltungsbüro.
économe.- (l') d'r Hardäpfelscheeler, de Grummbeerescheller, d'r Verwàlter.
économe.- schpàhrsàhm, hüslig, hüslisch.
économie de marché.- (l') d'Marktwertschàft, d'Marikwirtschàft.
économie mondiale.- (l') d'Waltwertschàft, d'Weltwirtschàft.
économie nationale.- (l') d'Volkswertschàft, d'Volkswirtschàft.
économiser.- schpàra, schpàrsàm umgeg.
économiseur d'écran.- (l') d'r Beldschermschohner, de Bildschirmschooner.
écope.- (l') d'rWàsserschäpfer.
écoper.- üsschäpfa, verwetscha.
écorce.- (l') d'Renda, d'Rind.
écorce terrestre. (l') d'Ardkruschta, d'Erdkruscht.
écorcher.- uffscherpfa, uffscherpfe, uffgràtza, uffriwa, àbscherpfa.
écorcheur.- (l') d'r Schender, de Schinder, d'r Hanker, de Henker.
écorchure.- (l') d'Scherpfung.
écorner.- Eselsohra màcha.
écornifleur.- (l') d'r Schmàrutzer.
écorçoir.- (l') d'r Scheeler, s'Haple.
écosser.- üssmàcha, üsshelscha.
écot.- (l') s'Àtail, s'Anteil.
écoulement.- (l') d'r Àblàuif, de Àblàuf.
écouler.- àbsätza, àn d'r Mànn brenga.
écouler.- (s') verfliasa, üsslàuifa.
écouler lentement.- versickra, versickere.
écourter.- àbkertza, verkertza.
écoute.- loos, horch, horich.
écoute.- (le taux) d'Heerermàssa.
écouter.- loosa, horcha, horische, lüschtra.
écouteur.- (l') d'r Hehrer, d'r Kopfhehrer, d'Heermuschla.
écoutille.- (l') d'Làda-n-äffnung.
écoutilles.- (les) d'Ohralàppa, d'Ohrelàppe.
écouvillon.- (l') d'r Flaschaputzer.
écrabouiller.- verdatscha.
écran.- (l') d'Linwànd, d'r Beldscherm, de Bildschirm.
écran géant.- (l') d'Groosbeldlinwànd.
écran plat.- (l') d'r Flàchscherm, de Flàchschirm.
écran tactile.- (l') d'r Kontàktbeldscherm, de Kontàktbildschirm.
écraser.- verdrucka, verschtàmpfa, verkwatscha, ewerfàhra.
écrémer.- àbrühma, àbroime.
écrevisse.- (l') d'r Flusskrabs.
écrier.- (s') üssaschräia, nüsschreije, üssaplàtza.
écrin.- (l') s'Schmuckkaschtla, S'Schmuchäschtel.
écrire.- schriwa, grefze.
écrire à la craie.- kridla, kridle.
écrire à l'encre.- met d'r Tenta schriwa.
écrire à la machine.- Màchena schriwa.
écrire à la main. vu Hand schriwa, von Hànd schriwe.
écrit.- (l') s'Gschrewana, s'Schriwes.
écriteau.- (l') s'Scheld, s'Schild, s' Plàkàt.
écritoire.- (l') s'Schribteschla, s"Schribteschel.
écriture.- (l') d'Schreft, d'Schrift.
écriture Braille.- (l') d'Blendaschreft.
écriture sainte.- (l') d'Hailiga Schreft, d'Heilischischrift.
écrivain.- (l') d'r Schreftschtäller, de Schriftschteller.
écrivain public.- (l') d'r Süüschriwer, de Nickelschriwwer.
écrou.- (l') d' Müatra, d'Hàft.
écroulement.- (l') d'r Ischturtz, de Inschturz, d'r Zammabruch.
écru.- ungeblaicht, ungebleischt.
écu.- (l') s'Wàppascheld, s'Wàppeschild, d'r Tàler.
écueil.- (l') s' Henderniss, d'r Fälsa em Meer.
écuelle.- (l) d' Ohrachessla, d'Ohreschessel, d'r Nàpf.
éculé.- àbgschàft.
écume.- (l') d'r Schüm, de Schümm.
écumoire.- (l') d'r Schümläffel, de Schümmleffel.
écureuil.- (l') s' Aichhärnla, s'Eischhernel.
écureuil gris.- (l') s'Gràuihàrnla, s'Gràuhernel.
écureuil de sibérie.- (l') s'Siberischaschtraifahärnla, s'Siberischeschtreifehernel.
écurie.- (l') d'r Schtàll.
écusson.- (d') d' Wàppa, d'Wàpp.
eczéma.- (l') d'r Üssschlàg, de Üsschlaa, d'Flächta.
édenté.- zàhnloos.
édicter.- verordna, verordne.
édifiant.- lehrrich, lehrrisch.
édifice.- (l') s' Boiwark, s'Boiwarik, d'r Uffboi.
édifice social.- (l') d'Gsällschàftsordnung.
éditer.- verfàssa, verfàsse.
éditeur.- (l') d'r Verleger, de Verlejer.
édition.- (l') d'Üssgàb, d'Ufflàg, d'Ufflaj.
édition spéciale.- (l') s'Extràblättla, s'Extràblättel, d'Schpeziàlufflààg.
éditorial.- (l') d'r Laitàrtekel, de Leitàrtickel.
édredon.- (l') s' Däcktabätt, s'Dechtebett, s' Plümo.
éducation.- (l') d' Ärzihung, d' Üssbeldung, d' Drässür, d'Zucht.
éducation civique.- (l') d'Schtààtsbergerkunda.
éducation nationale.- (l') s'Schüalwaasa, s'Schöwäse.
éducation permanente.- (l') d'Ärwacksanawitterbeldung, dErwàckseneweiterbildung.
éducation physique.- (l') d'Kärweriawung, s'Turna.
éducation professionnelle.- (l') d'Berüfsüssbeldung, d'Bröfsàusbildung.
édulcorant.- (l') d'r Siasschtoff, de Seesschtoff.
effacer.- üsswescha, üssläscha, üsslesche.
effacé.- unuffällig, unuffàllend, z'ruckhàltend.
effarant.- ärschräkend, unglàuiwlig, unärhert.
effaroucher.- vertschaicha, vertscheische, vergältschtra.
effectif.- (l') d' Belegschàft, d' Metglederzàhl.
effectivement.- tàtsachlig, tàtsäschlisch, werklig, weriglisch,jo ammel.
efferverescence.- (l') d' Uffregung, d'Uffrejung, d' Uffrüahr; de Uffröhr.
effervescence.- (l) d'r Schprudel.
effet.- (l') d' Werkung, d'Werikung, d'r Effakt, d'r Wacksel, s' Klaidungsschteck.
effet de serre.- (l') s'Tribhüsseffakt.
effet secondaire.- (l') d'Nawawerkung, d'Näwewerikung.
effeuiller.- àbblättra.
efficace.- werksàhm, weriksàhm, techtig, teschtisch.
efficacité.- (l') d' Werksàmkait, d'Weriksàhmkeit, d' Laischtung, d'Leischtung, d' Laischtungsfähikait.
effigie.- (l') s'Beldniss, s'Bildniss.
effilé.- denn un schpetzig.
effilocher.- üssfàsra, üssfrànzla, üsszupfa, .
efflanqué.- àbgmàgert, àbgmaawert, üssghungert.
effleurer.- schtraifa, schtreife, schtricha, schtrische.
efflorescence.- (l') d'Beschtaiwung, d'Beschteiwung.
effluves.- (les) d'r Dunscht, d' Gschmackla, s'Gschmackel.
effondrement.-(l') d'r Zammabruch.
effondrer.- (s') zammakràcha, verfàlla, verzwifla.
efforcer.- (s') sech bemiaja, sisch bemeje, sech àschtranga.
effort.- (l') d'Kràftàwandung, d'Kràftànwändung.
effraction.- (l') d'r Ibruch, de Inbruch.
effrayer.- verschräcka, verängschtiga.
effréné.- unbandig, unbandisch, hämmungsloos.
effriter.- verbrockla, verkrummla.
effronté.- frach, Fräsch, unverschamt, vorwetzig, .
effroyable.- schräcklig, schreklisch, fächterlig.
effusions.- (les) d'Verschmutzarai.
effusions de sang.- (les) s'Blüatvergiassa, s'Blötvergese.
égailler.- (s') üssanàndergumpa.
égal.- glich, glisch.
également.- ewafàls, glichfàls.
égal en droit.- glichberachtigt, glischberäschtischt.
égaler.- glichschtälla, glischschtälle.
égalité.- (l') d' Glichwartikait.
égard.- (l') d' Àchtung, d' Rucksecht.
égard.- (sans) net sümsalig.
égard.- (l') d'Àchtung, d'Rucksecht.
égarer.- verliara, verleere, verlega, verleje.
égarer.- (s') sech vererra, sech verliara, sesch verleere.
égayer.- uffhaitra, frendlig gschtàlta, màcha z' làcha.
églantier.- (l') d' Hàgabutte, s' Häckreesla, s'Hundsreesla.
églantine.- (l') s' Hàgabuttabeerla, d'Hàgebutte, s' Àrschgratzerla.
église.- (l') d' Kerch, d'Kercha, d'Kerisch.
église conventuelle.- (l') d'Kloschterkerch, d'Kloschterkerisch.
égocentrisme.- (l') d' Nàwelbschàuijung, d'Nawelbesorjung.
égoïsme.- (l') d' Salbschtsechtikait, d'Sälbschtsischtischkeit.
égorger.- d'r Hàls àbhàuia, de Hàls àbschnide, d'Gurgla uffschnida.
égosiller.- (s') sech d'r Hàls àbschräija, sech haisrig senga.
égout.- (l') d' Doola, d'r Düele, d'Àbwàsserkànàlisàzion.
égouttoir.- (l') s' Àbtropfenbràtt.
égrapper.- àbbeerla, àbbeerle, àbzupfa.
égratigner.- verkràtza, vergrawla, verkroile, schtechla.
égrèner.- üsskärna, d'r Rosakràntz àwa batta.
eh bien.- äh bäh, ewa.
éhonté.- schàmloos, frach, söifräsch.
éjaculation.- (l') d'r Sohma üssguss, ainer loh àbgeh.
éjectable.- (le siège) d'r Schlüdersetz.
éjecter.- üssawarfa, nüsschpisse, üssaschlüdra.
élaborer.- üsschàffa, üsschtàtta, äntwarfa.
élaguer.- üssàschta, üssputza, hämmle, z'ruckschnida.
élan.- (l') d'r Älch, d'r Àlàuif, de Ànloif, d'r Schwung.
élan vital.- (l') d'r Lawesdràng, de Läwesdràng.
élancé.- schlànck, rhàhn, gschossa.
élancements.- (les) s'Kàrfunkla, s'Risse.
élargir.- ärwittra, verbraitra, üssdeena.
élasticité.- (l') d'Gschmaidikait, d'Gschmeidischkeit.
élastique.- (l') d'r Làstig, s' Gummibànd, de Köitschik.
électeur.- (l') d'r Wähler.
élection.- (l') d'Wàhl.
élection légistlative.- (l') d'Pàrlamantswàhla.
élection municipale.- (l') d'Gmainswàhla.
élection présidentielle.- (l') d'Presidantawàhl.
électorat.- (l') d'Wählerschàft.
électricien.- (l') d'r Eläktrimànn, de Elektriker.
électricité.- (l') d'r Schtrohm, d'r Eläktri.
électricité statique.- (l') d'r Riwungsschtrohm.
électrochoc.- (l') d'r Eläktroschok.
électrocuter.- (s') sech aina putza, sisch eine lange.
électrophone.- (l') d'r Plàttaschpeeler.
élégant.- g'schmàckvoll, ziarlig.
élégante.- (l') d' Modapuppa.
élégiaque.- schwarmiatig.
élément.- (l') d'r Grundschtoff, d'r Ürschtoff, s' Tail, s'Bschtàndtail.
élément.- (le bon) d'r Üssgezaichneta Schialer.
élément préfabriqué.- (l') s'Färtigbschtàndtail, s'Fertischbschtàndteil.
élémentaire.- aifàch, grundschtufig.
élémentaires.- (les bases) d'r Grunfbegreff.
élémentaires.- (les connaissances) d'Grundkäntnissa.
éléphant.- (l') d'r Elefànt.
éléphant mâle.- (l') d'r Elefàntabulla.
élevage.- (l') d'Zucht, d' Vehzucht.
élevage avicole.- (l') d'Gflegelzurcht, d'Gflejelzucht.
élévateur.- (l') d'r Làschtuffzug, d'r Hochlààder.
élévation.- (l') d' Ärhechung, d' Schtaigerung, s' Beckala.
élevé.- hoch, verhechert, uffzooga.
élevé.- (bien) àrzihung hà, erzihung hànn.
élevé.- (mal) unärzooga, unerzooje.
élève.- (l') d'r Schialler, de Scheeler.
éleveur.- (l') d'r Vehzechter, de Viezischter, d'r Hundazechter, de Hundezischter.
éleveur de pigeons.- (l') d'r Düwazechter, de Düwezischter.
élider.- àbkertza, schtricha.
éligible.- wählbàr.
élimé.- àbgschàft, àbgetràà:ga, àbgejucktfàdaschinig.
élimination.- (l') d' Üssschaidung, d'Üsscheidung, d' Üsschàltung.
élire.- wähla, üsschwàsiara, wähla, wähle.
élite.- (l') d'Ärschtklàssiga, d' Bäschta.
elle.- seh, sih, as, äs.
ellébore.- (l') s'Lüskrüt, d'Wianachtsrosa.
elle-même.- seh salbscht, sih sälbscht.
élocution.- (l') d' Üsschproch, s'Scheenareeda.
éloge.- (l')d' Lowung, d'Lob, d'Lobreed.
éloignement.- (l') d'Äntfärnung, d'r Àbschtànd, d' Àbwasahait.
élongation.- (l') d'Verzärrung, d'r Muschkelress.
éloquent.- reedgawisch, villsàgend.
élu.- g'wählt.
élu.- (être) üssakumma, erüskumme.
élucidé.- (non) unuffgeklärt.
élucider.- uffklära, leesa, àbklära.
élucubrations.- (les) d'Herngschpenschter.
éluder.- en d'r Frog üsswicha.
émacié.- àbgmàgert, üssgmärgelt.
émail.- (l') d'r Schmältz, d'r Nätzbriaf.
émanation.- d' Üsschtremung.
émancipation.- (l') d' Volljahrikaitsärklärung.
émarger.- unterschriwa, unterschriwe.
émasculer.- kàschtriara, kàschtreere, gàlza, s'Mannliga vernechta.
emballage.- (l') d' Verpàckung.
emballé.- (être) Fihr un Flàmma seh.
emballer.- ipàcka, inpàcke, iweckla, inweckle.
emballer.- (s') fir un flàmma seh, awag seh, uffhila (le moteur).
embarbouiller.- (s') sech verhàschpla.
embarcadère.- (l') d'r Schtaig, de Schteeg, d'Àleegabrucka.
embardée.- (l') d'r Sittaschprung.
embargo.- (l') d'Üssfiarschpànna.
embarquer.- ischeffa, inscheffe, ischtiga, inschteja.
embarras.- d' Verlagahait, d'Verlaijaheit.
embarras d'argent.- (l') d' Galdpraschta.
embarras du choix.- (avoir) Kwàl un Wàhl hà.
embarras gastrique,- (l') d'Màgagschwarda, Màjegschwerde.
embarrasser.- en Verlagahait brenga.
embaucher.- ischtälla, inschtelle, àrwet gah.
embauchoir.- (l') d'r Schüahschpànner, de Schöhschpànner.
embaumer.- ibàlsàmiara, inbàlsàmeere.
embellie.- (l') d' Vorewergehenda Verscheenerung.
emberlificoter.- ewerreeda, verschwendla.
emb&ecitc;tant.- àmbedànt.
embêtant est.- (l') s'Dumma esch,s'dumme isch.
embêtement.- (l') d' Unàgnahmlikait, unàngenehmlischkeit.
embêter.- àmbatiara, blooga, blooje.
emblée.- (d') ohna witters, vornadri, sofort, salbschtverschandlig.
emblème.- (l') s' Sennbeld, s'Sinnbild.
embobiner.- um d'r Fenger wekla, uffschpüala.
emboîtement.- enanànderpàssend.
emboîter.- àpàssa, ànpàsse, ifiaga, infeje.
emboîter le pas.- em Schrett folga.
embolie.- (l') d'r Hernschlàg, de Hirnschlaa.
embonpoint.- (l') s' Ewergwecht, d'Libsfella.
embouchure.- (l') s' Mühlschteck, s'Mundschtick, d'Imendung, d'Flussmendung.
embourber.- (s') isenka, insinke, em Drack schtacka bliwa.
embourgeoiser.- (s') sech verbergerliga, sisch verberigerlge, schpiassig wara.
embouteillage.- (l') d' Verkersschtockung, d'Schtàuijung.
embouteiller.- en d'Flascha màcha.
emboutir.- idrucka, verbila, verràmmla.
embranchement.- (l') d' Verbendung, d'Verbindung, d' Krizung.
embraser.- en Brànd schtäcka, Fihr fànga.
embrasser.- umàrma, umàrme, verschmutza, schmutze.
embrayage.- (l') d' Kuplung.
embrayer.- ikuppla, üsskuppla.
embrigader.- uffnamma.
embrocher.- uffschpiasa.
embrouillamini.- (l') d'r Kuddel Muddel, d'Hüdelta, d'Hüdelte.
embrouillé.- unklàr, verzweckt, verzwickt, verweckelt, verwickelt.
embroussaillé.- buschig, verwàcksa.
embruns.- (les) d'r Walladunscht.
embué.- àgloffa, àngloffe.
embûches.- (les) d' Hendernissa, d'gschtällta Fàlla.
embuscade.- (l') d' Fàlla, d'r Henterhàlt.
éméché.- àghaitert, àngheitert, àghücht.
émeraude.- (l') d'r Schmàràgd.
émerger.- uffdücha, zum Vorschin kumma.
émeri.- (l') d'r Schmergel, de Schmerigel.
émérite.- hoch g'schüalt, hoch gschölt.
émerveillement.- (l') d' Verwunderung.
émettre.- sanda, ärüssra.
émettre un gaz,- ain loh surra.
émettre une opinion.- à Mainung ärüssra, e Meinung ärüssere.
émetteur.- (l) d'r Sander, de Sänder.
émettre des objections.- iwand loh galta, inwànd lohn gälte.
émeu.- (l') d'r Emü, d'r Rännvogel.
émeute.- (l') d'r Uffschtànd, d' Möitraräi, d'r Uffrüahr.
émietter.- verkrumla, verbräckla, breckle.
émigration.- (l') d' Üsswànderung.
émincé.- (l') s'Gschnetzelta.
émincer.- en denna Schiwla schnida.
éminence.- (l') d'r Buckel,d'r Hegel.
éminent.- hervoràgend, üssgezaichent.
émissaire.- (l') d'r Boota.
emmagasiner.- ilàgra, uffschtàpla.
emmailloter.- beschla, iweckla.
emmancher.- d'r Schtehl ischtäcka, en gàng brenga.
emmanchure.- (l') d'r Àrmüsschnett.
emmêler.- verweckla, verhuddla, durchanànder brenga.
emménager.- iwàndla, Iziaga, inzeje.
emmener.- metnamma, furtfiahra.
emmerdant.- àschissend, unüsschtandlig.
emmerdements.- (les) d' Schwerikaita, unnànahmlikaita, d'Schissaräija.
emmitoufler.- imummla.
emmoteuse.- (l') d'r Grail.
emmurer.- imüra.
émoi.- (l') d' Ärregung.
émoluments.- (les) d'r G'hàlt, d'r Bezug, s'Ikummes.
emonder.- üssnäschta.
émotion.- (l') d'Gfühlsärregung, d'Gmiatsbewegung, d'r Àffakt.
emotteuse.- (l') d'r Krail.
émoulu.- näi gebàcha, fresch üss'm Schüalmodel.
émoussé.- àbgschtumpft.
émoustillant.- àregent, ànrejent.
émouvant.- riarend, rerend.
empailler.- üsschtupfa, met Schtràui beflachta, iflachta.
empaler.- uffschpiassa, uffpfohla.
empan.- (l') d' Schpànnwitta, d'Schpànne.
empaqueter.- verpàka, packe.
emparer.- (s') en bsetz namma.
empâté.- pflumpfig, pflumpfisch.
empattement.- (l') d'r Ràdàbschtànd.
empêchement.- (l') d' Verhenderung.
empêcher.- verhendra, verwehra.
empêcheur de tourner en rond.- (l') d'r Schpeelverdärwer.
empennage.- (l') d' Flegelüsschpànnwitta.
empereur.- (d'r) d'r Kaiser, de Keiser.
empeser.- schtärka.
empeste.- verschtenckt.
empester.- schtenka, verpäschta.
empêtrer.- (s') sech verhüttla, sech verfànga.
emphatique.- pompôs, gschwulla.
emphatique.- (l') d'r Wolümrisser.
emphysème.- (l') d'Lungabloosavernechtung.
empiècement.- (l') d'r Isàtz, de Insàtz, s'Schpatla, d'r Fleck.
empierrer.- ischtainla, beschottra.
empiéter.- ewerschretta.
empiffrer.- (s') sech vollschtupfa, sech ewerfrassa, bafra.
empiler.- uffschtàpla, uffhifle, uffscherchta, uffbiga.
empire.- (s') s'Kaiserrich, s'Keiserreisch.
empirer.- verschlemmra, schlimm ware.
emplacement.- (l') s' Schtàndort.
emplâtre.- (l') s' Jebspflàschter, s'Gibspflàschter, s'Sälwaverbànd.
emplettes.- (les) d'Àltàgsikaif.
emploi.- (l') d' Verwandung, d'r Àrwetsplàtz.
employé.- (l') d'r Àgschtällta, de Àngschtälte.
employé de bureau.- (l') d'r Büroàgschtällt, de Schriwer.
empocher.- ischtäcka, isàcka, insàcke.
empoignade.- (l') d'r Häftiga Wortwacksel, d'Üssanàndersätzung.
empoigner.- fàssa, packa, packe.
empois.- (l') d'Schtärka, d'Schtärke.
empoisonnement.- (l') d' Vergeftung.
empoissonner.- Fesch isätza, insätze.
emporté.- garzornig.
emporte pièce.- (l') s'Lochisa, de Pàssbolschtacher, d'Breedlafurm.
emporter.- met namma, mitnamme.
empoté.- unbehulfa, unbehulfe.
empourprer.- (s') Rot waara.
empreinte.- (l') d'r Àbdruck, d'Schpür.
empreinte de plâtre.- (l') d'r Jepsàbdruck, de Gipsàbdruck.
empreinte digitale.- (l') d'r Fengeràbdruck, de Fingeràbdruck.
empreinte du pied.- (l') d'r Füassàbdruck, de Fösàbdruck.
empressé.- vorkummend.
emprise.- (l') d'r Ifluss, de Influss, d' Màcht, d'Iwerkung.
emprisonnement.- (l') d'Verhàftung.
emprisonner.- ischpärra, inschpärre, gfànga namma.
emprunt.- (l') d' Lehn, d'r Kredit.
ému.- griahrt, greert, bewegt.
émulation.- (l') d'r Wättifer.
en.- en, àn, uf.
encablure.- (l') d'Kàwellänga.
encadrement.- (l') d'Beträijung, d'Umfàssung.
encadrer.- ifàssa, iràmma, inràmme.
encaissable.- ikàssiarbàr.
encaisser.- verkràfta, ikàssiara, inkàssere.
encanailler.- (s') met'm Gsendel verkehra.
encart.- (l') d' Warwungsilàga, d'Warwungsinlàje.
encas.- (l') d'r Embiss, de Imbiss, d'r Mààgaverschwendler.
encastrable.- iboibàr, inboibàr.
encaustique.- (l') d'r Poliarwàcks, d' Wecksa, d'Wicks.
enceinte.- schwànger, hops.
enceinte.- (l') d'Rengmüra, d'Lütschpracher.
encens.- (l) d'r Wihràuich, de Wieroich.
encenser.- schmaichla, bewihraicha, verdumma.
encensoir.- (l') s' Wihràuichkässala, s'Wieraichfàss.
encéphalite.- (l') d' Hernhüttänzendung.
encercler.- (l') umzengla, ikässla, inkessle, ikraisa.
enchaînement.- (l') d'r Àblàuif, d'Folgerung.
enchaînement de mouvements.- (l') d'r Bewegungsàblàuif.
enchaîner. àn d'Kätta benda, witterscht reeda.
enchantement.- (l') d'Bezàuiwerung, d'r Zàiwer, de Zoiber, s'Wunder.
enchâsser.- ifàssa, infàsse.
enchères.- (les) d' Verschtaigerung.
enchérir.- hecher àbiata.
enchevêtré.- verwurzelt, verhütelt, verhutzelt.
enclave.- (l') d'r Vorposchta, de Vorposchte.
enclencher.- iklenga, ischàlta, inschàlte, ischnàppa, üssleesa.
enclencher une vitesse.- a Gàng ischàta, e Gàng inschàlte.
enclin.- gnaigt seh, gneigt senn.
enclore.- izühna.
enclume.- (l') d'r Àmboss, d'r Dàngelschtock.
encoche.- (l') d'r Ischnett, de Inschnitt, d'Kärwa, de Kerb.
encoignure.- (l') d'r Gasslawenckel.
encoller.- ilihma, iklaischtra.
encolure.- (l') d' Kràgawitta.
encombrant.- ewerfellend.
encorbellement.- (l') d'r Vorboi, d'r Ärker, de Üsschtoos.
encorder.- isaila, inseile.
encore.- noch amol.
encore et toujours.- noch emmer, noch immer.
encore une fois.- nochamol, noch emol.
encore plus vite.- hop noch schnaller, hop noch schnäller.
encorner.- uff d'Härner namma.
encouragement.- (l') d' Uffmunterung, d' Unterschtetzung.
encourir.- sech's ufflààda, reschkiara.
encramponner.- umklàmmra.
encrassé.- verschmutzt, vertrackt, versoit.
encre.- (l') d' Tenta, d'Tente.
encre de chine.- (l') d' Tüscha.
encre d'imprimerie.- (l') d'Druckschwärza.
encrier.- (l') s' Tentafassla, sTentefassel.
encroûté.- ikruschta, inkruschte.
enculé.- (l')s'Àrschloch, d'r Meschtkarla.
enculer.- en Àrsch fecka.
enculeur.- Àrschbramser.
endémique.- dürend, bschtandig.
endessous.- drunter, underscht.
endetté.- verschulda.
endeuillé.- em Laid, im Leid.
endiablé.- wia d'r Daifel.
endiguer.- idämma.
endimanché.- em Sunntigsgschtàda, uffgebutzt.
endive.- (l') d'r Àndivi, de Schicori, d'r Schikoresàlàt.
endocrine.- (la glande) d'Driasa, d'Dreese.
endoctriner.- d'Sechtsumschüalung, d'Sischtsumschölung.
endolori.- àn àlla Gleeder weh, mälsch.
endommager.- bschadiga.
endommagé.- (non) unbschadigt.
endormir.- ischlefra, inschleffre.
endormir.- (s') ischloofa, inschlofe.
endoscopie.- (l') d'r Schpiaglungsigreff, schpeilungsingreff.
endossement.- (l') d'r Ewertràgungsbemärk.
endosser.- d'Folga trààga.
endroit.- (l') s' Ort un Schtälla, d'r Flack.
endroit.- rachtasitta, räschte seite.
endroit.- (par) gebiatwis.
enduire.- ischmera, àschtricha, verputza.
enduit.- (l') d'r Schpàchtelkett.
enduit à blanchir.- (l') dWisskenta, d'Wisslet.
endurable.- üsshàltbàr.
endurance.- (l') d'r Üssdühr.
endurci.- härtharzig.
endurcir.- (s') verhärta, àbhärtna.
endurer.- ärtràga, ertrawa, üsshàlta.
énergétique.- Energiqualla.
énergie.- (l') d'Kràft, d'Wucht.
énergie vitale.- (l') d'r Trib, de Wàtz.
énergie hydraulique.- (l') d'Wàsserkràft.
énergique.- enärgisch, kràftvoll.
énergumène.- (l') s' Rossgottes, d'r Nàrrabämbes.
énervant.- uffregend, uf d' Narva gehend.
énerver.- uffreega, uffreje.
enfance.- (l') d' Kenderjohra, d'Kendhait, d'Kindheit.
enfant.- (l') s'Kend, s'Kind.
enfant agité.- (l') d'r Schtràmpli, s'Wuschpala, de Hoschpes.
enfant blond.- (l') s'Schemmala, s'Schimmele.
enfant curieux.- d'r Wunderfetz, de Wunderfitz, s'Wundernasla.
enfant de choeur.- (l') d'r Munschtrànt, d'r Massdianer, de Massdeener, d'r Schtaffalarutscher.
enfant de noël.- (l') s'Kreschtkendla, s'Krischtkindel.
enfant du premier lit.- (l') s'Kend üss d'r ärschta-n-Ehr.
enfant en chemise.- (l') d'r Hämdglunkri, s'Blutarschel.
enfant gâté.- (l') s'Màmmakendala, s'Nännetilli.
enfant illégitime.- (l') s'unehrliga Kend, d'r Holzäpfel, s'Schtiafkend, s'Schtiefkind.
enfant légitime.- (l') s'ehrliga Kend, s'erlische Kind.
enfant pleurnichard.- (l') d'r Negsi, de Tep.
enfant pottelé.- (l') s'Bummerla, de Bummer.
enfant prodige.- (l') s'Wunderkend, s'Wunderkind.
enfant prodigue.- (l') d'r Verlorana Suhn.
enfant trouvé.- (l') s'Gfundana Kend.
enfant unique.- (l') s'Ainzelkend, s'Einzelkind.
enfantement.- (l') d'Äntschtehung, d'Schäpfung.
enfantillages.- (les) d'Kenderäija, s'Bubbaladengs.
enfantin.- kendisch, kindisch, kenderlicht.
enfer.- (l') d' Häll.
enfer.- (d') fatzig.
enferrer.- (s') sech en Wederschprech verwekla.
enfermer.- ibschliassa, ischpärra.
enfièvré.- fiawrig, feewrisch, lidaschàftlig.
enfilade.- (l') d' Raija, d'Reij, ain hentrem ànder, d'Flucht.
enfiler.- ifadla, infädle, uffschpiasa, inaschlupfa.
enfiler du tabac.- d'r Tüwàk àschtacha, ànschtesche.
enfin.- andlig, ändlisch, schliaslig, schleeslisch.
en fin de compte.- andlig esch net ewig, ändlisch isch nit ewisch.
enflammé.- äntzunda, entzunde, begaischtert.
enflé.- gschwulla, gschwolle, verschwulla.
enflure.- (l') s'Gschwulscht.
enfoiré.- (l') d'r Latzgressa.
enfoncer.- idrucka, indrucke; inaziaga.
enfoncer.- (s') isanka, sisch versenke, ischtosa, isumpfa.
enfouir.- vergràwa, verdalwa, verdalwe, idalwa, verscharra.
enfourcher.- uffschtiga, sech rittlengs sätza.
enfourner.- ischiawa, inschiesse, ischiassa, inaschüfla.
enfreindre.- verlätza, verschtosa, (s'Gsätz).
enfuir.- (s') flechta, fleschte.
enfumé.- igraijecht, ingreischt,ignawelt.
engager.- (s') sech verpflechta, sisch verpflischte, si Wort gah, sech ichtäcka.
engager.- ischtälla, verdinge.
engageant.- verfiarerisch.
engeance.- d' Sippschàft, d' Brüat, d'Brüet, s'Gsendel.
engelure.- (l') s' Wentergfrescht, d'Wenterbille.
engendrer.- en gàng sätza, zöiga.
engin.- (l') s'Grat.
englober.- ischliassa, inschleese, ibegriffa.
engloutir.- àwawurksa, verschwanda, versanka.
engluer.- glawrig màcha, ilihma, inlihme.
engoncé.- igepfrangt, inpfrängt.
engorgement.- (l') d'Verschtupfung, d' Schtàuijung.
engouement.- (l') d' Begaischterung, begeischterung.
engouffrer.- (s') sech inapfranga.
engourdi.- gschtiff, gfühlloos.
engrais.- (l') d'r Kunschtmescht.
engraisser.- mäschta.
engranger.- inabrenga, ninbrenge, en s'druckana brenga, uffschtàppla.
engrenage.- (l') d'r Zàhnràdàtrib.
engrenage différentiel.- (l') s'Üssglichsgetrib.
engrosser.- hops màcha.
engueulade.- (l') d'r Àbbutzer.
enguirlander.- ziara, àbschnàuitza, absoija.
enhardir.- (s') fracher wara.
énigmatique.- rätselhàft.
enivrant.- betàiwend, verfiarerisch, verveererisch.
enivrer.- (s') sech volläuifa loh, sech betrenka.
enjambée.- (une) d'r Sàtz, d'r Gump.
enjamber.- ewerschretta.
enjeu.- (l') d' Isätzsumma, d'Insàtzsumm.
enjeu.- (faire un) uff s'Schpeel sätza.
enjoindre.- üssdrecklig befahla.
enjôler.- flotiara, floteere.
enjoliver.- gràmanzla.
enjoliveur.- d' Ràdkàppa, d'Ràdkàpp.
enjoué.- haiter, heiter, luschtig, luschtisch.
enlacer.- umàrma, umschlenga.
enlaidir.- verschanda, wiascht brenga.
enlevé.- licht, lischt, làwandig, làwendisch.
enlèvement.- (l') d'äntfiahrung, d'entfeerung, d'àbholung.
enlève-toi.- gàng awag, geh wäg.
enlever.- awag namma, wäg nä, àbziaga.
enliser.- (s') versenka, schtacka bliwa.
enluminure.- (l') d'Büachmolaräi, d'Böschmolarei.
enneigé.- igschnäit, ingschneit, züagschnäit.
ennemi.- (l') d'r Fend, de find.
énnième fois.- (la) s' x'ta mol.
ennoblir.- veràdla, vereedla.
ennui.- (l') d' Làngwihla, d'r Ärger, d'Unànamlikaita.
énoncé.- (l') d' Àngàwa, s' Wortlüt.
énorme.- marchtig, mäschtisch, gwàltig, gwàltisch.
énormément.- machtig fill.
énormité.- (l') d'r Totàla-n-unnsenn, zum d'Hoor üssrissa.
plus.- (en) henzüa, henzö, d'rzüa.
enquérir.- (s') sech ärkundiga, sisch erkundige.
enquêter.- untersüacha, untersösche, üssforscha, umafroga.
enquiquiner.- màcha d'schwetza.
enracinement.- verwurzlung, inwurzelung.
enragé.- ràsig, tollwiatig, hirnwüetisch.
enrayage.- (l') d' Hämmung, d' Blokiarung, d' Ischpaichung.
enraiement.- (l') d'Idämmung.
enrégimenter.- igleedra, ingleedere, zwàngsiziaga.
enregistrer.- itràga, intrawe, uffnamma, büacha, regischtriara.
enregistrer un colis.- a packla uffgah, e Päckel uffgänn.
enrhumé.- (être) verkälta seh, d'r Schnüppa hà
enrichir.- (s') sech verichera; sisch verrischere.
enrober.- ewerziaga, ewerzeje .
enrobé.- güat gepolschtert.
enrôlement.- (l') d'Muschtrung, s'Izijung, d'Inzejung.
enroué.- haisrig, heisrisch.
enrouler.- (s') sech zammarolla.
enrubanner.- ibandla, met Bandala verziara.
ensabler.- isànda, insànde, versànda.
ensacher.- en packla màcha, ipakla.
ensanglanté.- voll blüat, blüatig.
enseignant.- (l') d'r Lehrer, d'r Lehrmaischter.
enseigne.- (l') s'Làdascheld.
enseigne de vaisseau.- (l') d'r Scheffowerlöitnànt.
enseignement.- (l') d'r Unterrecht, d'r Unterrescht, d'Lehr.
enseignement de second degré.- (l') d'Mettelschüal, d'Mittelschöl.
ensemble.- (être) binànder seh, zamma seh.
ensemble.- (l') s' Gànza, d' Gsàmthait, d'Gesàmtheit, d' Zammaschtällung, s' Klaid.
ensemblier.- (l') d'r Üsschtàtter, d'r Enna-n-Àrschitäkt.
ensemencer.- àsaija, isaija.
enserrer.- ipfranga, inpfrange, ianga.
ensevelir.- igràwa, vergràwa, vergràwe.
ensoleillé.- sunnig.
ensoleillement.- (l') d' Sunnabeschtràlung.
ensommeillé.- schlafrig, verschlofa.
ensorcelant.- bezàuiwernd.
ensuite.- hop witterscht, un nochhar.
entablement.- (l') s' Gsems, s'Gsims, s'Gebalk.
entacher.- verflacka.
entaille.- (l') d'r Ischnett, d' Schnettwunda, d'r Kärb.
entailler._ ischnida, inschnide, ihàuija.
entame.- (l') d'r Àschnett, d'r Ànschnitt.
entamer.- àschnida, ànschnide, àbracha, àfànga.
entarter.- met Schlàgrühmwaija verschmattra.
entartrage.- (l') d' Kàlchschtaiàbsàtz.
entartré.- verkàlcht.
entasser.- uffhiffla, bige, uffschtàpla, uffschechta, àsàmmla.
entendement.- (l') d'r Verschtànd, d'Vernunft, s'Begreffsvermega, d'Fàssungskràft.
entendre.- heera, horische.
entendre.- (s') üsskumma.
entendre raison.- vernumft àhnamma.
entendu.- àbgmàcht.
entente.- (l') s'Iverschtandnis, s'Inverschtandniss, d' Entrassagmainschàft, s' Àbkumma.
entériner.- bschtadiga, belliga, bellische.
entérite.- (l') d'Denndàrmäntzendung.
enterrement.- (l') s' Begrabnis, d' Beardigung, , d'Licht, d'Lischt.
entêtant.- (un parfum) a fàssender Duft.
en-tête.- (l') d'r Briafkopf, de Breefkopf.
entêté.- aigasennig, nüppisch, schtättkäkpfig, deckkäpfig.
enthousiasme.- (l') d'Begaischterung, d'Begeischterung.
entiché.- vernàrrt, bsassa.
entier.- gànz, vollschtandig.
entièrement.- gànz un gàr.
entité.- (l') d'Wasahait, d'Kärwerschàft.
entoilage.- (l') d' Ilàga, en Lihna benda.
entomologie.- (l') d'Ensäktalehr.
entomophage.- (l') d'r Ensäktafrasser.
entonner.- àbfella, àschtemma, ànschtimme.
entonnoir.- (l') d'r Trachter, de Träschter.
entorse.- (l') d' Verschtüchung, grummdratta.
entortiller.- (se laisser) sech loh iweckla, sisch lohn inweckle, sech loh ewerreeda.
entourage.- (l') d'Umkrais, de Umkreis, d' Umwalt.
entourer.- umkraisa, ifàssa.
entourer de soins.- verbibabla.
entourloupette.- (l') d'r Schtraich, de Schtreisch, d'r fühla Wetz, d'r Tricks.
entournure.- (l') d'r Umfàng.
entre.- d'rzwescha, dezwische, gegasittig, gejesittisch.
entracte.- (l') d'r Zwescha-n-àkt, d' Pàuisa.
entraide.- (l') d' Gegasittiga Helf, s'Bischteh, s'Binschtehn, d'Metthelf.
entrailles.- (les) d' Igwäida, d'Ingweide, d'Gedarm.
entrain.- (l') d'r Schwung, s' Tämpramänt, d' Begaischterung.
entraînement.- (l') d'r Àtrib, de Àntrib, d'r Träneng, d'Iawung.
entraîner.- mettschläppa, träniara, träneere.
entrapercevoir.- flechtig sah, fleschtisch sähn.
entrave.- (l') d'r Fässel, s'Henderniss, d'Hämmung.
entre.- zwescha, zwische.
entre autres. unterànderem.
entrebaîller.- àhlahna, licht äffna.
entre deux chaises.- zwescha zwai Schtial, zwische zwei Schteel.
entrechat.- (l') d'r Kritzschprung.
entrechoquer.- ànanànder schtosa, geganànder schlàga.
entrecôte.- (l') s' Reppaschteck.
entrecouper.- unterbracha.
entrecroiser.- flachta, kritza.
entrecroisé.- kritwis un ewerzwark.
entre-déchirer.- (s') sech gegasittig vernechta, sich gejasittisch vernichte.
entre-deux.- (l') s'Mettelschteck.
entrée.- (l') d'r Igàng, de Ingàng, d'r Züatrett, d'r Àfàng.
entrée arrière.- (l') d'r Henterigàng.
entrée de devant.- (l') d'r Värderigàng.
entrées financières.- (les) s'Ikummes, s'inkomme.
entrefaites.- (sur ces) enzwechawihl, unterdässa
entrefilet.- (l') s'Täxtàzaiga.
entre-jambes.- (l') s'Zweschabai, s'Zwischebei.
entrelacer.- verflachta, wenda, waawa, waave.
entremets.- (les) d' Siaslikaita, d'Sieslischkeit.
entremetteuse.- (l') D' Verkupplera.
entremise.- (l') d'Vermettlung, d'Vermittlung.
entremise.- (par l') met d'r Helf vu.
entrepont.- (l') d'r Zweschadäck.
entreposer.- ischtälla, unterschtälla, làgra.
entrepôt.- (l') s' Làger, s'Làjer.
entreprenant.- unternammungsluschtig, grifferisch, drufgangerisch.
entrepreneur.- (l') d'r Boiunternammer.
entreprise.- (l') s' Unternamma, d'r Betrib, s' Gschaft.
entrer.- inageh, inakumma.
entrer en scène.- ufftratta, ufftrate.
entresol.- (l') d'r Zweschaschtock.
entre temps.- en d'r zweschazitt, zwischedure.
entretenir.- unterhàlta, ärhàlta.
entretien d'embauche.- (l') s'Ischtällungsgschprach.
entretuer.- (s') sech gegasittig umbrenga.
entrevoir.- kurtz sah.
entrevue.- (l') d' Untereedung.
entrez!.- nur ina, heri.
entrouvrir.- a wenig äffna, lischt äffne.
entuber.- verschwendla, versäckla.
énumération.- (l') d' Uffzehlung.
énurésie.- (l') s'Bättbrunza.
envahir.- ewerfàlla, bsätza.
envahissant.- ewerhàndnammend, uffdrenglig.
envahisseur.- (l') d'r Idrengleng, d'r Àgriffer.
envasement.- (l') d' Verschlàmmung.
enveloppe.- (l') d' Àwlop, d'r Umschlàg, de Umschlàj, d' Helscha.
enveloppé.- scheen rund.
envelopper.- iwekla, inbende.
envenimé.- (le propos) d'beswelliga Reedensààrt.
envenimer.- vergefta, verschlemmra, besàrtig wara.
envergure.- (l') d' Flegelschpànna, d'Schpànnwitta.
envergure.- (avoir de) Formàt hà.
envers.- (l') d' Rucksitta, d'Rucksitt, d'Untersitta, gega.
envers.- (être à) z'Kopfschteh.
enveuvé.- verwettwet, verwittwet.
enviable.- benidenswart.
envie.- (l') d'Luscht, d'Nid.
envie d'entreprendre.- (l') d'Unternammungsluscht.
envie d'uriner.- müasa brunza, druck uff d'r Laitung hà (avoir de la pression sur la conduite).
envier.- benida, benide, messgenschtiga.
envieux.- messvergenschtig, nidisch.
environ.- ungfar, ungefär, äbba.
environnement.- (l') d' Umgawung, d'Umgebung.
envisager.- en betràcht ziaga, in betràcht zeije.
envoi.- (l') d'Sandung, d'Leferung, d'Lefferung.
envol.- (l') d'r Àbflug, s'Uffliaga, s'Uffleije, s'Furtfliaga.
envoûtement.- (l') d' Verzàuiwerung, de Zoiber, d' Verhaxung.
envoyé.- (ça c'est) dàss esch güat gsait, so esch's güat.
envoyé special.- (l') d'r Bsunderboota.
envoyer.- àbsanda, züaschecka.
envoyer promener.- geh schissa schecka.
envoyez la monnaie.- har mett'm Pulver.
éolienne.- (l') d'Wendkràftànlàga.
épagneul.- (d'r d'r Schpàniäl, d'r Wàchtelhund.
épais.- deck, dick, deckflessig, decht.
épanchement.- (l') d'r Ärguss, S'Hartz üsschetta
épanchement de sang.- Blüatverguss, de Blöerguss.
épanchement de synovie.- Synoviaüssguss, d'r Glankeelüssguss.
épandage.- (l') d' Gella verschtraija.
épanoui.- uffgabliaiht, vergniagt, vergneit.
épargner.- schpàra, schpàre, zammaràckra, schohna.
éparpiller.- verzättla, verschtraija, verwaija.
épars.- verainzelt, vereinzelt, verschtrait.
épatant.- prima, grosàrtig, grosàrtisch.
épater.- idruck schenda, indruck màche; baff màcha.
épaule.- (l') d' Àcksla, d'Àcksel.
épaulement.- (l') d' Schtetzmüra.
épauler.- àleega, ànleje, unterschtetza, halfa.
épaulette.- (l') d'r Àckselpolschter.
épeautre.- d'r Schpelz, de Dinkel.
épave.- (l') d' Meeresàbgiater, s'Schtràndgüat.
épée.- (l') d'r Sàwel, de Daje, s'Schwàrt.
épeire diadème.- (l') d' Kritzschpenna, d'Kritzschpinn.
épeler.- büachschtàwiara.
épepiner.- äntkarna.
éperdu.- sahnlig, sahnlisch, bschterzt.
éperdument.- fällig, wia üss'm Hisla, wia verrukt.
éperlan.- (l') d'r Schtent, de Schtint.
éperons.- (les) d' Schpohra, d'Schpore.
éperonner.- àschtàchla, met da schpora gah, s'Scheff uffschpiasa.
épervier.- (l') d'r Schparwer, de Schperwer, s'Wurfnätz.
éphémère.- verganglig, verganglisch, flechtig, fleschtisch,kurtzlawig.
éphémère.- (l') d'Tàgesmucka, d'Tàjesmuck.
éphéméride.- (l') d'r Schtarnaschtàndskàlander.
épi.- (l') d'Àhra, d'Àhr, d'r Kolwa, d'r Hohrwerwel.
épi de maïs.- (l') d'r Maiskolwa, de Walschkornzapfe, d'r Walschkornkolwa.
épice.- (l') s' Gwerz, s'Gewürz.
épicéa.- (l') d'Fichta, d'Fischtetànne.
épicerie.- (l') s'Lawesmettelgschaft, de Kramlàde.
épicier.- (l')d'r Kàuifmànn.
épicurien.- (l') d'r Jenzer, d'r Jatter, de Apikores.
épidémie.- (l') d'Sucht, d'Schtarwet.
épiderme.- (l') d' Ewerhüt.
épier.- uffpàssa, glüra, lüschtra, luschtre, nohschpioniara.
épieu.- (l') d'r Schpias, de Schpees.
épiglotte.- D'r Kehldäckel.
épigraphe.- (l') d' Ischreft, d'Inschreft.
épiler.- d'Hoor üsszupfa.
épileptique.- (l') d'r Käisechtig, de Fàllsischtisch.
épilogue.- (l') s'Andschpeel, s'Nohwort.
épiloguer.- brait leega, breit leege, üss'ra Müs a-n-Elefànt màcha.
épinard.- (l') d'r Schpenàt, de Binatsch.
épine.- (l') d'r Dorn, d'Schtàchla.
épine du cubitus.- (l') s' Nàrrabainla, s'Nàrrebeinel, s'Müsikàntaknächla.
épine-vinette.- (l') s' Ässigbeerla, s'Essischbeerel.
épinette.- (l) s'Schpenättla, d'Schpintel.
épineux- schtàchlig, schtàchlisch, ketzlig, kitzlisch.
épingle.- (l') d' Gufa, d'Guff.
épingle à cheveux.- (l') d'Hoornodla, d'Hoorguff.
épingle à cravate.- (l') d'Kràwàttagufa, d'Kràwàttguff.
épingle à nourrice.- (l') d' Secherhaitsgufa, d'Sischerheitsguff.
épingle à linge.- (l') s'Wäschklammerla.
épingler.- schnàppa, verwetscha.
épinoche.- (l') d'r Schtechleng, s'Schtäschele.
Épiphanie.- (l') d' Dräi Keniga, de Dreikenistaa.
épique.- ritterlig, ritterlisch, häldamasig.
épiscopal.- bischäflig, bischhäflisch.
épiscopat.- (l') d' Bischofswerda.
épisode.- (l') s' Tail, d'Folga.
épisodique.- glagentlig, dànn un d'wànn.
épisser.- zamma flachta, schplissa.
épistolaire.- (le roman) d'r Briafüsstüschsromàn.
épitaphe.- (l') d' Gràbschreft.
épithète.- (l') s' Biwort.
épître.- (l') d'r Àposchtelbriaf, d'r Apischtel.
éploré.- verhilt, verhillt, troschtloos.
épluche-légumes.- (l') d'r Gmiasscheeler.
éplucher.- scheela, raina, reine, zupfa, unter d'Luppa namma.
épluchures.- (les) d'Scheeleta, d'Schälete.
épointer.- àbschtumpfa, d'r Schpetz namma.
éponge.- (l') d'r Schwumm, de Schwamm, s'Schwemmla.
éponger.- uffduncka, wische.
éponger une dette.- a Schuld telka, d'Schuld tilke.
épopée.- (l') s'Häldagedecht.
époque.- (l') d'r Zittàbschnett, d'Zitt, s'Zittàlter.
époque de gloire.- (l') d'Glànzzitt.
épouiller.- lüsa, üsslüsa, äntlüsa.
époumoner.- (s') sech doddlig schräija, sech s'Mühl en fozzla reeda.
épousseter.- àbschtaiwa.
époustouflé.- (être) Mühl un Nàsa uffschpärra.
épouvantable.- gràuiahàft, fuchtbàr, schräcklig.
épouvantail.- (l') s' Vogelgschihr, s'Vojelscheich.
épouventail à moineaux.- (l') s'Schpàtzagschihr, s'Schpàtzescheich.
époux.- (l') d'r Ehamànn.
épouse.- (l') d' Ehafràui, d'Ehefroi.
éprendre.- (s') sech verliawa, sisch verleewe.
épreuve.- (l') d' Haimsüachung, d' Prüfung, d'r Àbzug.
éprouvé.- ämpfunda, metgnumma.
éprouvette.- (l') s'Versüachsglàs, s'Versörsglàs, s'Reagiarsglàs.
épuisant.- ewermiadent, iwermeedent.
épuisement.- (l') d'Ärschäpfung, d'Üssmerigelung.
épuiser.- üsspumpa, hehschenda, loh üssgeh, loh zu nitt geh.
épuisette.- (l') s'Épwisättla, s'Filosch, s'Filoschel.
épure.- (l') d'r Uffress, de Uffriss, d'Skizza, d'r Vorplàn.
épurer.- rainiga, versifra, klära, üsputza.
équarrir.- viarkàntig hàuija, schenda.
équateur.- (l') d'r Equator.
équation.- (l') d'Glichung, d'Glischung.
équerre.- (l') d'r Wenkel, de Winkel, s' Wenkelisa, d'r Schiafwenkel de Scheefwinkel, d'r Fàlschwenkel.
équestre.- ritterig, ritterisch.
équeter.- àbschteela.
équiangle.- (l') d'r Glichwenkel, de Glischwinkel.
équilatéral.- glichsittig, glischsittisch.
équilibrage.- (l') d' Üssglichung.
équilibre.- (l') s' Glichgwecht,s'Glischgewischt.
équilibriste.- (l') d'r Sailtanzerde Seiltanzer.
équinoxe.- (l') d' Tàgunnàchtglicha.
équipage.- (l') d' Scheffsmànnschàft, d'Bsätzung.
équipe.- (l') d' Mànnschàft, d" Sippschàft, d'Schecht.
équipe du soir.- (l') d'Nàchtschecht, d'Nàchtschischt.
équipe gouvernementale.- (l') d'Regiarungsmànnschàft.
équipe nationale.- (l') d'Nàzionàlmànnschàft.
équipement.- (l') d' Üssreschtung, d' Irechtung, d'Inreschtung.
équipement d'extraction.- (l') d'Färderànlàga.
équitable.- gracht, geräscht, unpàrtäijisch.
équitation.- (l') d' Rittkunscht.
équité.- (l') d' Nàtirliga Grachtikait.
équivalent.- glichwartig, glischwärtisch, glichbeditent, äntschprachend.
équivoque.- zwaiditig, zweidittisch, verdachtig.
érable.- (l') d'r Àhorn.
éradiquer.- üssrotta.
érafler.- uffscherpfa,uffschirpfe.
éraillé.- haisrig, heisrisch.
ère.- (l') d'r Zittàbschnett.
érection.- (l') d'r Uffboi, d' Ärrechtung d' Beschtiffung.
éreintant.- uffriwend.
éreinté.- hundsmiad, erschlage, ewermiada.
érémitique.- aisidlerig, eisidlerisch.
érémiste.- (l') d'r Menschtenszàltagler.
ergot.- (l') d'r Schporn.
ergoter.- närgla, närgle, mäckra, wälla rachthàh.
ériger.- uffrechta, uffrischte.
ermitage.- (l') d' Ainsidlerunterkunft, d'Einsidlerunterkunft.
ermite.- (l') d'r Ainsidler, de Einsidler.
éroder.- àbschàffa, üsschàffe, usswascha, äntwarta.
érosion.- (l') verwetterung, d'àbnutzung.
érotique.- erotisch.
errer.- uma-n-erra, wàndra.
erreur.- (l') s' Errtum, d'r Fahler.
erreur judiciaire.- (l') s'Fahlurtail.
erroné.- fahlerhàft, fàlsch.
érudit.- (l') d'r Gleehrt, galehrt.
éructer.- raipsa, reipse.
éruption.- (l') d'r Üssbruch, d'r Üsschlàg, de Üsschlaa.
éruption volcaniqie.- (l') d'r Vulkànüssbruch.
éruption de colère.- (l') d'r Wüatàfàll, de Wötànfàll.
érysipèle.- d' Bàchschtaibloodra.
érythème.- (l') d'Hüttraizung.
esbrouffe.- (l') d' Idruckschendaräi, d' Wechtig màcharäi.
escabeau.- (l') d'r Schamel, de Schammel, d'r Hocker, s' Bocklaiterla, s'Trettlaiterla.
escadre.- (l') s' Gschwàder.
escadrille.- (l') d'r Schtàffel.
escadron.- (l') d'r Schwàdron.
escalader.- uffaschtiga, uffaglaadra, gleddre.
escalator.- (l') d' Rollschtaaga.
escale.- (l') d'Zweschalàndung, d'r Zwescha-n-uffenthàlt.
escalier.- (l') d' Schtaaga, d'Schtaj, d'Trepp.
escalier de cave.- (l') d'Kallerschtaaga, d'Kellerschtaj.
escalier d'entrée.- (l') d'Igàngsschtaaga, d'Ingàngsschaj.
escalier de grenier.- (l') d'Behnaschtaaga.
escalier de service.- (l') d'Henterschtaaga, d'Dianschtschtaaga, d'Denschtschtaj.
escalier du ciel.- (l') d'Hemmelslaitra, d'Himmelsleiter.
escalier en colimaçon.- (l') d'Wandelschtaaga, d'Wandelschtaj.
éscalier mécanique.- (l') d'Rollschtaaga, d'Rollschtaj.
escalope.- (l') s'Schnetzel, s'Schnitzel.
escamotable.- iziagbàr, inzeibàr.
escapade.- (l') s'Üssrissa, sÜssrisse.
escarbille.- (l') d' Flugglüat, d'Flugglöt.
escarboucle.- (l') d'r Kàrfunkel.
escargot.- (l') d'Schnack, d'Schneck.
escargot de bourgogne.- (l') d'Raabschnacka, d'Rebschneck.
escargot de viande.- (d') d'Flaischschnacka.
escarmouche.- (l') s'Geplanckel, d'r kurza Kàmpf.
escarpé.- schtail.
escarpolette.- (l') s'Rittsassala.
escarre.- (l') s' Blatz, d'r Blätz, d' Kruschta.
escient.- (à bon) met unterschaidung, mit unterscheidung.
esclaffer.- (s') üssa plàtza, lütt làcha.
esclandre.- (l') d'r Dischpüss s' Lütta hargeh.
esclavage;.- (l') d' Sklàvaräi, d'Sklàverei.
esclave.- (l') d'r Sklàv.
esclave de ses habitudes.- (l') s'Gwohnetstiar, s'Gwohnetsteer.
escogriffe.- (l') S' lànga Gschtällàsch, d'r Lànghààger.
escompte.- (l') d'r Àbzug, d'r Ràbàtt.
escompter.- druff zehla, ärwàrta.
escorte.- (l') d'Beklaidung, d'Bekleidung.
escouade.- (l') d'r Schàr, s'Treppala.
escrime.- (l') d' Fachtkunscht, d'Fäschtkunscht.
escroc.- (l') d'r Hochschtàppler, d'r Schwendler, d'r Gàuiner.
escroc consommé.- (l') d'r Arzgàuiner.
escroquerie.- (l') d'r Betrug, d'Schwendlaräi.
escroquerie à l'assurance.- (l') d'r Versecherungsbetrug, de Versischerungsbetrug.
espace.- (l') d'r Plàtz, d'r Àbschtànd, d'r Zwescharàuim.
espace aérien.- (l') d'r Luftràuim.
espace clos.- (l') d'r Züaniga Ràuim.
espace cosmique.- (l') d'r Waltràuim, de Wältroim.
espace temps.- (l') d'r Zittràuim, de Zittroim.
espace vert.- (l') d'Grianflächa, d'Grianànlààga.
espace vide.- (l') d'r Lahrràuim, d'Lehrroim, d'r Hohlràuim.
espace vital.- (l') d'r Lawesràuim, de Läwesroim.
espacement.- (l') d'r Àbschtànd, d'r Zwescharàuim.
espacer.- üssanànderrucka.
espadon.- (l') d'r Sàwelfesch.
espadrille.- (l') d' Schnüarschüah, de Schnörschöh.
espagnolette.- (l') d'r Fanschterregel, d'Bàngenetschtàng.
espalier.- (d'r) d'r Schpàliar, de Schpàleer.
espèce.- (l') d' Àrt, d' Sorta, d' Ràssa, d'r Schlààg.
espérance.- (l') d' Hoffnung.
espérant.- (en) hoffentlig, hoffentlisch.
esperluette.- (l') s'Ätzaicha.
espiègle.- (l') d'r Wetzknüppa.
espionner.- (l') schpioniara, schpionere, üsschnuffla, üsschpetzla.
esplanade.- (l') d'r Vorplàtz.
esprit.- (l') d'r Gaischt, de Geischt, d'r Verschtànd, .
esprit de clocher.- (l') d'Klaischtätdlaräi.
esprit d'entreprise.- (l') d'r Unternammungsgaischt, d'Unternammungsgeischt.
esprit d'équipe.- (l') d' Mànnschàftssenn.
esprit de vengeance.- (l') d'Ràchsucht.
esprit de vin.- (l') d'r Wigaischt, de Wingeischt.
esprit de la montagne.- (l') d'r Barggaischt, de Barigeischt.
esprit des eaux.- (l') d'r Wàssergaischt.
esprit frappeur.- (l') d'r Poltergaischt.
esprit loft.- (l') d'r Loftgaischt.
esprit moutonnier.- (l') d'r Hardatrib.
esprit mercantile.- (l') d'Kramerseelikait, d'Kramerseelischkeit.
Esprit Saint.- (l') d'r Hailiggaischt, de Heiligeischt.
esquinté.- kàpütt, verräckt, àbgschunda.
esquisse.- (l') d'r Äntwurf, d' Skizza.
esquiver.- üsswicha, vermaida, umgeh.
essai.- (l') d'r versüach, de Versüsch, d'Prowa, d'Bemiaijung, d'Bemeijung.
essaim.- (l') d'r Schwàrm, d'r Rudel.
essaimer.- üsschwärma, üsschwärme.
essayer.- versüacha, versüsche, àprowiara, üssprowiara.
essence.- (l') d' Sübschtànz, s' Bänzin.
essentiel.- (l') d'Hàuiptsàch, s'Notwandigschta.
essentiellement.- wasentlig, wesentlisch.
essieu.- (l') d' Àcksa, d'Àcks.
essor.- (l') d'r Uffschwung, s'Uffbliaija.
essorer.- üssrenga, üssringe, schlüdra.
essoreuse.- (l') d'Wäschschlüder, d'Rengmàschena.
essoufflé.- otemlos, üssgapumt.
essuie-glace.- (l') d'r Schiwawescher, deSchiwewischer.
essuie-main.- (l') s' Hàndtiachla, s'Hàndteschel.
essuie-meuble. (l') s'Schtàuibdiachla, s'Schtàubdeschel, d'r Schtàuiblumpa.
essuie-tout.- (l') s'Kuchadiachla, s'Keschedeschel.
essuyer.- àbträckna, àbdeckle, àbputza, ärlida.
essuyer un orage.- a Gwetter ewer si loh geh.
essuyer les pertes. d'r Verluscht ärlida.
essuyer les plâtres.- s'Prowiarskengala schpeela.
essuyer un refus.- a Àbschlàg kàssiara.
essuyer des reproches.- vorwerf ischtäcka.
essuyer les pieds.- d'Fiass àbträckna, d'Fees àbtrockne, àbputza.
est.- esch, isch.
est.- (l') d'r Oschta.
estafette.- (l') d'r Poschtboda, d'r Maldganger.
estafilade.- (l') d'Schnettwunda, d'Schnittwunde, d'Schràmma, d'Schmàrra.
estaminet.- (l') d' Knaipa, d'Kneip, d'Baiza, d'Beiz, d'Schanka.
estamper.- schtànza, schtànzepräga, prassa.
estampiller.- àbschtampfla.
esthétique.- (l') d'Scheenhaitsaigaschàfta.
estimable.- nowel, äschtamiarlig, àchtbàr.
estimation.- (l') d'Àbschätzung.
estime.- (l') d'Hochàchtung.
estime de soi.- (l') d'Aigawerdigung.
estimer.- àbschätza, eschtimeere.
estival.- summerlig, summerisch.
estivant.- (l') d'r Summerferiagàscht.
estocade.- (l') d'r Gnàdaschtos.
estomac.- (l') d'r Mààga, de Maawe.
estomper.- verwescha, verwische, meldra, verdampfa, verklenga.
estourbir.- verschtacha.
estrade.- (l') s' Podium, d'r Bock, s' Podäschtla, d'r Kàtheder.
estragon.- (l') d'Dràchawurzla, d'Dràchewurz.
estropié.- verkreppelt, verzwurscht, verhendert.
estuaire.- (l') d' Flussmendung.
esturgeon.- (l') d'r Schtör.
et.- un.
étable.- (l') d'r Vehschtàll.
établi.- (l') d'r Warkbànk, de Warikbànk, d'r Howelbànk.
établir.- grenda, ärrechta, ärmettla.
établir.- (s') sech salbschtandig màcha, sisch sallbschtendisch màche, sech neederlo.
établissement.- (l') s' Unternamma.
étage.- (l') d'r Schtock.
étage supérieur.- (l') s'Owergschoss, d'r Ewerschtock.
étagère.- (l') s' Schafftla, s'Schäftel.
étagère de cuisine.- (l') d'r Kuchaschàft, de Kischeschàft.
étai.- (l') d'r Schtetzbàlka, d' Schtetza.
étain.- (l') s'Zenn, s'Zinn, d'r Schtànniol.
étal.- (l') d'r Flaischbànk, de Fleischbànk, s'Marktschtandla.
étaler.- üssnàndermàcha, uffschtricha, verschmeera, brait leega.
étaler.- (s') uff d'Nàsa fliaga.
étalon.- (l') d'r Hangscht, d'Währung, s'Normàlmaas, s'Aichmaas.
étalon or.- (l') d'Guldwärung.
étalonner.- aicha, eische.
étamer.- verzenna, verzinne.
étamine.- (l') s' Schtàuibsäckla, s'Schtoibsäckel.
étanche.- baab, decht, härmetisch.
étanche.- (non verlacht, verlackt.
étançon.- (l') d'r Schtetzblock.
étançonner.- schtippra, schtibbere.
étang.- (l') d'r Wäijer.
étape.- (l') d' Etàppa, d'r Àbschnett, d'r Ufenthàlt.
état.- (l') d'r Züaschtànd, de Schtànd, d' Verhältnissa,
État.- (l') d'r Schtààt.
état atmosphérique.- (l') d'Watterlààg, d'Wätterlàj.
état de mariage.- (l') d'r Ehaschtànd, de Ehschtànd.
état civil.- (l') d'r Pärsonaschtànd, s'Schtàndesàmt.
état d'âme.- (l') d'Gmiatsverfàssung, d'Gemetsverfàssung, d'r Seelischa Züaschtànd.
état de délabrement.- (l') d'r Vernochlasikaitszüaschtànd, de Vernochlasischkeitszöschtànd.
état de service.- (l') d'r Dianschtzüaschtànd, de Denschtzöschtànd.
état de siège.- (l') d'r Belàgerungszüaschtànd.
état des comptes.- (l') d'Rachnungsewersecht, d'Räschnungsewersischt.
état d'esprit.- (l') d'Gaischtesverfàssung, d'Geischtesverfàssung.
état des finances.- (l') d'Galdlààg.
état d'origine.- (l') d'r Haimetsschtààt, de Heimetsschtàt.
état d'urgence.- (l') d'r Notschtànd, d'r Üssnàhmszüaschtànd.
État fédéral.- (l') d'r Bundesschtààt.
état-major.- (l') d'r Generàlschtààb.
État membre.- (l') d'r Metgleedsschtààt, de Mitgliesschtààt.
état mental.- (l') d'Seelischaverfàssung.
état normal.- (l') d'r Normàlazüaschtànd.
état pluriéhtnique.- (l') d'r Villvälkerschtààt.
état policier.- (l') d'r Polizäischtààt.
état sanitaire.- (l') d'r Gsundhaitszüaschtànd, de Gsundheitszöschtànd.
États-Ünis.- (les) d'Verainigtaschtààta.
étatiser.- verschtààtliga, verschtààtlische.
étau.- (l') d'r Schrübschtock.
étayer.- àbschtetza, schpriassa, untermüra.
été.- (l') d'r Summer.
été de la Saint-Martin.- (l') d'r Àltawiwersummer, d'r Schpohtsummer.
éteignoir.- (l') s' Läschhärnla, s'Leschhernel.
éteindre.- üssmàcha, üsslesche, àbläscha, züadraija.
étendage.- (l') d' Gella schtraija.
étendard.- (l') d'r Ritterfàhna.
étendoir.- (l') d'r Träckenschnüar, s' Träkengschtäll.
étendre.- üsschträcka, üssbraita, üsschpànna.
étendre le linge.- d'Wäsch uffhanka, d'Wäsch uffhanke.
éternité.- (l') d' Ewigkait, d'Ewischkeit, s' Unandliga.
éternuer.- niasa, niesse.
étêter.- käpfa, käpfe.
éther.- (l') d'r Äther.
éthique.- d'Sittalehr, Moràlbegriffend.
éthnie.- (l') d'r Volksschtàmm.
ethnologue.- (l') d'r Välkerkundler.
éthylisme.- (l') d'r Àlkolismus, d'r Gschtiffsüfferäi.
étiage.- (l') d'r Wàssertiafschtànd, de Wàsserteefschtànd.
étincelant.- funkelnd, schtràhlend, gletzernd, glitzernd.
étincelle.- (l') d'r Funka, de Funke.
étioler.- verkühma, verkumma, àbsiacha.
étiqueter.- etiktiara, etikättla bappa.
étirer.- üsschtäcka, verziaga, verzeje, üssnander rissa.
étirement.- (l') d'Verschträckung.
étoffe.- (l') d'r Schtoff, s'Zig, s'Zej, d' Fähikait.
étoffe de costume.- (l') d'r Klaiderschtoff, de Kleiderschtoff.
étoffe de coton.- (l') d'r Bàuijalaschtoff.
étoffe de laine.- (l) d'r Wullaschtoff, de Wullschtoff.
étoffe de soie.- (l') d'r Sidaschtoff, d'Sid.
étoffé.- üssgschtàffiart, üssgschtàtta.
étoffer.- üsschtàffiara.
étoile.- (l') d'r Schtarn.
étoile filante.- (l') d'r Schtarnschuppa, de Schternebutze.
étoile du berger.- (l') d'r Hertaschtarn, d'r Owaschtarn.
étoile de Noël.- (l') d'r Wianachtsschtarn.
étoilé.- schtarnahaiter, schtärnklàr.
étole.- (l') d'Stola.
étole de fourrure.- s'Pälzkràvattla, s'Pelzkràwattl.
étonnant.- ärschtünlig, bewundrend, wunderlig, wunderlisch.
étonné.- schpràchlos, schtutzig.
étonnement.- (l') s'Schtüna, s'Schtüme.
étouffant.- schwühl, ärschteckend.
étouffée.- (à l') verdammpft, gschmort.
étouffer de rire.- verschtecka vum Làcha.
étouffer de rage.- plàtza vor Wüat.
étouffoir.- (l') s'Läschhärnla, s'Leschhernel.
étoupe.- (l') d' Putzwulla, d'r growa Hànf.
étourdi.- kopfloos, unbsunna, vergasslig.
étourderie.- d'r Lichtsenn, de Lischtsenn, d' Kopflosikait, d'Unnbsunahait.
étourdissant.- betàiwend, ärschtünlig.
étourdissement.- (l') d'r Schwendelàfàll.
étourneau.- (l') d'r Schtàr, d'r Schpree, d'r Schprengensfald.
étrange.- främdàrtig, saltsàhm, sunderbàhr, bossig, komisch.
étranger.- (d'r) d'r Främd, d'r Üsslander.
étranger à la commune.- (l') d'r Hargloffana, de Hergloffene, d'r Näijàkummleng.
étranglé.- verwergt, verwurigt.
étrangler.- verwerga, d'r Hàls umdraija.
étranglement.- (l') d' Verangerung, d' Ärschteckung.
étrave.- (l') s' Värdertail.
être.- (l') s'Dohseh.
être humain.- (l') d'r Mänsch, de Mansch.
être vivant.- (l') s'Lawawaasa.
étreindre.- umàrma, umàrme, fäschtklàmmra.
étrennes.- (les) d'Näihjohrsgschankla.
étrenner.- iwäihja.
étrier.- (l') s'Schtigisa, s'Schtijbejel.
étrille.- (l') d'r Rosschtrahl, d'r Schtreegel, de Schtrejel.
étriller.- schtreegla, schtrejle.
étriper.- äntkuttla, àbmurksa.
étriqué.- ang, eng, knàpp, àrmseelig.
étroit.- schmàhl, bschrankt.
étroitement lié.- ang verbunda.
étroitesse d'esprit. (l') d'Gaischtesanga, d'Geischtesange.
étron.- (l') d'r Blendganger, de Blindgänger.
étude.- (l') d'Pràxis.
étude comparative.- (l') d'Verglichsprüfung.
étudier.- schtudiara, schtüdiere, lehra.
étui.- (l') d'Schaida, d'Scheid.
étui à cigarettes.- (l') d'Sigarättlabecksa.
étui à lunettes. (l') d'Brellaschaida, d'Brillescheid.
étui à violon.- (l') d'r Gigakàschta, de Gejekàschte.
étuve.- (l) d'r Schwetzkàschta, d'Dorr, d'r Träckenàpparàt.
étuver.- dampfa, träckna, därra.
étymologie.- (l') d'Wortharkunftschtudia, d'Worthärkunftschtudie.
eucharistie.- (l') s' Brot un Wi Sàkramant.
euh.- soso.
eunuque.- (l') D'r kàschtriarta Mänsch.
euphémisme.- (l') d' Wortverscheenerung.
euphorbe.- (l') d'Wolfsmelch.
euphorique.- seelig, seelisch.
europe.- (l') s' Öiropà.
eustache.- (l') s'Schtällmasser, de Schnàpper.
euthanasie.- (l') d'Schtarwahelf.
eux.- se, si.
évacuer.- lahra, üssrühma, versätza, àbtrànsportiara.
évader.- (s') üssbracha, sech verziaga, sisch verzeije.
évaluable.- àbschätzbàr, ewersahbàr.
évaluation.- (l') d' Àbschätzung.
evangélique.- Evàngelisch.
évangile.- (l') s'Evàngelium.
évanouir.- (s') en Ohnmàcht käija.
évanouir dans la nature.- (s') verschwenda, verschwinde.
évanouissement.- (l') d' Ohmàcht, d' Bewustlosikait.
évaporer.- (s') verdampfa, verdunschta, verfliaga, verschwenda.
évasé.- ärwitterd, üssdenend.
évasif.- üsswichend, unbschtemmt.
évêché.- (l') s'Bischtum, d'r Bischofssetz.
éveil.- (l') s'Verwàcha, s'Uffwecke, Wàch seh.
évènement.- (l') s' Äraigniss, s'Ereigniss, s' Ärlabniss.
évent.- (l') d'r Luftkàschta.
éventail.- (l') d'r Wendfuchtel, de Fàchtel.
éventaire.- (l') d'r Schtànd.
éventé.- àbgschtànda, verduftet.
éventrer.- d'r Büch uffschlanza, uffschnide.
éventuellement.- (l') megligerwis, meilijerwis, unter umschtanda, ewäntüäll.
évertuer.- (s') sech àschtranga, gànza Kràft àwanda.
éviction.- (l') d'Üsschàltung.
évidemment.- äh ammel, salbschtverschtandlg, selbschtverschtändlisch.
évident.- s'legt klàr en d'r Hànd, uffasechtlig, offesischtlisch.
évider.- üssheela.
évier.- (l') d'r Wàsserschtai, de Schpüelschtein.
évincer.- üsschliassa, üsschleese.
évitable.- vermaidbàr.
éviter.- üsswicha, verhiata, verheete, vermaida, üss'm Waag geh.
évocateur.- wàchriafend.
évoluer.- sech beweega, vorwartskumma.
évoquer.- ärwähna.
ex.- ehmàhlig, gseh, gwan.
exaspéré.- (l') graitz bis uff's Blüat, greizt.
exact.- gnàui, genàu, penktlig.
exactement.- hoorgnàui, hoorgnoi.
exaction.- d'Üsmärklung.
exagération.- (l') d' Ewertriwung.
exaltation.- (l') d'Begaischterung, d'Begeischterung, d'Ärregung.
exalter.- verhärrliga, verherlische.
examen.- (l') d'r Exàma, d' Prüfung.
examen de maîtrise.- (d') d'Maischterpriafung, d'Meischterprüfung.
examiner.- muschtra, muschtre.
exaspérant.- narva-n-uffriwend.
exaucer.- ärfella, ärhehra.
excaver.- üsshehla, üsskallra.
excédent.- (l') d'r Ewerschuss.
excéder.- drewer geg.
excellent.- üssgazaichent, prima.
excentrique.- ewerschpànnt, üss d'r Mettla.
exception.- (l') d' Üssnàhm.
excès.- (l') s' Ewermààs, d'Ewertriwung.
excitant.- raitzend, ärregend, uffregend.
exciter.- raitza, reitze.
exclamation.- (l') s' Gschrai, s'Gschrei, d'r Üssrüaf.
exclure.- üsschliassa.
exclusif.- üsschliasig, üsschleslisch.
exclusivité.- (l') s' Allairacht.
excommunier.- üsschàlta.
excrément.- (l') d'r Kärweràbfàll.
excursion.- (l') d'r Üssflug.
excursion surprise.- (l') d'Fàhrt en's Blàuija.
excuser.- äntschuldiga.
exécrable.- abschäilig, grüsig.
exécutable.- durchfiarbàr, durischfierbàr, schpeelbàr.
exécutaire.- (l') d'r Vollschträcker.
exécuter.- üssfiahra, heerechta.
exégèse.- (l') d' Täxtärklärung.
exemple.- (l') s' Bischpeel, s'Bischpil, s'Muschter, s'Vorbeld.
exempt.- fräi vu, üssgschlossa, ügschlosse.
exercer.- pràktiziara, triwa.
exercice.- (l') d' Iawung, s' Wertschàftsjohr.
exhaler.- üsschtrehma, üsshücha.
exhausser.- verhechra, uffschtocka.
exhiber.- zaiga, schpianzla, en àlla Litt zaiga.
exhorter.- d'r züa triwa.
exhumation.- (l') d' Laicha üssgràwa.
exigeant.- àschpruchsvoll, ànschpruchsvoll.
exiger.- ärfordra.
exiger en retour.- z'ruckärfordra.
exigible.- fällig, fällisch.
exigu.- ang, wenzig, winzisch.
exil.- (l') d' Verbànnung.
existant.- verhànda, do seh.
existence.- (l') s' Lawa, s' Bschteh, s'Bschtehn.
exister.- (pouvoir) bschteh känna.
exiter.- ärreega, schàrf màcha.
exode.- (l') d' Màssa-n-üsswànderung, d' Flucht.
exonération.- (l') d' Äntlàschtung.
exorbitant.- ewermasig, ewermässisch, zu tihr.
exorciser.- üsstriwa, üsstriwe.
exotique.- främdàrtig.
expansif.- uffa, gschprachig, gschprächisch.
expansion.- (l') d' Üssdehnung, d' Üssbraitung, d' Uffahait.
expatrier.- (s') Làndwacksla.
expectative.- (l') d'Àbwàrtung.
expectorer.- schpäija, ködra.
expédient.- (l') d'r Üsswaag, sech dura schwendla.
expédier.- furt schecka, schnall ärlediga, zum Daifel jàga.
expéditeur.- (l') d'r Isander, d'r Àbsander.
expérience.- (l') d' Ärfàhrung, d'r Versüach.
expert.- (l') d'r Sàchverschtandiger, d'r Känner.
expertise.- (l') s'Güatàchta.
expier.- biassa.
expirer.- àbschtarwa, àblàuifa.
expiration.- (l') d' Üssohtmung.
explétif.- (l') s'Fellwort.
explicable.- ärklärbàr.
explication.- (l') d' Ärklärung, zu Reed schtälla.
exploit.- (l') d' Häldatàt, d' Laischtung, d'Leischtung.
exploitation.- (l') d' Üssnutzung, d'r Betrib, s' Unternamma.
exploitation agricole. (l') d'r Làndwertschàftligabetrib.
exploitation forestière. (l') d'r Wàldwertschàftligabetrib.
exploiteur.- (l') d'r Üssnutzer.
explorateur.- d'r Forscher.
exploser.- explodiara, plàtza, knàlla.
explosif.- (l') d'r Schprangschtoff, de Schprängschtoff.
exportation.- (l') d'r Export, s' Üssfiahra.
exposant.- (l') d'r Üsschtäller.
exposé.- (l') d'r Berecht, de Berischt, d'Dàrschtällung.
exposé.- beliachta, beleschte, üssgschtällt.
exposé.- (non) unbeliachta, unbeleschte.
exprès.- exprass, àbsechtlig, àbsischtlisch, extrà.
express.- (l') d' Schnallposcht, d'r Schnallzug.
expressif.- üssdrucksvoll.
expression.- (l') d'r Gsechtsüssdruck, d' Reedensàrt.
exprimer.- üssdrucka, üssreeda.
exprimer ses condoléances.- s'Bilaid üsschpracha, s'Beileid üsschpresche.
expropriation.- äntaignung.
expulser.- üsswisa, üssawarfa.
expurger.- d' Schreft üssputza.
exquis.- fin, üssgsüacht.
exsangue.- blüatloos.
extase.- (l') d'r hechschta Gnuss.
extasier.- (s') Mühl un Nàsa uffschpärra, sina bezàuiwerung ärüssra.
extenseur.- (l') d'r Schträckmuschkel.
extension.- (l') d' Üsschträkkung.
exténué.- ärschäpft.
extérieur.- (l') s' Üssra, dussa, druss, üssawandiga.
extérieur.- (à l') üsswarts, üsswartig.
extérieur.- (le plus à l') z'üsserscht.
extérioriser.- ärüssra.
exterminer.- üssrotta.
extincteur.- (l') d'r Fihrläscher, de Fihrlescher.
extirper.- üssarissa.
extorquer.- ärprassa, erpresse.
extra.- üssgezaichent, prima.
extraconjugal.- üsserehalig, nawa d'r Schüal.
extraction.- (l') s'üssahola, üssdrucka.
extradition.- (l') d' Üsslefrung.
extrait.- (l') d'r Üsszug.
extrait de compte.- (l') d'r Kontoüsszug.
extrait de mariage.- (l') d'r Tràuischin.
extrait de l'acte de décès.- (l') d'r Totaschin.
extrait de naissance.- (l') d'r Geburtsschin.
extrait du casier.- (l') d'r Schtrofregischterüsszug.
extraordinaire.- üsserordentlig, unglàuiblig.
extrapolation.- (l') d' Schlussfolgerung.
extravagance.- (l') d' Ewerschpàndhait.
extrême.- üsserscht.
extrême-Onction.- (l') d' Lätschta-n-eelung .
extrème-orient.- (l') s'Farnoschta.
extrémisme.- (l') d'Màslosikait, d,Màslosischkeit.
extrémité.- (l') s'Üsserschta, d'r Rànd.
exubérance.- (l') d'r Ewermüat.
exulter.- jüza, jüzgna.
exutoire.- (l') d'r Schuldabock, d'r Schuldtrager.
ex-voto.- (l') s' Bedànkdafala, s'Votivbeld.